Теоретичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів транспортно-логістичних компаній


  • V.V. Sherbyna
Ключові слова: процесний підхід, бізнес-процес, реінжиніринг бізнес-процесів, транспортно-логістичні компанії

Анотація

В статті досліджені логістичні функції та операції, розглянуті особливості бізнес-процесів транспортно-логістич- них компаній, визначені цілі і задачі реінжинірингу бізнес-про- цесів транспортно-логістичних компаній та результати його проведення. Розглянута можливість застосування реінжинірингу бізнес-процесів в транспортно-логістичних компаніях для підвищення ефективності їхньої діяльності.

Посилання

1. Andersen B. Biznes-protsessy. Instrumenty sovershenst- vovaniya. B'yern Andersen; per s angl. S.V. Arinicheva; nauch. red. YU.P. Adler. – M.: RIA «Standarty i kachestvo», 2003. – 272 р.

2. Dybskaya V.V., Zaytsev Ye.I., Sergeyev V.I., Sterligo- va A.N. Logistika: integratsiya i optimizatsiya logisti- cheskikh biznes-protsessov v tsepyakh postavok: Uchebn./ Рod red. prof. V.I. Sergeyeva. – M.: Eksmo, 2008. – 944 р.

3. Kramarenko Í.S. Fínansoviy reínzhiníring yak ínstrument pídvishchennya yefektivností antikrizovogo upravlínnya / Í.S. Kramarenko // Materíali Pershoí̈ mízhnarodnoí̈ naukovo-praktichnoí̈ konferentsíí̈ «Rozvitok natsíonal'- nikh yekonomík v umovakh global'noí̈ nestabíl'ností», Odesa, 15-16 lyutogo 2013 roku / Odes'kiy natsíonal'niy uníversitet ímení Í.Í. Mechnikova. Odesa: Vidavnichiy dím «Gel'vetika», 2013. – Р.176-178.

4. Krivov'yazyuk Í. V. Reínzhiníring logístichnikh bíznes- protsesív í sistem yak osnova í̈kh samovdoskonalennya ta rozvitku / Í.V. Krivov'yazyuk, YU.M. Kulik // Yekono- míka: realíí̈ chasu. – 2013. – № 2. – Р. 87-94.

5. Makarova S.O. Transportna logístika í mul'timodal'ní perevozki: Sb. nauch. trudov / GMA ím.adm. S.O. Ma- karova / Vídp. red. A.L. Stepanov. – SPb., 1998. – 120 р.

6. Robson M. Prakticheskoye rukovodstvo po reinzhiniringu biznes-protsessov / М. Robson, F. Ullakh. – M.: Audit, YUNITI, 1997. – 214 р.

7. Solodka O.V. Reínzhiníring logístichnikh bíznes-protsesív yak sposíb í̈kh vdoskonalennya / O.V. Solodka // Vísn. Nats. un-tu «L'vívs'ka polítekhníka»: Logístika. – 2010. – № 669. – Р. 317-322.

8. Tel'nov YU.F. Reinzhiniring biznes-protsessov: Uchebn. posobiye. – M.: Moskovskiy gosudarstvennyy universitet ekonomiki, statistiki i informatiki, 2004. – 116 р.

9. Yeremeyeva L.E. Transportnaya logistika: Uchebn. posobiye. − Syktyvkar: Sykt. lesn. in-t, 2013. − 260 р.

10. Khammer M. Reinzhiniring korporatsii. Manifest revolyutsii v biznese / Maykl Khammer, Dzheyms Champi; per. s angl. YU.Ye. Kornilovich. − 2-ye izd. − M .: Mann, Ivanov i Ferber, 2007. – 288. – 171 р.

Переглядів анотації: 114
Завантажень PDF: 482
Опубліковано
2017-03-30