Метод оцінки економічної доцільності страхування ризиків при плануванні роботи дворівневої логістичної мережі


  • Yu. Kurudzhi Одеський національний морський університет
Ключові слова: логістична мережа, стохастична оптимізація, максимум прибутку, випадковий попит, страхування ризиків, критерій доцільності страхування

Анотація

У статті пропонується методологічний підхід до оцінки ринкового ризику при плануванні роботи дворівневої логістичної мережі. На основі динамічної моделі спільної оптимізації планів закупівлі товару оптовою фірмою і його доставки в пункти роздрібної торгівлі розроблений метод, який дозволяє визначити доцільність страхування ринкових ризиків, пов'язаних з відхиленням запланованих до перевезення обсягів товару від фактичного попиту. Вважається, що фірма-оптовик планує свою діяльність на декілька періодів. Продаж товарів у пункти роздрібної торгівлі проводиться за рахунок запасів, які є на складі фірми на початку кожного періоду. Попит на готову продукцію вважається випадковою величиною із заданою щільністю розподілу. Розроблений метод дозволяє кількісно оцінити економічну доцільність страхування ризику незадоволення попиту на товар в пунктах роздрібної торгівлі та ризику перевищення кількості доставленої продукції над попитом. Пропонується вирішальне правило для знаходження величини страхової премії, при якій страхування ризиків збитків логістичної мережі стає доцільним. Отримані результати є основою для подальших досліджень і узагальнень. Запропонований підхід може бути використаний для моделювання та оптимізації роботи ланцюгів поставок інших конфігурацій на деякому горизонті планування, а також для вивчення багатономенклатурних динамічних моделей з випадковим попитом в пунктах призначення.

Посилання

1. Бродецкий Г.Л. Управление рисками в логистике / Г.Л. Бродецкий, Д.А. Гусев. – М.: Академия, 2008. – 192 с.
2. Королев В.Ю. Математические основы теории риска: Учебн. пособие / В.Ю. Корлев, В.Е. Бенинг, С.Я. Шоргин. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 544 с.
3. Останкова Л.А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками: Навчальний посібник / Л.А. Останкова, Н.Ю. Шевченко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 256 с.
4. Bramel J. The logic of logistics: theory, algorithms, and applications for logistics management / J. Bramel, D. Simchi-Levi. – Berlin: Springer, 1997. – 281.
5. Постан М.Я. Метод оценки рисков при оптимизации планирования выпуска продукции предприятием в условиях случайного спроса / М.Я. Постан // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – Донецк: ДНТУ. – 2013. - № 4(46). – С. 321-325.
6. Куруджи Ю.В. Разработка модели оптимизации плана выпуска и доставки продукции с учетом факторов неопределенности / Ю.В. Куруджи // Восточно-Европейский журнал передовых технологий – 2015. – № 4(3). – С. 12-15.
7. Куруджи Ю.В. Разработка метода оценки рыночного риска при планировании работы цепи поставок с учетом факторов внутренней и внешней неопределенности / Ю.В. Куруджи // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки». − 2016. − № 19. − С. 156-161.
8. Чухрай Н.І. Формування ланцюга поставок: питання теорії і прак- тики / Н.І.Чухрай, О.Б. Гірна. – Львів: Вид-во Інтелект-Захід, 2007. – 232 с.
9. Morozova I. Dynamic Optimization Model for Planning of Integrated Logistical System Functioning / M. Postan, I. Morozova, S. Dashkovski // In: H.-J. Kreowski, B. Scholz-Reiter, K.-D. Thoben (eds.). Dynamics in Logistics, Proc. of 3d International Conference, LDIC 2012. Bremen, Germany, 27 February-1 March 2012. – Berlin: Springer. – 2013. – P. 291-300.
10. Постан М.Я. Динамическая модель оптимального управления запасами товаров и их доставкой в деятельности логистической фирмы / М.Я. Постан // Логистика: проблемы и решения. – 2009. – № 2. – С. 54-58.
11. Куруджи Ю.В. Оптимизация планов закупки и доставки товара в логистической сети при случайном спросе / Ю.В. Куруджи // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 18. – С. 603-607.
12. Feller, W. An introduction to probability theory and its applications [Text] / W. Feller. – Vol. II. – 2nd Ed. New York, London, Sydney, Toronto: John Wiley & Sons, Inc., 1971. – 738 p.

1. Brodetskiy, G. L. & Husev, D.A. (2008). Upravleniie riskami v logistike [Risk management in logistics].М.: Academiya [in Russian].
2. Korolev, V.Yu., Bening, V.Ye. & Shorgin, S.Ya. (2007). Matematicheskiie osnovy teorii riska [Mathematical foundations of the theory of risk]. M.: FIZMATLIT [in Russian].
3. Ostankova, L.A. & Shevchenko, N.Yu. (2011). Analiz, modeliuvannia ta upravlinnia ekonomichnymy ryzykamy [Analysis, modeling and management of economic risks]. Ky`yiv: Centr uchbovoyi literatury` [in Ukraine].
4. Bramel, J. & Simchi-Levi, D. (1997). The logic of logistics: theory, algorithms, and applications for logistics management, Berlin: Springer [in English].
5. Postan, M. Ya. (2013). Metod otsenki riskov pri optimizatsii planirovaniia vypuska produktsii predpriiatiiem v usloviiah sluchainogo sprosa [Method of risk assessment in optimizing the planning of product release by the enterprise in conditions of random demand]. Nauchnyie trudy DonNTU. Seriia ekonomicheskaia – Scientific works of DonNTU. Series: economic, 4(46), 321–325 [in Russian].
6. Kurudzhi, Yu. V. (2015). Razrabotka modeli optimizatsii plana vypuska i dostavki produktsii s uchetom faktorov neopredelennosti [Development of a model for optimizing the production plan and delivering products, taking into account uncertainties]. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (3), 12-15 [in Russian].
7. Kurudzhi, Yu. V. (2014). Razrabotka metoda otsenki rynochnogo riska pri planirovanii raboty tsepi postavok s uchetom faktorov vnutrennei i vheshnei neopredelennosti [Development of a method for assessing market risk in the planning of the supply chain, taking into account the factors of internal and external uncertainty]. Technology Audit аnd Production Reserves, 5/2(19), 31–35. doi: 10.15587/2312-8372.2014.27317/ [in Russian].
8. Chuhraj, N. I. & Girna O.B. (2007). Formuvannia lantsiugiv postavok [Formation of the supply chain: questions of theory and practice], 232 [in Ukraine].
9. Morozova, I. V., Postan, M. Ya. & Dashkovskiy, S. N. (2013). Dynamic optimization model for planning of integrated logistical system functioning. Proceedings of 3d International Conference «Dynamics in Logistics», 291300 [in English].
10. Postan, M. Ya. (2009). Dinamicheskaya model optimal’nogo upravlenia zapasami tovarov i ikh dostavkoi v deyatel’nosti logisticheskoi firmy [A dynamic model of optimal inventory management and delivery to the logistics company]. Logistika: problemy i reschenia – Logistics: problems and solutions, 2, 54–58 [in Russian].
11. Kurudzhi, Yu. V. (2017). Optimizatsiia planov zakupki i dostavki tovara v logisticheskoi seti pri sluchainom sprose [Optimization of plans for the purchase and delivery of goods in a logistics network with random demand]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of the economy, 18, 603-607/ [in Russian].
12. Feller, W. (1971). An introduction to probability theory and its applications. New York, London, Sydney, Toronto: John Wiley & Sons, Inc. [in English].

Переглядів анотації: 61
Завантажень PDF: 124
Опубліковано
2018-05-30