Правила рецензування статей

Рецензування проходять всі статті, що надійшли до редакції для опублікування. Процедура рецензування статей спрямована на забезпечення і поліпшення їх якості, визначення відповідності статей вимогам збірнику і передбачає всебічний аналіз переваг і недоліків матеріалів статті

Рецензування рукописів конфіденційне. Відповідальний редактор не повідомляє інформацію, що стосується рукопису (включаючи відомості про її отриманні, утриманні, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточне рішення), нікому, крім самих авторів і рецензентів.

Обсяг рецензії не регламентується, але, як правило, повинен укладатися в 1-2 листа машинописного тексту.

 ПРОЦЕС рецензування 

 1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики збірнику і правилам підготовки статей до видання. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх автори.
 2. Відповідальний секретар проводить попередню оцінку статей, що надійшли до редакції, відповідності їх змісту профілю і тематиці збірника, направляє для рецензування
 3. Всі рукописи направляються на відгук рецензенту, який вибирається зі складу редколегії (внутрішнє рецензування), і незалежному експерту (на зовнішнє рецензування).
 4. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друку статті. Терміни рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватися з урахуванням створення умов для максимально об'єктивної оцінки якості наданих матеріалів, але не повинні перевищувати 1 календарного місяця.
 5. Рецензія надається автору (авторам) в друкованому вигляді. Рецензія може бути також спрямована по електронній пошті з повідомленням про прочитання повідомлення. Фактом ознайомлення при цьому вважається підтвердження автором (авторами) факту отримання рецензії.
 6. Автор статті може уявити мотивовану незгоду з результатами рецензування. Рішення про подальше рецензування статті приймається відповідальним редактором або заступником відповідального редактора.
 7. У разі згоди із зауваженнями рецензента автори статті вправі внести в неї зміни і подати статтю повторно. Авторам рекомендується представити також письмову відповідь на зауваження рецензента. При цьому процедура рецензування повторюється. Датою надходження статті до редакції вважається дата її останнього подання після правки.

При незначних зауваженнях, які потребують тільки редакторських правок, і за згодою авторів, може бути прийнято рішення про прийом статті для опублікування.

 1. Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором. При необхідності або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті повертаються автору на узгодження.

 Зміст рецензії

 Рецензія може бути написана в довільній формі, але обов'язково повинна містити такі оцінки:

 • актуальність розглянутих в статті питань;
 • відповідність представлених результатів заявленої теми статті;
 • повнота огляду літератури;
 • науковий внесок авторів: наявність і значимість нових наукових результатів, представлених в статті, отриманих особисто автором (групою авторів);
 • обґрунтованість висновків;
 • повнота, обґрунтованість і коректність застосовуваного математичного апарату і теоретичних положень;
 • коректність термінології, ясність викладу, стиль мови.

Рецензія повинна закінчуватися рекомендацією:

 • про можливість опублікування статті без змін;
 • про можливість опублікування з урахуванням внесення автором виправлень (без повторного рецензування або з повторним рецензуванням);
 • про відмову авторам в опублікуванні статті (зразок ).

Остаточне рішення про можливість опублікування статті приймає редакційна колегія з урахуванням отриманої рецензії (рецензій), а також мотивованої відповіді автора (авторів) статті.

Всі рецензії зберігаються в редакції в письмовому вигляді протягом трьох років.