Методичні основи застосування ризикорієнтованого підходу в діяльності компаній з підбору і працевлаштування моряків


  • N. V. Dubovyk Одеський національний морський університет
Ключові слова: процесний підхід, управління ризиком, ризик-орієнтований підхід, система менеджменту якості, міжнародний стандарт ISO 9001, компанія з підбору і працевлаштування моряків, крюїнг

Анотація

У роботі розглядаються основні методичні основи застосування ризик-орієнтованого підходу в діяльності компаній з підбору і працевлаштуванні моряків, представлені основні процеси діяльності крюїнгової компанії в рамках процесного підходу відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015, етапи процесу управління ризиком (стосовно крюїнгових компаній).

Посилання

1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с.
2. Баранцева С.М. Ризикологія [Текст]: Навч. посіб. для студ. ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ден. та заоч. форми навчання / С.М. Баранцева, Т.Б. Хлевицька. – М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. приклад. економіки. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 224 с.
3. Вишняков Я.Д. Общая теория рисков: Учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Я.Д. Вишняков, Н.Н. Радаев. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с.
4. Вяткин В.Н. Риск-менеджмент: Учебник / В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ф.В. Маевский. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 353 с. − Серия: Авторский учебник.
5. Дзедик В.А. Создание и аудит систем менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015 [Текст] / В.А. Дзедик, А.Я. Израхович. – Волгоград: ПринТерра-Дизайн, 2015. – 300 с.
6. Дубовик Н.В. Реалізація процесного підходу в діяльності компаній з підбору і працевлаштування моряків / Н.В. Дубовик // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, 2011. – № 35. – С. 37-53.
7. Иванов А.А. Риск-менеджмент. Учебно-методический комплекс. [Електронний ресурс] / А.А. Иванов, С.Я. Олейников, С.А. Бочаров. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 193 с. − Режим доступу до документу: http://elibrary.bsu.az/books_200/N_149.pdf
8. Международный стандарт ISO 9001:2015. Системы менеджмента качества – Требования. – 5-е изд. [Електронний ресурс] / Перевод А. Горбунова, 2015. – Режим доступу до документу: http://pqmonline.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9001- 2015-(rus).pdf
9. Методы управления рисками [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статьи: http://www.risk24.ru/metodi.htm
10. Новая редакция стандарта ISO 9001:2015 [Електронний ресурс] − Режим доступу до статьи: http://www.klubok.net/ article 2692. html 11. Системи управління якістю за ISO 9001 [Електронний ресурс] http://www.certsystems.kiev.ua/uk/iso-9001/sistemi-upravlin-nya-yakistyu-zaiso-9001.html
12. Тэпман Л.Н. Риски в экономике / Под ред. проф. В.А. Швандара // Л.Н. Тэпман. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 380 с.
13. Черненький А.В. Применение риск-ориентированного подхода при построении системы менеджмента качества [Електронний ресурс] / А.В. Черненький. − Международный научно-исследовательский журнал, 2016 − research-journal.org − Режим доступу до документу: https://research-journal.org/economical/primenenie-risk-orientirovannogopodxoda-pri-postroenii-sistemy-menedzhmenta-kachestva/
14. Чернова Г.В. Управление рисками: Учебное пособие / Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 160 с.
15. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций – 3-е изд. / А.С. Шапкин. – Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2005. – 544 с.

1. Balabanov, I.T. (1996). Risk-menedgment [Risk Management]. M.: Finansyi i statistika [in Russian].
2. Barantceva, S.M. (2011). Rizikologiya [Rizicology]. Donetsk: [DonNUET] [in Russian].
3. Vishnyakov Ya.D. (2007) Obshaya teoriya riskov [General theory of risks]. Izdatelskiy centr «Akademiya». [in Russian].
4. Vyatkin, V.N. (2015). Risk-menedgment [Risk Management]. M.: Izdatelstvo Yurayt [in Russian].
5. Dzedik, V.A. & Izrakhovich, A.Ya. (2015). Sozdanie i audit sictem menedgmenta kachestva v sootvetstvii s megdunarodnim standartom ISO 9001:2015 [Creation and audit of quality management systems in accordance with the international standard ISO 9001: 2015]. Volgograd: PrinTerra-Dizayn [in Russian].
6. Dubovyk N.B. (2011). Realizaciya processnogo pidhodu v diyalnosti kompaniy z pidboru i pracevlashtuvannya moraykiv [of companies of recruitment and employment of seafarers]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of administration and economic management methods on transport, 35, 37-53 [in Ukraine].
7. Ivanov, A.A., Oleinikov, C.Ya. & Bocharov, S.A. Risk-menedgment [Risk Management]. Retrieved from http://elibrary.bsu.az/books_200/N_149.pdf [in Russian]. 8. Megdunarodnii standart ISO 9001:2015. Sictemi menedgmenta kachestva. – Trebovaniya. [The international standard ISO 9001: 2015. Quality management systems. - Requirements.]. Retrieved from http://pqmonline.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9001-2015-(rus).pdf [in Russian].
9. Metodi upravleniya riskami [Risk management methods]. Retrieved from: http://www.risk24.ru/metodi.htm [in Russian].
10. Novaya redakciya standarta ISO 9001:2015 [New edition of the ISO 9001: 2015 standard]. Retrieved from: http://www.klubok.net/article2692.html [in Russian].
11. Sistemi upravlinnya yakistuy za ISO 9001 [Quality management systems for ISO 9001]. Retrieved from: http://www.certsystems.kiev.ua/uk/iso9001/sistemi-upravlinnya-yakistyu-za-iso-9001.html [in Ukraine].
12. Tepman, L.N. (2002) Riski v economike [Risks in the economy]. M.: YuNITI – DANA [in Russian].
13. Chernenkii A.V. Primenenie risk-orientirovannogo podkhoda pri postroenii sistemi menedgmenta rfchestva [Application of the risk-oriented approach in the construction of a quality management system] Retrieved from https://research-journal.org/economical/primenenie-risk-orientirovannogopodxoda-pri-postroenii-sistemy-menedzhmenta-kachestva/ [in Russian].
14. Chernova, G.V. (2003). Upravlenie riskami [Management of risks]. M.: TK Velbi, Izd-vo Prospekt [in Russian].
15. Shapkin, A.S. (2005). Ekonomicheskie I finansovie riski. Ocenka, upravlenie, portfel investicii [Economic and financial risks. Evaluation, management, investment portfolio]. Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i Ko» [in Russian].

Переглядів анотації: 96
Завантажень PDF: 125
Опубліковано
2018-05-30