Загальні відомості

Заснований у 1996 р. збірник наукових праць "Розвиток методів управління та господарювання на транспорті" публікує ексклюзивні статті українською, російською та англійською мовами (за вибором автора), не призначені для публікації у інших виданнях (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 3969 від 21.01.2000 р., КВ № 21505-11405 від 27.02.2015 р.).

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів вчених ступенів, спеціалістів, котрі займаються розв’язанням проблем економіки, управління та підприємницької діяльності на транспорті та суміжних з ним галузях народного господарства. Адреса веб-ресурсу збірнику в інтернеті: www.daemmt.odesa.ua

Головним редактором збірнику є доктор економічних наук, професор І.В. Савельєва, заступником головного редактора – доктор економічних наук, професор О.М. Кібік. Головою  редколегії є доктор економічних наук, професор М.Я. Постан.

До складу редакційної ради входять 10 вітчизняних та 4 іноземних вчених з Польщі, Росії, Греції, Словаччини.

Всі статті, які друкуються в журналі, проходять рецензування провідними фахівцями відповідних галузей, а також наукове, загальне та технічне редагування співробітниками редакції. 

До штату редакції входять відповідальний секретар та технічний секретар.

Журнал з часу заснування (1996 р.) і до теперішнього часу видається поквартально, тиражом  100 примірників, обсягом ~ 10 друкованих аркушів.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорії Б (економічні науки) (Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р., Додаток 1).

Журнал реферується в реферативній базі даних «Україніка наукова» (Реферативий журнал «Джерело»), індексується в наукометричних баз даних: Google Scholar, Academic resource index. Research Bible (Японія), Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Index Copernicus International (Польща).