Дослідження впливу інтеграції на показники учасників міжнародної економічної системи


  • N.G. Shpak Одеський національний морський університет
Ключові слова: Ключові слова: міжнародна економічна система, інтеграція, сукупний виробник, ринок збуту, конкурентоспроможність, мито, прибуток.

Анотація

В статті розглянута міжнародна економічна система, щоскладається з двох виробників: сукупного вітчизняного та сукупного іноземного. Кожен з виробників на шляху до ринку збуту, що знаходиться не в його країні, стикається з митним оформленням в країні-імпортерові.
Виявлено, як саме змінюються інтервали конкурентоспроможності вітчизняного виробника на своєму ринку в залежності від присутності між країнами інтеграційних процесів. Визначено, що якщо продукція вітчизняного виробника має настільки низьку собівартість, що іноземний виробник неконкурентоспроможний на вітчизняному ринку, то створення міжнародної інтеграції не змінює ні обсяг продукції на ринку, ні розмір відповідного інтервалу, тобто відсутність митних
меж не дасть можливість відносно « слабким » іноземним конкурентам поставляти продукцію на вітчизняний ринок.
Міжнародна інтеграція змушує вітчизняного виробника потурбуватися  про зменшення собівартості своєї продукції, оскільки він швидше може стати неконкурентоспроможним на своєму ринку. Об'єднання країн скоротить кількість митниць, що ослабить навантаження на державу і платників податків.
При міжнародній інтеграції коли вітчизняний виробник є конкурентоспроможним на своєму ринку, обсяг продукції буде в два рази більше, ніж до об'єднання країн, що приведе до значного зниження цін.

Посилання

1. Гончар І.А., Бабірад-Лазунін В.О. Характер формування зовнішньої
торгівлі України: статистична оцінка. Статистика України, 2013.
№2. С. 16-20.
2. The Manual on Statistics of International Trade in Services, 2010.
URL: http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/ TESITS/msits2010.htv/
3. 3. The World Trade Organization, 2017, Official web-site. URL: https://
www.wto.org
4. Вайнер Джейкоб. 100 великих экономистов после Кейнса = Great
Economists since Keynes: An introduction to the lives & works of one
hundred great economists of the past. СПб.: Экономикус, 2009. С. 56-59.
384 с.
5. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та вiдповiдях [текст]
підруч. К.: Центр учбової літератури, 2017. 228 с.
6. Міжнародна економічна інтеграція // Митна енциклопедія: у 2 т. /
І.Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. − Хм.: Мельник А. А, 2013. Т. 2. 536 с.
7. Економіка зарубіжних країн: Підруч. / А.С. Філіпенко, В.А. Вергун,
І.В. Бураківський та ін. −2-ге вид. К.: Либідь, 1998. 416 с.
8. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. для студ. вузів /
В.В. Козик та ін. Львів: Львівська політехніка, 2003. 406 с.
9. Міжнародна економіка: Підручник / А.П. Румянцев, Г.Н. Климко,
В.В. Рокоча та ін.; за ред. А.П. Румянцева. К.: Знання-Прес, 2003. 447 с.
10. Yatsenko, O., Meyers, W., Iatsenko, O., Biletska, I. Modeling of development
processes of bilateral trade and economic integration between countries.
Economic Annals-XXI, 2017. 168(11-12). 18-23 p.
11. Арнольд В.І. Теория катастроф, итоги науки и техн. Сер. cоврем.
пробл. мат. фундам. направления, 2011. Tом 5. С. 219-277.
REFERENCES
1. Gonchar, I.A. & Babirad-Lazunin, V.O. (2013). Xarakter formuvannya
zovnishn`oyi torgivli Ukrayiny`: staty`sty`chna ocinka [The nature of the
formation of Ukraine's foreign trade: statistical evaluation]. Staty`sty`ka
Ukrayiny` - Statistics of Ukraine, №2, 16-20 [in Ukrainian].
2. The Manual on Statistics of International Trade in Services (2010).
http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/ TESITS / msits2010.htv /[in English]
3. The World Trade Organization (2017). Official web-site. Retrieved from
https://www.wto.org [in English].
4. Wynner Jacob (2009). 100 velikikh ekonomistov posle Keynsa [100 great
economists after Keynes]. Great Economists since Keynes: An introduction
to the lives and works of one hundred great economists of the past. SPb.:
Economics, 384 [in Russian].
5. Kozak, Yu. G. (2017) International Economics: Questions and Responses
[text] under the leadership. K.: Center for Educational Literature, 228
[in Ukrainian].
6. Berezhnyuk, I.G. (2013). Mizhnarodna ekonomika: v pytanniakh ta
vidpovidiakh [International Economic Integration]. Customs Encyclopedia.
2 t. Khm.: Melnyk A.A, 536 [in Ukrainian].
7. Filippenko, A.C., Vergun, V.A., Burakovsky, I. V. & others (1998).
Ekonomika zarubizhnykh krain Economy of foreign countries. Handbook.
2-th appearance. K.: Lybid, 416 [in Ukrainian].
8. Kozik, V.V. & others (2003). Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny
[International Economic Relations]. Teaching. manual for studio
universities. Lviv: Lviv Polytechnic, 406 [in Ukrainian].
9. Rumyantsev, A.P., Klimko G.N., Rokocha V.V. & others (2003). Mizhnarodna
ekonomika [International Economics]. Textbook. K.: Knowledge-Press, 447
[in Ukrainian].
10. Yatsenko, O., Meyers, W. H., Iatsenko, O. & Biletska, I. (2017). Modeling of
development processes of bilateral trade and economic integration between
countries. Economic Annals-XXI, 18-23 [in Ukrainian].
11. Arnold, V. (2011). Teoriya katastrof. itogi nauki i tekhn [Theory of Disasters,
Itogi of Science and Technology]. Sir Sincerely probl mate. Fundam
Directions, Volume 5, 219-277 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 116
Завантажень PDF: 125
Опубліковано
2018-12-18