Огляд морської освіти в Україні


  • Т. А. Лызина Морський тренажерний центр «Адмірал», Одеса, Україна
  • Л. В. Кошарская Одеський національний морський університет
Ключові слова: морські вузи, морська освіта, навчальна робота

Анотація

У статті на основі аналізу документів, публікацій вчених, матеріалів періодичної преси, розглядаються особливості навчання і виховання курсантів та студентів морських навчальних закладів. Найважливішим завданням для України стало створення ефективної системи вищої професійної освіти (ВПО), з метою підготовки національних кадрів для власної економіки. Одним з компонентів системи ВПО кожної республіки є морські вузи. Становленням морських ВНЗ відбулося в досить короткі терміни. Найбільш для них характерним фактором є переорієнтація навчально-виховної діяльності на світові та європейські стандарти.

Посилання

1. Томилина С.Н. Особенности обучения и воспитания курсантов морских вузов в постсоветских республиках / С.Н. Томилина // Научный журнал КубГАУ. − Кр.: КубГАУ, 2015. − № 113(09). – С.5-17. 2. Калюжная Т.В. Повышение эффективности системы качества образовательных услуг путем внедрения нового учебного курса / Т.В. Калюжная, Н.В. Савкин // Вісник СевНТУ: Зб. наук. праць. – Сев.: НТУ. Серія: Економіка і фінанси. − Вип. 138. − 2013. − С. 65-71. 3. Репетей В.Д. Пути повышения профессионализма в национальной системе поиска и спасания на море / В.Д. Репетей // Судовождение: Shipping & Navigation. Науково-технічний збірник. – Одесса: ОНМА. − Вып.17. – 2009. – С.155-164. 4. Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 года. – Одесса: Издатинформ, 2006. – 35 c. 5. Немцев О.В. Подготовка морских специалистов в вузе / О.В. Немцев [Electronic resource]. – Availableat: \www/URL: https: // cyberleninka. ru/ article/n/podgotovka-morskih-spetsialistov-v-vuze.pdf. 5. Kosharskaya L. Application of the system approach to the development of the project of a safety management system for navigation in Ukraine [Text] / L. Kosharskaya, G. Makhurenko, M. Postan // Technology audit and production reserves. – 2017. – Vol. 4. − № 2(36). – P. 29-36. – Doi:10.15587/2312-8372.2017.109094.
References
1. Tomilina S., N. (2015). Osobennosti obucheniya i vospitaniya kursantov morskikh vuzov v postsovetskikh respublikakh [Features of training and education of cadets of marine universities in the post-Soviet republics]. Nauchnyy zhurnal KubGAU – Scientific Journal of KubSAU, №113(09), 5-17 [in Russian]. 2. Kalyuzhnaya, T.V. (2013). Povysheniye effektivnosti sistemy kachestva obrazovatelnykh uslug putem vnedreniya novogo uchebnogo kursa [Increasing the effectiveness of the quality system of educational services by introducing a new training course]. Vіsnik SevNTU – Bulletin of SevNTU, 138. Serіya: Ekonomіka і fіnansi, 65-71[in Russian]. 3. Repetey, V.D. (2009). Puti povysheniya professionalizma v natsionalnoy sisteme poiska i spasaniya na more [Ways to improve professionalism in the national system of search and rescue at sea]. Sudovozhdeniye – Shipping & Navigation, 17, 155-164[in Russian]. 4. Mezhdunarodnaya konventsiya po poisku i spasaniyu na more 1979 goda [International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979]. Odessa, 35 [in Russian]. 5. Nemtsev, O.V. Podgotovka morskikh spetsialistov v vuze [Training of marine specialists in the university] Retrieved from \www/URL: https: // cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-morskih-spetsialistov-v-vuze.pdf [in Russian]. 6. Kosharskaya, L. (2017). Application of the system approach to the development of the project of a safety management system for navigation in Ukraine [Text]. Technology audit and production reserves, Vol. 4, N 2(36), 29-36. – Doi:10.15587/2312-8372.2017.109094 [in English].

Переглядів анотації: 78
Завантажень PDF: 278
Опубліковано
2017-12-30