Галузь та проблематика

Економіка, менеджмент та маркетинг в транспортній галузі та туризмі, їх підприємствах та організаціях транспортної інфраструктури. Розглядаються різні аспекти функціонування транспортної та туристичної галузей та їх підприємств, управління морським транспортом, портовими та іншими видами діяльності, підвищення ефективності транспорту та його обслуговуючих підприємств та організацій.

 Процедура підготовки та публікації

Редакційна колегія збірника наукових праць запрошує науковців до співпраці в галузі інформування наукової громадськості про нові теоретичні і практичні досягнення в сфері функціонування і розвитку методів управління і господарювання на різних видах транспорту.

У збірнику публікуються оригінальні і оглядові статті проблемного і дискусійного характеру. До публікування не приймаються статті, які вже надруковано чи розглядаються на предмет опублікування в інших виданнях.

Статті публікуються на одній з двох мов: українською, англійською.

Стаття повинна задовольняти вимогам ДАК України до публікацій статей в періодичних наукових виданнях.

Редакційна колегія приймає тільки наукові статті, які містять такі елементи: постановка проблеми, огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми, формулювання завдання дослідження, виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки з цього дослідження, список літератури.

Стаття повинна відповідати тематичній спрямованості збірника і бути завізована власноручно підписом автора.

Матеріал необхідно викладати стисло, послідовно, стилістично грамотно. Терміни і позначення повинні відповідати чинним стандартам.

Рекомендований обсяг статті, яка включається до збірнику, не менше 6 і не більше 15 сторінок.

Для опублікування в збірнику необхідно до підписаної всіма авторами статті додати такі документи:

- електронну версію рукопису;

- рецензії (внутрішню і зовнішню) фахівців з науковим ступенем за профілем статті (бажано доктора економічних наук), завірену печаткою;

- авторську довідку, якщо автор подає рукопис до Видавництва ОНМУ вперше, із зазначенням місця роботи, посади, вчених ступенів і звань, адрес і телефонів.

Рішення про публікацію статті у збірнику приймає редакційна колегія на підставі висновку рецензентів про її наукове і практичне значення.

Статті до збірнику приймаються постійно

Прийом статей проходить в такі терміни:

Випуск № 1 ― до 28 лютого;
Випуск № 2 ― до 31 травня;
Випуск № 3 ― до 30 вересня;
Випуск № 4 ― до 30 листопада.

Статті слід направляти:
Збірник наукових праць «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті»
Одеський національний морський університет
Одеса, вул. Мечникова, 34,
Каб. 505 л
e-mail для довідок: epip_onmu@mail.ru

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Авторські права

Надсилаючи статтю до редакційної колегії, автор (и) автоматично надає редакційній команді право редагувати та публікувати статтю на офіційному веб-сайті Розвитку адміністративних та господарських управлінських методів у транспорті. Автор зберігає за собою право відтворювати вміст статті в навчанні, використовувати вміст статті в будь-якій іншій роботі, розміщувати копію статті на його власному веб-сайті або в Інтернеті, де автор працює з зазначенням статті вихідних даних у розділі "Розробка Адміністрації ... "не раніше, ніж через місяць після публікації в журналі.

 Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

Транслітерація кирилиці (українська мова) латиницею

Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах.

 Транслітерація кирилиці (російська мова) латиницею

На сайті можна безкоштовно скористатись програмою транслітерації російського тексту в латиницю з точки зору Правил транслітерації Держдепартаменту США.

  Вартість публікації

Вартість публікації наукової статті та реквізити на оплату редколегія повідомляє після прийняття рішення про рекомендацію статті до друку.
Скановану копію квитанції про оплату надсилати на електронну адресу відповідального секретаря.

На всі статті, опубліковані в збірнику "Розвиток методів управління та господарювання на транспорті", встановлюються цифрові ідентифікатори DOI