Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт увійти на сайт або зареєструватись.

Керівництва для авторів

Редакційна колегія збірника наукових праць запрошує науковців до співпраці в галузі інформування наукової громадськості про нові теоретичні і практичні досягнення в сфері функціонування і розвитку методів управління і господарювання на різних видах транспорту.

У збірнику публікуються оригінальні і оглядові статті проблемного і дискусійного характеру. До публікування не приймаються статті, які вже надруковано чи розглядаються на предмет опублікування в інших виданнях.

Статті публікуються на одному з трьох мов: українською, російською або англійською. Пріоритет надається статтям англійською мовою.

Стаття повинна задовольняти вимогам ДАК України до публікацій статей в періодичних наукових виданнях (Постанова Президії Вищої атестаційної комісії України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” від 15.01.2003 р. № 7-05/1 ).

Редакційна колегія приймає тільки наукові статті, які містять такі елементи: постановка проблеми, огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми, формулювання завдання дослідження, виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, висновки з цього дослідження, список літератури.

Стаття повинна відповідати тематичній спрямованості збірника і бути завізована власноручно підписом автора.

Матеріал необхідно викладати стисло, послідовно, стилістично грамотно. Терміни і позначення повинні відповідати чинним стандартам.

Рекомендований обсяг статті, яка включається до збірнику, не менше 7 і не більше 15 сторінок.

Для опублікування в збірнику необхідно до підписаної всіма авторами статті додати такі документи:

- електронну версію рукопису;

- рецензії (внутрішню і зовнішню) фахівців з науковим ступенем за профілем статті (бажано доктора економічних наук), завірену печаткою;

- авторську довідку, якщо автор подає рукопис до Видавництва ОНМУ вперше, із зазначенням місця роботи, посади, вчених ступенів і звань, адрес і телефонів, e-mail.

Рішення про публікацію статті у збірнику приймає редакційна колегія на підставі висновку рецензентів про її наукове і практичне значення. Рецензування проходять всі статті, що надійшли до редакції для опублікування. Рецензування рукописів конфіденційне.

Статті до збірнику приймаються постійно

 

Вимоги до оформлення тексту статті

 

Текст статті набирається на сторінці стандартного формату (А4) в текстовому редакторі Microsoft Word через одинарний інтервал з дотриманням таких розмірів полів: 

         верхнє –  2 см;

         нижнє  –  2 см;

         ліве      –  2,5 см;

         праве   –  1,5 см.

Стиль, рекомендований для друку – Times New Roman, 14 пт; рядковий;

вирівнювання – по ширині;

заборона висячих рядків;

режим переносу слів – відключений.

Розстановка переносу слів ручним способом забороняється!

У лівому куті статті зверху проставляється індекс УДК, ініціали та прізвища авторів передують заголовку і друкуються рядковими літерами – посередині сторінки. Вчений ступінь, вчене звання, посада та місце роботи авторів розташовуються нижче і також посередині.

 

Заголовок

 

         відступ – 0,75;

         шрифт – Times New Roman, 14 пт, великий;

         напівжирний;

         вирівнювання − по центру.

 

Анотація складається обов’язково трьома мовами: українською, російською (обсягом 1200-1500 знаків кожна) та англійською (обсягом не менш 2000 знаків).

Наведемо обов’язкові риси анотацій англійською мовою: інформативність (без загальних слів); оригінальність (не копіювати скорочену анотацію, подану національною мовою); змістовність (відображати основний зміст статті та результати досліджень); структурованість (можливо, навіть рубрикація, як у статті: предмет, тема, мета, метод або методологія, результати, область застосування результатів, висновки); «англомовність» (якісна англійська мова).

 

Ключові слова – обов’язково трьома мовами: українською, російською та англійською (5-10 слів) наводяться після анотації.

 

Далі наводяться всі обов’язкові елементи наукової статті.

 

Постановка проблеми

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними задачами.

 

Огляд останніх досліджень та літератури

 

а) короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

б) виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, яким присвячується стаття.

 

Обов’язковим є посилання у підрозділі «Огляд останніх досліджень і публікацій» та в тексті статті на праці зарубіжних авторів. Їх прізвища подають мовою статті, а в дужках курсивом (для україномовних статей) – англійською мовою із зазначенням року видання праці). Наприклад: У. Таллі (Talley, 2009). З метою оцінки сучасного стану проблеми на світовому рівні рекомендується кількість посилань на періодичні наукові видання не менш 15.

 

Постановка задачі − формулювання мети статті.

 

Основний матеріал дослідження − виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів з поділом його на частини з відповідними назвами

У цьому розділі рекомендується висвітлити такі питання, як:

а) ґрунтовний огляд існуючих рішень поставленої задачі (якщо це необхідно);

б) актуальність поставленої задачі;

в) вибір методів, підходів, моделей та інструментів розв’язку поставленої задачі;

г) власне розв’язок поставленої задачі;

д) адекватність теоретичних рішень та переваги практичних  рішень над існуючими;

е) приклади застосування отриманих результатів.

 

Висновки

 

а) підсумки даного дослідження;

б) перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

 

Список літератури має складатися з двох блоків: Список літератури і References (ця вимога діє і для англомовних статей). Список літератури – джерела мовою оригіналу,  оформляються згідно українського стандарту бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р. №147). References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010.

Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (Постанова від 27 січня 2010р. N55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею), а в дужках – англійською мовою.

Посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими і подаються у тексті у хронологічному порядку цифрою у квадратних дужках, і розміщуються в порядку цитування чи згадування, список літератури (назви праць розміщують в порядку цитування в тексті) – у кінці статті. Неприпустиме посилання на неопубліковані та незавершені  праці.

Для підвищення якості статей та зацікавленості закордонних фахівців слід використовувати праці визнаних у світі вчених, а також найбільш цитованих міжнародною спільнотою видань.

 

Математичні формули набирають тільки редактором формул Microsoft Equation 3,0. Вони потребують однакового  написання та розміщення елементів. Індекси та показники степеня повинні бути однаковими за розміром, але не більше ніж у два рази меншими за основну строку формули та однаково опущеними чи піднятими по відношенню до лінії основного рядка формули, щоб при зменшенні в 1,5 рази вони безпомилково читались.

Номери формул позначають арабськими цифрами у круглих дужках, розташовуючи їх біля правого краю полоси. У разі, якщо номер не вміщується у рядку формули, його виділяють у наступний за формулою черговий рядок. Біля формули, що займає декілька рядків, номер ставлять біля останнього рядка, біля формули-дробу − навпроти основної ділильної лінійки. Невеликим формулам у одному рядку, якщо вони складають єдину групу, присвоюють один загальний номер. Групу формул, розташованих окремими рядками, охоплюють справа чи зліва парантезом і номер групи розташовують проти його вістря, а якщо парантеза справа нема – проти середини цієї групи.

 Рисунки набираються по тексту, повинні бути згрупованими, розмір не повинен перевищувати 10х12 см.

Підписи та надписи у графічних об’єктах (рисунках, схемах та т. інш.) неможна робити за допомогою інструменту надпису панелі інструментів (Рисування) у зв’язку з тим, що при збільшуванні чи зменшуванні графічних об’єктів текстові блоки викривлюються.

Для створення графічних об’єктів рекомендується використовувати графічні програми Paint, Corel Draw, AutoCad та інш.

Середня кількість ілюстрацій за обсягом не повинна перевищувати 20 % авторського тексту, що при розмірі 9х12 см складе 7-8 рисунків на авторський лист.

Якщо рисунок у статті один, то він не нумерується, посилання на нього робиться словом «рисунок» без скорочення, а під самим рисунком слово «рисунок» не пишеться. Підпис з експлікацією без підпису (теми зображення) неприпустимий.

Підпис завжди починають з великої літери, експлікації – з малої. Крапки у кінці підпису не ставлять. Після основного підпису, якщо далі йде експлікація, прийнято ставити двокрапку. Елементи експлікації відділяють один від одного крапкою з комою, а цифрові або буквені позначення від тексту пояснення – знаком тире.

Наприклад, Рис. 2. Динаміка вантажообороту портового оператору – курсив, вирівнювання – по центру

 Таблиці. Ширина таблиці повинна відповідати ширині текстового блоку видання. Розмір  шрифту для набору таблиці – 14 кегль. Допускається розмір шрифту – 12 кегль.

Таблиці повинні бути надруковані у тексті після абзаців, що мають посилання на них. Таблиця має нумераційний заголовок та тематичний заголовок, що визначає її тему та зміст (без розділового знака на кінці).

Наприклад,                                                        Таблиця 2 – курсив, вирівнювання – вправо

Структура вантажообороту портового оператору – курсив, вирівнювання – по центру

 Якщо в тексті одна таблиця, нумераційний заголовок не пишеться. Тематичний заголовок не пишеться у таблиці допоміжного характеру, у такій, що не має самостійного значення.

Основні вимоги до тематичного заголовка – точність, відповідність призначенню, зміст таблиці, виразність та короткість.

Над таблицею, що продовжується, пишеться нумераційний заголовок «Продовження табл. _ », якщо вона не закінчена, або «Закінчення табл. _», якщо закінчена.

Текст таблиці не повинен виходити за лінії, що обмежують графи. Числа у таблиці, що мають більше чотирьох цифр, повинні ділитися на класи по 3 цифри, інтервалом у один пробіл (виняток номери та дати).

Таблиці повинні бути закритими з боків та внизу. Графу «Номер з/п» давати тільки тоді, коли є посилання на цю нумерацію.

Заголовки граф ставлять у називному відмінку однини чи множини без довільного скорочення слів.

У одноярусній головці усі заголовки пишуться з великої літери.

У дво- і багатоярусній головці заголовки верхнього ярусу пишуться з великої літери, а заголовки наступних ярусів – з великої літери, якщо вони граматично не підпорядковуються заголовку верхнього ярусу, що стоїть над ними.

Примітки та виноски за змістом таблиці необхідно друкувати тільки під таблицею.

Під кожною таблицею та ілюстрацією має бути зазначено джерело. Наприклад: Джерело: Власна розробка автора (Source: Own elaboration)

 2. Правила оформлення списку літератури

Приклади оформлення відповідно до українського стандарту бібліографічного опису літератури (файл);

і References:

Міжнародний бібліографічний стандарт APA-2010, правила, приклади оформлення (файл);

APA Citation Style (6th ed., 2010) - UNB