Економічні аспекти діючої системи державного регулювання митної брокерської діяльності


  • O.M. Korobkova
Ключові слова: митний брокер, механізм регулювання митної брокерської діяльності, державний бюджет

Анотація

В статті узагальнено теоретичні положення щодо митної брокерської діяльності, уточнено поняття «митний брокер», а також механізм регулювання митної брокерської діяльності отримав подальший розвиток. Автором виділені основні складові регулюючого впливу держави та сформульовані переваги, які можуть бути досягнуті при належним чином організованій діяльності митних брокерів.

Посилання

1. Pryymachenko D. V. Shchodo diyal'nosti mytnykh poserednykiv u protsesi realizatsiyi mytnykh formal'nostey / D.V. Pryymachenko // Forum prava. – 2011. – № 1. – S. 802-807[Elektronnyy resurs].– Rezhym dostupu: http:// www.nbuv.gov.ua/e- journals/FP/2011-1/11 pdvrmf. pdf

2. Svitlak I.I. Orhanizatsiyno-pravovi zasady provadzhennya poserednyts'koyi diyal'nosti mytnoho brokera ta mytnoho pereviznyka v Ukrayini: dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.07 / Svitlak Iryna Ivanivna. – Irpin': Natsional'na akademiya derzh. podatkovoyi sluzhby Ukrayiny, 2006. – 210 p.

3. Bondarenko I.O. Poserednytstvo u sferi mytnykh vidnosyn: chynne y perspektyvne zakonodavstvo // Mytna sprava. – 2005. – № 2. – P. 49-53.

4. Hvardzyn'ska E. Tamozhennыe posrednycheskye usluhy v tamozhennыkh protsedurakh (na prymere tamozhen- nыkh ahent•stv y nalohovыkh konsul'tantov) / E. Hvardzyn'ska //Visnyk Akademiyi mytnoyi sluzhby Ukrayiny. Ser.: Pravo. − 2010. − № 2. − S. 170-179. − Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsup_ 2010_2(5)_31.pdf

5. Danelyuk V.I. Administratyvno-pravovi zasady kontrolyu za poserednyts'koyu diyal'nistyu v haluzi mytnoyi spravy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07 / V.I. Danelyuk. − D.: Dnipropetr. derzh. un-t vnutr. Sprav, 2011. − 20 p.

6. Mizhnarodna konventsiya pro sproshchennya i harmonizatsiyu mytnykh protsedur (Kiots'ka konventsiya) vid 18.05.1973 [Elektronnyy resurs] / Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_643.

7. Zakon Ukrayiny «Pro pryyednannya Ukrayiny do Protokolu pro vnesennya zmin do Mizhnarodnoyi konventsiyi pro sproshchennya ta harmonizatsiyu mytnykh protsedur» vid 05.10.2006 # 227-V. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/ 227-16

8. Postanova Rady Ministriv SRSR vid 7 bereznya 1989 roku № 203 «Pro zakhody derzhavnoho rehulyuvannya zovnishn'oekonomichnoyi diyal'nosti». − [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: /www/ URL: http:// pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr1365.htm.

9. Polozhennya pro diyal'nist' mytnykh brokeriv na terytoriyi Ukrayiny: Zatverdzheno Nakazom Derzhavnoho mytnoho komitetu Ukrayiny vid 4 veresnya 1992 roku № 173. − [Elektronnyy resurs].–Rezhym dostupu: /www/ URL: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0174342-92.

10. Polozhennya pro diyal'nist' pidpryyemstv, shcho zdiysnyuyut' deklaruvannya na pidstavi dohovoru: Zatverdzheno Nakazom Derzhavnoyi mytnoyi sluzhby Ukrayiny vid 22 lypnya 1997 roku № 340. − [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: /www/ URL: http://zakon4. rada. gov.ua/laws/show/z0495-97.

11. Mytnyy kodeks Ukrayiny vid 11 lypnya 2002 roku № 92- IV // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. − 2002. − № 38-39. − St. 288. −[Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu:/www/URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/ show/92-15.

12. Mytnyy kodeks Ukrayiny vid 13 bereznya 2012 roku № 4495-VI // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. − 2012. − № 44-45, № 46-47, № 48. − St.552. − [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: /www/ URL: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Переглядів анотації: 81
Завантажень PDF: 543
Опубліковано
2015-10-30