Конкуренція та інтеграція у моделі двоканального ланцюга постачань


  • S.V. Mel'nykov
Ключові слова: двоканальний ланцюг постачань, конкуренція, рівновага за Курно, інтеграція

Анотація

У роботі досліджується конкуренція та інтеграція в моделі двоканального ланцюга поставок, що включає виробника, дві транспортні компанії та двох роздрібних торговців. Знайде- но стан рівноваги за Курно. Проведено порівняльний аналіз рів- новажних показників ланцюга постачань до і після інтеграції транспортних компаній.

Посилання

1. Voievuds'kyj Ye.M., Kholodenko A.M. Konkurentsiia ta intehratsiia u modeli lohistychnoi systemy (Competition and integration in the logistics system model) / Ye.M. Voievuds'kyj, A.M. Kholodenko // Metody ta zasoby upravlinnia rozvytkom transportnykh system: Zb.nauk.prats'.– Odessa: ONMU, 2003. – Vyp. 5. – P.5-34 [in Ukrainian].

2. Mel'nykov S.V. Effekty vertykal'noj yntehratsyy tsepej postavok (The effects of vertical integration of the supply chain) / S.V. Mel'nykov // Modeli upravlinnia v rynkovij ekonomitsi: Zb.nauk.prats'. – Donets'k: DNU, 2009. – Vyp.12. – P.132-139 [in Russian].

3. Mel'nykov S.V. Modeliuvannia efektiv horyzontal'nykh zlyttiv firm v umovakh vertykal'noho rynku (Modeling the effects of horizontal mergers firms in vertical market) / S.V. Mel'nykov // Aktual'ni problemy ekonomiky: Nauko- vyj ekonomichnyj zhurnal. – K.: NAU, 2011. – Vyp.4 (118). – P.250-255 [in Ukrainian].

4. Mel'nykov S.V. Model' konkurentsyy Shtakel'berha mezhdu transportnymy predpryiatyiamy v lohystycheskoj tsepy postavok (Model Stackelberg competition between transport companies in the logistics supply chain) / S.V. Mel'nykov // Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospo- dariuvannia na transporti: Zb.nauk.pr. – Odessa: ONMU, 2007. – Vyp. 27. – P. 89-96 [in Russian].

5. Sudarev V.A. Optymum y ravnovesyia v systeme mor- skykh portov / V.A. Sudarev (Optimum and equilibrium in the system of seaports) // Metody ta zasoby upravlin- nia rozvytkom transportnykh system: Zb.nauk.prats'.– Odessa: ONMU, 2004. – Vyp.8. – P.206-222 [in Russian].

6. Sudarev V.A. Konkurentsyia y yntehratsyia v systeme trekh morskykh portov (Competition and integration in the system of three sea ports) / V.A. Sudarev // Metody ta zasoby upravlinnia rozvytkom transportnykh system: Zb.nauk.prats'.– Odessa: ONMU, 2005. – Vyp. 9. – P.179-193 [in Russian].

7. Postan M.Ya., Savel'eva Y. V. Metod nakhozhdenyia rav- novesnoho reshenyia dlia portovykh operatorov v konku- rentnoj srede typa olyhopolyy (A method for finding equilibrium solutions for port operators in a competitive environment such as oligopolies) / M.Ya. Postan, Y.V. Savel'eva // Tekhnolohycheskyj audyt y rezervy pro- yzvodstva. – Kharkiv, 2014. – № 4/2(18). – P.58-63 [in Russian].

8. Tyrol' Zh. Rynky y rynochnaia vlast': Teoryia orhanyza- tsyy promyshlennosty (Markets and market power: The theory of industrial organization): Per. s anhl.: V 2-kh t.
– SPb.: Ekonomycheskaia shkola, 2000. – T.1. – 328 p. – T.2. – 450 p. [in Russian].

9. Singh N. Price and quantity competition in a differen- tiated duopoly/ N. Singh, X. Vives // Rand Journal of Economics. – 1984. – Vol. – № 4. – P. 546-554.

Переглядів анотації: 38
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2015-09-30