Тенденції продуктивності праці та заробітної плати в Україні


  • N. Prigara ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ключові слова: трудовий потенціал, ефективність, продуктивність праці, валовий внутрішній продукт, заробітна плата, результативність, економічна система

Анотація

Викладені результати проведеного аналізу показників продуктивності праці та заробітної плати протягом 2005-2015 років в Україні. Зазначені фактори зростання продуктивності праці, взаємозв’язок заробітної плати та продуктивності праці в економіці держави, запропоновані рекомендації щодо підвищення рівня продуктивності праці, рівня зростання заробітної плати. Рівень економічного зростання у даному дослідженні визначений за допомогою порівняльної оцінки. Результат дослідження свідчить про необхідність розробки ефективної системи управління з боку уряду для підвищення продуктивності праці та заробітної плати в країні, підвищення рівня кваліфікації працівників, як в приватному, так і в державному секторі економіки, розробку механізму активізації трудового потенціалу держави.

Посилання

1. Мікловда В.П. Рейтинг кокурентноспроможності України за критеріями ефективності праці / В.Мікловда, Н. Кубіній, С. Мошак // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 3(25). – С. 199-208. 2. Лібанова Е.М. Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір [Колективна монографія]/ За ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008. – 316 с. 3. Парамонова К.М. Розробка програми підвищення продуктивності праці / К. Парамонова, Л. Федулова // Вісник КНУТД. – 2012. – № 6. – C. 320-325. 4. Чернушкіна О.О. Продуктивність праці: тенденції та перспективи зростання / О.О. Чернушкіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file: ///C:/Users/Home%20PC/Desktop/ecfor_2013_4_26.pdf 5. Ромусік Я.В. Динаміка продуктивності праці економіки України у контексті диспропорційності міжнародних порівнянь / Я.В. Ромусік // Ефективна економіка. – № 5. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=569. 6. Ревенко А. Продуктивність праці в сучасних умовах / А. Ревенко // Україна: аспекти праці. − 2008. – № 2. – С. 32-37. 7. Тимчасові методичні рекомендації розрахунку продуктивності праці в цілому в економіці та за видами економічної діяльності. Наказ Міністерства економіки України від 26.12.2008 р. № 916. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. me. gov. ua/ Control/ uk/ publish. 8. Ревенко А. Забута продуктивність праці / А. Ревенко // Дзеркало тижня. – № 10 (689). – 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www. dt. ua 9. Офіційний сайт Державної статистичної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
References
1. Miklovda, V.P. (2015). Reitynh konkurentnospromozhnosti Ukrainy za kryteriiamy efektyvnosti pratsi [The rating of Ukraine's competitiveness by criteria of labor efficiency]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and Social Economy, № 3(25), 199-208 [in Ukraine]. 2. Libanova, E.M. (2008) Liudskyi rozvytok v Ukraini: innovatsiinyi vymir [Kolektyvna monohrafiia] [Human development in Ukraine: innovative dimension]. K.: In-t demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen NAN Ukrainy, 316 [in Ukraine]. 3. Paramonova, K.M. (2012). Rozrobka prohramy pidvyshchennia produktyvnosti pratsi [Development of a program for increasing productivity]. Visnyk KNUTD – Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design, № 6, 320-325 [in Ukraine]. 4. Chernushkina, O.O. Produktyvnist pratsi: tendentsii ta perspektyvy zrostannia [Labor productivity: trends and prospects for growth]. Retrieved from: C:/Users/Home%20PC/Desktop/ecfor_2013_4_26.pdf [in Ukraine]. 5. Romusik, Ia.V. (2011). Dynamika produktyvnosti pratsi ekonomiky Ukrainy u konteksti dysproportsiinosti mizhnarodnykh porivnian [Dynamics of labor productivity of the Ukrainian economy in the context of disproportionality of international comparisons]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, № 5. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=569. 6. Revenko, A. (2008). Produktyvnist pratsi v suchasnykh umovakh [Labor productivity in modern conditions]. Ukraina: aspekty pratsi – Ukraine: labor aspects, № 2, 32-37 [in Ukraine]. 7. Tymchasovi metodychni rekomendatsii rozrakhunku produktyvnosti pratsi v tsilomu v ekonomitsi ta za vydamy ekonomichnoi diialnosti [Temporary methodical recommendations for calculating labor productivity in general in the economy and by types of economic activity]. Nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy vid 26.12.2008 p., № 916 – Order of the Ministry of Economy of Ukraine from26.12.2008, № 916. Retrieved from: http://www. me. gov. ua/ Control/uk/publish 8. Revenko, A. (2008). Zabuta produktyvnist pratsi [Forgotten productivity]. Dzerkalo tyzhnia – Mirror of the week, 10 (689). Retrieved from: http:// www. dt. ua 9. Ofitsiinyi sait Derzhavnoho statystychnoi sluzhby Ukrainy [Official site of the State Statistical Service of Ukraine] Retrieved from: http:// www. ukrstat.gov.ua/

Переглядів анотації: 208
Завантажень PDF: 151
Опубліковано
2017-12-30