Політика власності для державних підприємств портового сектору


  • V.V. Shemaev Одеський національний морський Університет
Ключові слова: Ключові слова: політика власності, державні підприємства, корпоративне управління, морські порти.

Анотація

Стаття присвячена проблемі підвищення ефективності управління державними підприємствами в Україні на основі застосування політики власності, підходи до вирішення якої розглянуті у даному дослідженні. На прикладі державних підприємств портової галузі сформовані науково-практичні рекомендації щодо розроблення політики власності відносно державного підприємства «Адміністрація морських портів України», як підприємства, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави і забезпечує функціонування морських портів. Для державних підприємств портової галузі при формуванні політики власності цілком можливим є використання комерційних принципів управління з урахуванням аспектів спеціалізованого законодавства про морські порти. Окрему увагу приділено важливому аспекту політики власності – політиці дивідендів. Встановлено, що на висококонкурентному ринку стивідорних послуг для досягнення паритету з приватним бізнесом державним стивідорним компаніям необхідна трансформація принципів господарювання в бік ринкових з використанням державно-приватного партнерства, корпоратизації, приватизації. Враховуючи особливості законодавства про приватизацію державного майна та міжнародну практику щодо портових адміністрацій, останні мають бути закріплені у державній власності із трансформацією у корпоративну форму господарювання із створенням наглядових рад.

Посилання

1. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – URL: http://me.gov.ua 2. OECD (2018). Ownership and Governance of State-Owned Enterprises: A Compendium of National Practices. – URL: http://www.oecd.org/daf/ca/ ownership-and-governance-of-state-owned-enterprises-a-compendium-ofnational-practices.htm. 3. Vaaler, Paul & Schrage, Burkhard (2009). Residual state ownership, policy stability and financial performance following strategic decisions by privatizing telecoms. Journal of International Business Studies, May 2009, Volume 40, Issue 4, pp. 621–641, 40: 621. – URL: https://doi.org/10.1057/jibs. 2008.104. 4. Henrekson, Magnus & Jakobsson, Ulf (2003). The Transformation of Ownership Policy and Structure in Sweden: Convergence towards the Anglo-Saxon Model?, New Political Economy, 8:1, 73-102, DOI: 10.1080/ 1356346032000078732. 5. Брановицький В.В. Політика власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. Вип. №196, 2018. С.12–19. 6. Головінов О.М. Трансформація впливу державного сектору на розвиток національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України. Вип.№21.19, 2011. С.169–175. 7. Яблоновський Д. Держпідприємства України. Що далі? // Новое время, вип. 18 жовтня 2018р. – URL: https://nv.ua/ukr/opinion/yablonovsky/ derzhpidprijemstva-ukrajini-shcho-dali-2501119.html 8. Підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності підприємств морегоподарського комплексу України: Монографія / Жихарєва В.В., Дубовик Н.В., Наврозова Ю.О. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2016. – 239 с. 9. Махуренко Г.С., Смірнов І.С. Концептуальные модели корпоративного управления морским портом // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Збірник наукових праць. Випуск 14. Одеса: ОНМУ, 2008. C/ 62-79 10. Наврозова Ю.О. Практичні аспекти управління якістю в морських портах // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. Вип. (2) 47. Одеса: ОНМУ, 2014. С. 26-39. 11. Основні принципи впровадження політики власності щодо суб'єктів господарювання державного сектора економіки. – URL: https:// issuu.com/ mineconomdev/docs/________________b936284d45eb14.
REFERENCES
1. Official web-site of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Retrieved from http://me.gov.ua 2. OECD (2018) Ownership and Governance of State-Owned Enterprises: A Compendium of National Practices. Retrieved from http://www.oecd.org/ daf/ca/ownership-and-governance-of-state-owned-enterprises-a-compendium-of-national-practices.htm [in English]. 3. Vaaler, Paul & Schrage, Burkhard (2009). Residual state ownership, policy stability and financial performance following strategic decisions by privatizing telecoms. Journal of International Business Studies, May 2009, Volume 40, Issue 4, 621–641, 40: 621. https://doi.org/10.1057/jibs.2008.104 [in English]. 4. Henrekson, Magnus & Jakobsson, Ulf (2003). The Transformation of Ownership Policy and Structure in Sweden: Convergence towards the AngloSaxon Model? New Political Economy, 8:1, 73-102, DOI: 10.1080/ 1356346032000078732 [in English]. 5. Branovytsʹkyy V.V. (2018) Polityka vlasnosti [Ownership Policy] // Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Series: Ekonomika. Issue № 196. – 2018. – Р.12-19 [in Ukrainian]. 6. Holovinov O.M. (2011) Transformatsiya vplyvu derzhavnoho sektoru na rozvytok natsionalʹnoyi ekonomiky [Transformation of Public Sector Impact on the Development of the National Economy] / Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny. Issue № 21.19. – 2011. – Р.169-175 [in Ukrainian]. 7. Yablonovsʹkyy D. (2018) Derzhpidpryyemstva Ukrayiny. Shcho dali? [State Enterprises of Ukraine. What's next?] // Novoe vremya. Retrieved from https://nv.ua/ukr/opinion/yablonovsky/derzhpidprijemstva-ukrajini-shchodali-2501119.html [in Ukrainian]. 8. Zhihareva V.V., Dubovik N.V. & Navrozova Yu.O. (2016). Pidvyshchennya efektyvnosti diyalʹnosti ta konkurentospromozhnosti pidpryyemstv morehospodarsʹkoho kompleksu Ukrayiny [Increase of efficiency of activity and competitiveness of enterprises of the sea complex of Ukraine]. Odesa: KUPRIYЕNKO SV [in Ukraine] 9. Mahurenko, G. & Smirnov, I. (2008). Kontseptualʹnye modely korporatyvnoho upravlenyya morskym portom [Conceptual Models of Corporate Governance of a Seaport]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of administration and economic management methods on transport: Scientific works, Issue 14. Odessa: ONMU [in Russian]. 10. Navrozova, Yu. (2014) Praktychni aspekty upravlinnya yakistyu v morsʹkykh portakh [Practical Aspects of Quality Management in Seaports]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of administration and economic management methods on transport: Scientific works, (2) 47. Odessa: ONMU, pp. 26-39. [in Ukrainian].
11. MEDT (2018). Osnovni pryntsypy vprovadzhennya polityky vlasnosti shchodo sub'yektiv hospodaryuvannya derzhavnoho sektora ekonomiky [Basic Principles of the Implementation of Ownership Policy in Relation to Business Undertakings of the State Sector of Economy]. Retrieved from https://issuu.com/mineconomdev/docs/___________________b936284d45eb 14 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 80
Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2018-12-18