Управління фінансовими ризиками порту


  • G.A. Versanova Одеський національний морський університет
Ключові слова: фінансові ризики, аналіз ризиків, цикли управління, методи оцінки, невизначеність наслідків, господарська діяльність

Анотація

Фінансова діяльність порту у всіх її формах сполучена з численними ризиками, ступінь впливу яких на результати цієї діяльності істотно зростає з переходом до ринкової економіки.
Ризики, що супроводжують цю діяльність, виділяються в особливу групу фінансових ризиків, які грають найбільш значну роль у загальному «портфелі ризиків» підприємства. Зростання ступеня впливу фінансових ризиків на результати фінансової діяльності підприємства пов’язано зі швидкою мінливістю економічної ситуації в країні і кон’юнктури фінансового ринку, розширенням сфери фінансових відносин, появою нових для нашої господарської практики фінансових технологій і
інструментів поруч інших факторів. В статті були проаналізовані та класифіковані фінансові ризики порту, запропоновані заходи, що дозволять знизити невизначеність результатів діяльності.
Фінансовий ризик є однією з найбільш складних категорій, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності, якій належать такі характеристики як економічна природа, об’єктивність прояву, імовірність реалізації, невизначеність наслідків, очікувана несприятливість наслідків, варіабельність рівня, суб’єктивність оцінки.
Зниження невизначеності результатів діяльності досягається створенням бази даних і накопиченням інформації о стані господарської діяльності порту, аналізу виникнення фінансових ризиків та розробці циклів управління цими ризиками.
Аналіз і кількісна оцінка ризиків проводиться як на основі розрахунково-аналітичних методів, так і з залученням експертних оцінок. При цьому необхідно враховувати ряд факторів які прийнято поділяти на фундаментальні, кон’юнктурні і внутрішні.
До основних методів управління ризиками відносяться: розподіл ризиків,  диверсифікація, лімітування, страхування, хеджування, відхід від ризиків та інші.
Ідентифікація та оцінка наслідків впливу фінансових ризиків в порту дозволить розробити мери по мінімізації рівня збитку, пов’язаного з цими видами ризиків.

Посилання

1. Бачкан Т., Месена Д. Хозяйственные риски и методы их измерения. М.: Экономика, 1979. 356 с.
2. Балановська Т.В., Постан М.Я. Сучасні методи управління інвестиційними ризиками // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, 2014. № 4 (49). С. 53-67.
3. Внукова Н.М., Смоляк В.А. Базова методика оцінки економічного ризику підприємств // Фінанси України, 2002. № 10. С. 15-19.
4. Кібік О.Н. Економіка портового господарства: Навчальний посібник. Одеса: ОНМУ, 2004. 280 с.
5. Лапуста М.Г. Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. М.: ИНФРА – М, 1998. 224 с.
6. Омельчук Е.С. Риски в проектах государственно-частного партнерства транспортной инфраструктуры // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, 2012, № 39 (2). С. 56-72.
7. Примачев Н.Т., Примачева С.И. Морские торговые порты в системе интермодальных транспортных сообщений. Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований, 2001. 214 с.
8. Харко А.Ю., Харко В.Ю. Ризики в управлінні фінансовою діяльністю // Фінанси України, 2002. № 7. С. 79-84
9. Хохлов Н.В. Управление риском: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 268 с.
10. Чекаловец В.И., Яровая Н.В. Развитие систем управления морскими портами Украины // Транспортный комплекс Украины: экономика, организация, развитие. Киев ИКТП-Центр, 1997. С. 118-131.
11. Button K. The economics of port pricing // Maritime Policy and Management, 1979. № 6. Р. 201-207.
12. Song Dong -Wook, Ki-Tae Yeo. A competitive Analysis of Chinese Container Ports Using the Hierarchy Process // Maritime economics and logistics, 2004. № 4. Р. 34-52.

Переглядів анотації: 85
Завантажень PDF: 157
Опубліковано
2019-02-26