Особливості механізму формування портових зборів в українських портах


  • О.M. Kotlubay Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
  • I.V. Poznanska Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Ключові слова: портові збори, світовий ринок морських перевезень, пропускна здатність, амортизація, витрати

Анотація

Дослідження присвячено проблемі відновлення конкурентних позицій України на світовому ринку морських перевезень в загалі та механізму формування портових зборів в українських портах зокрема. Метою дослідження є визначення підходів до формування базових ставок портових зборів, які допоможуть забезпечити ефективне та безпечне обслуговування суден в портах України, при збереженні економічної доцільності для учасників транспортного процесу. Розглянуто міжнародну практику методики розрахунку портових зборів та визначено загальну тенденцію формування базової ставки портових зборів. Виявлено значні неузгодженості і протиріччя у національному нормативно-правовому базисі розрахунку ставок портових зборів, які створюють значні ускладнення для ефективного розвитку морських перевезень в Україні. Розглянуто сучасну міжнародну практику щодо методики розрахунку портових зборів та обґрунтовано використання валової місткості судна для формування ставки портових зборів. Запропоновано використання нових підходів до формування портових зборів в українських портах на основі обчислення ставок зборів з відповідною періодичною індексацією на базі тривалості використання об’єктів портової інфраструктури, їх потужності (пропускної здатності), вартості (амортизація) та прямих операційних витрат на підтримання в експлуатаційному стані.

Посилання

1. Порядок обліку та використання коштів від портових зборів, затверджений Наказом Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013, № 316 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.delta– pilot.ua.
2. Мельник В. Как размер портовых сборов влияет на экономику Украи- ны / Василий Мельник // БизнесЦензор [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://biz.censor.net.ua/resonance/3024763/kak_ razmer_ portovyh_sborov_vliyaet_na_ekonomiku_ukrainy
3. Ківалов С.В. Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики / С.В. Ківалов // Lex Portus: юрид. наук. журн. / Ред.кол.: С.В. Ківалов (голов. ред. ради), Б.А. Кормич (головн. ред.), І.В. Сафін (заст. головн. ред.), Т.В. Аверочкіна (наук. ред., відп. секр.) та ін.; НУ «ОЮА», ГО «МА Святий Миколай». – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. – № 1. – C. 5-21.
4. Портовые сборы: что? где? когда? // Порты Украины. – 2005.– № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portsukraine. com/ node/2760.
5. Костенко Ю. Українські морські порти й надалі «топитимуть» найвищими в світі тарифами? [Електронний ресурс]/ Юрій Костенко// Українська правда. – 2012. – Режим доступу: http://economics. unian. ua/transport.
6. Кібік О.М. Економіка портового господарства: Навч. посібник / О.М. Кібік. – Одеса: ОНМУ, 2004. – 280 с.
7. Tariff on Port Dues levied by the Bulgarian Ports Infrastructure Company [Electronic resource]/ Varna Port Authority. – 2016. – 16 p. – available at: http://www.bgports.bg/upload/3511/Tariff_Eng.pdf 8. Tariff regulations for sea-going vessels [Electronic resource]/ Antwerp Port Authority . – 2018. – 38 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.portofantwerp.com/
9. Наказ Мінінфраструктури України «Про портові збори» від 08.05.2013, № 294 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/. 10. Закон України «Про морські порти України» від 4 липня 2013, № 406VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada. gov. ua/laws/ show/4709–17.
11. Глущенко О. Методика розрахунку ставок портових зборів: крок вперед чи два назад? / Олександр Глущенко // Порты Украины. – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ports.com.ua/ opinions/ metodika-rozrakhunku-stavok-portovikh-zboriv-krok-vpered-chi-dva-nazad
12. International Convention on Tonnage Measurement of Ships / London. – 1969. – 17 p. available at: http://ec.europa.eu/ eurostat /fish_ fleet_ esms_an1.pdf
13. Котлубай О.М. Портовий комплекс України: проблеми і перспективи розвитку / О.М. Котлубай // 2000 «Держава»: еженедельник – Одесса- 21.VIII. 2015 − №15-16(736) − С. 83.

1. Poriadok obliku ta vykorystannia koshtiv vid portovykh zboriv, zatverdzhenyi Nakazom Ministerstva infrastruktury Ukrainy, № 316 (2013) [Procedure for the registration and use of funds from port fees of Ministry of Infrastructure of Ukraine (2013)]. Retrieved from http://www.delta–pilot.ua. [in Ukraine].
2. Melnik, V. (2013). Kak razmer portovyih sborov vliyaet na ekonomiku Ukrainyi [How the size of port charges affects the economy of Ukraine]. Retrieved from https://biz.censor.net.ua/resonance/3024763/ kak_razmer_ portovyh_sborov_vliyaet_na_ekonomiku_ukrainy (access date July 12, 2018) [in Russian].
3. Kivalov S. V. (2017). Portovi zbory v Ukraini: poshuk optymalnoi modeli konkurentnoi taryfnoi polityky [Port gathering in Ukraine: the search for the optimal model of competitive tariff policy]. NU «OYA», no. 1, pp. 5-21[in Ukraine].
4. Ports of Ukraine (2005). Portovyie sboryi: chto? gde? kogda? [Port fees: what? where? when?]. Retrieved from http://portsukraine.com/node/2760 [in Russian].
5. Kostenko Y. (2012). Ukrainski morski porty y nadali «topytymut» naivyshchymy v sviti taryfamy [Ukrainian seaports will continue to «flush» at the highest tariffs in the world]. Retrieved from http://economics. unian. ua/transport [in Ukraine].
6. Kibik, O.M. (2004). Ekonomika portovoho hospodarstva [The economy of the port economy]. Odessa: ONMU [in Ukraine].
7. Tariff on Port Dues levied by the Bulgarian Ports Infrastructure Company, Bulgaria, 16 p. Retrieved from: http://www.bgports.bg/upload/3511/ Tariff_ Eng.pdf [in English].
8. Tariff regulations for sea-going vessels (2018), Antwerp Port Authority, Belgium, 38р. Retrieved from http://www.portofantwerp.com/ [in English].
9. Nakaz Mininfrastruktury Ukrainy «Pro portovi zbory», № 294 (2013) [Order of Ministry of Infrastructure of Ukraine «Pro portovi zbory» (2013)]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/ [in Ukraine]
10. Zakon Ukrainy «O morskikh portakh Ukrainy» ot 4 iyulya 2013 N 406-VII. [The Law of Ukraine «On the Seaports of Ukraine» of July 4, 2013 № 406-VII. Retrieved from http://www.uspa.gov.ua/ru/ zakonodatelstvo/ dejstvuyushchie-normativno-pravovye-akty/298-zakon-ukraini-o-morskikhportakh-ukraini.] [in Ukraine]
11. Glushchenko, O. (2018). Metodyka rozrakhunku stavok portovykh zboriv: krok vpered chy dva nazad [Method of calculation of the rates of sweating fees: a step forward or two back?]. Retrieved from https:// ports. com. ua/opinions/metodika-rozrakhunku-stavok-portovikh-zboriv-krok-vpered-chidva-nazad [in Ukraine]
12. International Convention on Tonnage Measurement of Ships (1969), London, 17 p. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat /fish_fleet_esms_an1.pdf [in English].
13. Kotlubai, O. M. (2015). Portovyi kompleks Ukrainy: problemy i perspektyvy rozvytku [Port complex of Ukraine: problems and prospects of development], 2000 «Derzhava»: ezhenedelnyk, no.15-16(736), 83 [in Ukraine].

Переглядів анотації: 83
Завантажень PDF: 221
Опубліковано
2018-05-30