Методологічні аспекти управління економічним і конкурентним потенціалами системи морських торговельних портів


  • O.B. Girina Одеський національний морський університет
Ключові слова: економічний і конкурентний потенціали, морські торговельні порти, попит та пропозиція, частка вантажообігу, інвестиції

Анотація

У статті розглядається алгоритм управління економічним та конкурентним потенціалами системи морських торговельних портів на основі системного підходу з використанням економіко-математичних моделей. Описується модель верхнього рівня розподілення вантажопотоків між портами та видами транспорту, яка дозволяє визначити оптимальні схеми доставки вантажів крізь порти. На цьому рівні оцінюється економічний потенціал системи портів сумарним значенням чистого дисконтованого потоку майбутніх надходжень, а також оптимальна частка кожного порту в структурі вантажообігу усіх портів. На другому рівні економічний потенціал кожного порту розраховується як його ринкова вартість за період або в році t. Конкурентний потенціал послуги перевалки вантажів у морських портах на вантажних фронтах вимірюється їх пропускною спроможністю та показниками ефективності використання ресурсів. На основі моделювання запропоновано угруповання факторів, що впливають на економічний і конкурентній потенціали портів.

Посилання

1. Підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності підприємств морегосподарського комплексу України: Монографія / Авт. кол.: В.В. Жихарєва, Н.В. Дубовик, Ю.О. Наврозова. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2016. – 239 с.
2. Бодровцева Н.Ю. Оценка конкурентоспособности морских портов с использованием метода «Анализ среды функционирования» [Текст] // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы VI Междунар. научн. конф. −Санкт-Петербург, декабрь 2017 / Н.Ю. Бодровцева // СПб.: Свое издательство, 2017. − С. 208-213. − URL  Электронный ресурс  . – Режим доступу: https://moluch.ru/conf/ econ/ archive/263/13421/ (дата обращения: 31.12.2017)
3. Бодровцева Н.Ю. Систематизация факторов и показателей оценки конкурентоспособности морских портов / Н.Ю.Бодровцева // Транспортное дело России. Экономика. Управление. Транспорт // М.: Изд-во «Морские вести России», 2017. − № 2 (129). − С. 105-109.
4. Давыденко А.А. Государственное управление конкурентоспособностью региональных морских портовых комплексов: Автореф.дис….канд. экон. наук / А.А.Давыденко // ГМА им. адм. С.О. Макарова.– СПб.,2008. – 37 с.
5. Кравченко П.В. Институциональные факторы оптимизации развития морских торговых портов Украины: Дис…канд.эконом.наук / П.А. Кравченко / Ін-т проблем ринку та екон.екол. Досліджень. – Одеса, 2010. – 236 с.
6. Романов А.П. Управление экономическим потенциалом организации: Учебн. пособие / А.П. Романов, Г.Г. Серебренников, В.М. Безуглая, О.В. Кириллина, М.К. Чердыкова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 78 с.  Электронный ресурс  . – Режим доступу: http:// uprkrizis.ru
7. Аренков И.А. Конкурентный потенциал предприятия: модель и стратегия развития / И.А. Аренков, Я.Ю. Селихова, М.А. Гаврилова // Проблемы современной экономики. – 2011.  Электронный ресурс  . – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentnyy-potentsialpredpriyatiya-model-i-strategii-razvitiya
8. Магамадов А.Р. Методические аспекты проблемы обоснования выбора конкурентной стратеги портов / А.Р. Магамадов // Вісник Одеського національного морського університету: Зб. наук. праць. – Вип. 19. – Одеса: ОНМУ, 2006. – С.156-170.
9. Haezendonck E, Verbeke A. and Coeck C. (2006).’Strategic Positioning, Analysis for Seaports’. In: Port economics, Research in Transportation Economics Volume 16. Edited by K. Cullinane and W K Talley. Oxford: Elsiever.
10. Меркт О.В. Методичні засади стратегії розвитку морських торговельних портів у конкурентному середовищі: Автореф. дис. … канд. екон. наук / Олена Віталіївна Меркт. ОНМУ. – К., 2002. –16 с.
11. Курлянд А.М. Анализ современных тенденций развития портов в системе смешанных перевозок / А.М. Курлянд, М.Я. Постан, И.В. Савельева // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса, 2013. – Вип. 4(45) – С.7-23.
12. Гіріна О.Б. Динамічна модель економічного потенціалу системи портів. Зб. наук. праць / О.Б. Гіріна. − SWorld. − Вип. 5. − 2017. – С.72-79.
13. Гирина О.Б. Методы определения и анализа пропускной способности портов бассейна: Автореф. дис…канд.экон.наук/ О.Б. Гирина // Одесский институт инженеров морского флота. – Одесса, 1993. – 20 с.
14. Гіріна О.Б. Динамічна модель оцінки економічного потенціалу розвитку стивідорної компанії / О.Б. Гіріна // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Вип. 40. – Одеса: ОНМУ, 2015. – С.38-54.

1. Zhihareva, V.V., Dubovik N.V. & Navrozova Yu.O. (2016). Pidvyshchennya efektyvnosti diyalʹnosti ta konkurentospromozhnosti pidpryyemstv morehospodarsʹkoho kompleksu Ukrayiny [Increase of efficiency of activity and competitiveness of enterprises of the sea complex of Ukraine]. Odesa: KUPRIYeNKO SV [in Ukraine]
2. Bodrovtseva, N. YU. (2017). Otsenka konkurentosposobnosti morskikh portov s ispol'zovaniyem metoda «Analiz sredy funktsionirovaniya» [Assessment of the competitiveness of seaports using the "Analysis of the functioning environment" method]. Problemy i perspektivy ekonomiki i upravleniya – Problems and prospects of economics and management. Retrieved from https://moluch.ru/conf/econ/archive/263/13421[in Russian].
3. Bodrovtseva, N.Yu. (2017) Sistematizatsiya faktorov i pokazateley otsenki konkurentosposobnosti morskikh portov [systematization of an assessment factors and indicators of the seaports competitiveness]. Transportnoye delo Rossii. Ekonomika. Upravleniye. Transport – Transport business in Russia. Economy. Control. Transport, № 2 (129), 105-109. [in Russian].
4. Davydenko, A.A. (2008). Gosudarstvennoye upravleniye konkurentosposobnost'yu regional'nykh morskikh portovykh kompleksov [State management of competitiveness of regional sea port complexes]: Avtoref. dis… kand. ekon. nauk, 37 [in Russian].
5. Kravchenko, P.V. (2010). Institutsional'nyye faktory optimizatsii razvitiya morskikh torgovykh portov Ukrainy [Institutional factors of optimization of development of sea trade ports of Ukraine]: dis…kand.ekon.nauk [in Ukraine].
6. Romanov, A.P., Serebrennikov, G.G., Bezuglaya, V.M., Kirillina O.V. & Cherdykova M.K. (2012). Upravleniye ekonomicheskim potentsialom organizatsii [Management of economic potential of the organization]. Tambov: Y`zd-vo FGBOU VPO «TGTU». Retrieved from http://uprkrizis.ru.[in Russian]
7. Arenkov, I.A., Selikhova, YA.YU. & Gavrilova, M.A. (2011). Konkurentnyy potentsial predpriyatiya: model' i strategiya razvitiya [Competitive potential of the enterprise: model and development strategy]. Problemy sovremennoy ekonomiki – Problems of modern economy. Retrieved from https:// cyberleninka.ru/article/n/konkurentnyy-potentsial-predpriyatiya-model-istrategii-razvitiya [in Russian].
8. Magamadov, A.R. (2006). Metodicheskiye aspekty problemy obosnovaniya vybora konkurentnoy strategi portov [Methodological aspects of the problem of justifying the choice of a competitive port strategist]. Visnyk Odesʹkoho natsionalʹnoho morsʹkoho universytetu – Bulletin of the Odessa National Maritime University, Vyp.19, 156-170 [in Ukraine].
9. Haezendonck, E., Verbeke, A. & Coeck, C. (2006).’Strategic Positioning, Analysis for Seaports’. In: Port economics, Research in Transportation Economics Volume 16. Edited by K. Cullinane and W. K. Talley. Oxford: Elsiever.
10. Merkt, O.V. (2002). Metodychni zasady stratehiyi rozvytku morsʹkykh torhovelʹnykh portiv u konkurentnomu seredovyshchi [Methodical principles of the strategy of development of maritime commercial ports in a competitive environment]: Avtoref. dys. … kand. ekon. nauk, 16 [in Ukraine]
11. Kurlyand, A.M., Postan, M.Ya. & Savelʹeva, Y.V. (2013). Analyz sovremennykh tendentsyy razvytyya portov v systeme smeshannykh perevozok [Analysis of current trends in the development of ports in the multimodal transport system]. Rozvytok metodiv upravlinnya ta hospodaryuvannya na transporti – Development of management and entrepreneurship methods on transport, Vyp. 4(45), 7-23 [in Russian].
12. Girina, O.B. (2017). Dynamichna modelʹ ekonomichnoho potentsialu systemy portiv [Dynamic model of the economic potential of the port system]. SWorld, vyp. 5, 72-79. [in Ukraine].
13. Girina, O.B. (1993). Metody opredeleniya i analiza propusknoy sposobnosti portov basseyna: Avtoref. dis…kand.ekon.nauk [Methods of determination and analysis of the capacity of the ports of the pool], 20 [in Russian].
14. Girina, O.B. (2015). Dynamichna modelʹ otsinky ekonomichnoho potentsialu rozvytku styvidornoyi kompaniyi [Dynamic model for assessing the economic potential of a stevedoring company]. Rozvytok metodiv upravlinnya ta hospodaryuvannya na transporti – Development of management and entrepreneurship methods on transport, Vypusk 40, 38–54. [in Ukraine].

Переглядів анотації: 108
Завантажень PDF: 129
Опубліковано
2018-05-30