Огляд програм навчання для курсантів у США


  • A. Linetskaya Cardozo Law School, Нью-Йорк, США
  • L. Kosharskaya Одеський національний морський університет
  • G. Makhurenko Одеський національний морський університет
Ключові слова: морський фахівець, програма практики, морська освіта

Анотація

Міжнародне морське співтовариство планомірно вводить все більш високі стандарти якості підготовки морських фахівців, здатних до професійного росту і швидкого перепрофілювання для експлуатації сучасних суден всіх типів. В основі 84 % аварійних випадків лежать помилки, пов'язані з недостатньою компетенцією фахівців, які керують судном і експлуатують суднові енергетичні установки та системи. Знижується базовий рівень підготовки, у моряків бракує практичних навичок.

Щоб залишатися морською державою, конкурентоспроможною в підготовці кваліфікованих фахівців усіх рівнів, управляти сучасним флотом і ефек-тивно його експлуатувати, необхідно невідкладно удосконалити систему мор-ської освіти. В роботі дається огляд програм навчання курсантів в США. З огляду на морську освіту в Академії торгового флоту Сполучених Штатів (USMMA), в роботі відображені вимоги до морській практиці курсантів. Курсанти USMMA повинні завершити два морських періоду протягом чотирьох років навчання. Перший морський період триває приблизно 135 днів. Протягом цього періоду курсант прикріплюється до різних типів вантажних суден. Потім курсант повертається в Академію, щоб використовувати в навчанні свій досвід в море. Другий морський період довший, приблизно 265 днів. Протягом цього періоду курсант закінчує своє навчання на морській службі протягом 300 днів на борту морських суден і завершує стажування в компанією або організації в рамках участі в транспортній або морської інженерної сфері. Другий період включає дво-шеститижневу стажування на березі, в залежності від вимог магістратури, щоб забезпечити можливість спостерігати і брати участь в операціях управління морської, транспортної або інженерної організації. Курсант приймає власне рішення щодо того, де проходитимуть стажування. Залежно від області спеціальності і інтересу курсанта, він може бути направлений в судноплавну компанію, на суднобудівну верф, судноремонтний завод, на суднову брокерську або фрахтову фірму, в стивідорну компанію, морську інспекційну службу, компанію з буксирування, на портовий (термінальний) об'єкт або аналогічне підприємство.

Посилання

1. Томилина С.Н. Особенности обучения и воспитания курсантов морских вузов в постсоветских республиках / С.Н. Томилина // Научный журнал КубГАУ. – Кр: КубГАУ. − № 113(09), 2015. – С.517. 2. Калюжная Т.В. Повышение эффективности системы качества образовательных услуг путем внедрения нового учебного курса / Т.В. Калюжная, Н.В. Савкин // Вісник СевНТУ: Зб. наук. праць. – Севастополь: НТУ. – Вип. 138. Серія: Економіка і фінанси. – 2013. – С.65-71. 3. Репетей В.Д. Пути повышения профессионализма в национальной системе поиска и спасания на море / В.Д. Репетей // Судовождение. Shipping & Navigation: Науково-технічний збірник. – Одесса: ОНМА. – Вып.17. – 2009. – С.155-164 4. Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 года – Одесса: Издатинформ, 2006. – 35c. 5. Немцев О.В. Подготовка морских специалистов в вузе / О.В. Немцев [Electronic resource]. – Availableat: \www/URL: https: // cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-morskih-spetsialistov-v-vuze.pdf 6. Kosharskaya L. Application of the system approach to the development of the project of a safety management system for navigation in Ukraine [Text] / L. Kosharskaya, G. Makhurenko, M. Postan // Technology audit and production reserves. – 2017. – Vol. 4. – № 2(36). – P. 29-36. – Doi:10.15587/2312-8372.2017.109094

References
1. Tomilina, S.N. (2015). Osobennosti obucheniya i vospitaniya kursantov morskikh vuzov v postsovetskikh respublikakh [Features of training and education of cadets of marine universities in the post-Soviet republics]. Nauchnyy zhurnal KubGAU – Scientific Journal of KubSAU, № 113(09), 5-17 [in Russian]. 2. Kalyuzhnaya, T.V. (2013). Povysheniye effektivnosti sistemy kachestva obrazovatelnykh uslug putem vnedreniya novogo uchebnogo kursa [Increasing the effectiveness of the quality system of educational services by introducing a new training course]. Vіsnik SevNTU – Bulletin of SevNTU, 138. Serіya: Ekonomіka і fіnansi, 65-71 [in Russian]. 3. Repetey, V.D. (2009). Puti povysheniya professionalizma v natsionalnoy sisteme poiska i spasaniya na more [Ways to improve professionalism in the national system of search and rescue at sea]. Sudovozhdeniye – Shipping & Navigation, 17, 155-164 [in Russian]. 4. Mezhdunarodnaya konventsiya po poisku i spasaniyu na more 1979 goda [International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979]. Odessa, 35 [in Russian]. 5. Nemtsev, O.V. Podgotovka morskikh spetsialistov v vuze [Training of marine specialists in the university] Retrieved from \www/URL: https: // cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-morskih-spetsialistov-v-vuze.pdf [in Russian].
6. Kosharskaya, L. (2017). Application of the system approach to the development of the project of a safety management system for navigation in Ukraine [Text]. Technology audit and production reserves, Vol. 4, № 2(36), 29-36. – Doi:10.15587/2312-8372.2017.109094 [in English].

Переглядів анотації: 139
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2017-12-30