Головні принципи впровадження державної транспортної політики в Україні


  • V.G. Kukharchyk Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ https://orcid.org/0000-0002-5718-2410
Ключові слова: Регіональна транспортна політика, транспортний комплекс, мультимодальні перевезення, інтермодальні перевезення., Regional transport policy, transport complex, multimodal transportation, intermodal transportation.

Анотація

Актуальність. Скоординована та узгоджена транспортна політика України є основою ефективного розвитку транспортного комплексу держави. Вона координує з Транспортною стратегією ЄС, розробленою до 2050 року , а також з Європейською стратегією «Європа-2020».

Державна політика є засобом, що дозволяє державі досягнути певної мети в конкретній галузі, використовуючи правові, економічні, адміністративні методи впливу, спираючись на ресурси, які є в її розпорядженні

Мета та завдання. Виявлення  головних принципів впровадження державної транспортної політики в Україні

Результати. У статті проаналізовано Стратегію розвитку транспортного комплексу Євросоюзу та  Транспортну стратегію України. Встановлено, що розвиток транспортного комплексу України повинен базуватися на Транспортної стратегії Євросоюзу. Транспортний комплекс України є єдиною інфраструктурною мережею з Європейським Союзом. У статті розроблено принципи формування та ефективного впровадження регіональної державної політики у забезпечені мультимодальних перевезень в Україні

Висновки. Запропоновано пріоритети для розвитку транспортного комплексу України. Визначені напрями, завдання та головні принципи регіональної транспортної політики України.

Біографія автора

V.G. Kukharchyk, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

канд. екон. наук, с.н.с.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

Посилання

1. Box Boats: How Сontainer Ships Changed the World.Brian J. Cudah. Fordham University Press, 2006.
2. Контейнерные перевозки: Справочник / Д.Т. Андреев, М.Д. Эрлих. Москва: Транспорт, 1969. 230с.
3. Elements of Shippinng:7th Edition. Branch, Mr. Alan Edward; Branch, Alan E. Published by Routledge.
4. Kibik O., Khaiminova Ju., Kotlubay V., Redina Ie. & Ekaterina Belous (2018). Development potential of Ukrainian maritime enterprises. International Journal of Engineering & Technology, Vol.7, №4(3). URL: https:// www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19917
5. Терминология комбинированных перевозок (Terminology on combined transport) / United Nations. – New York and Geneva, 2001.
6. Кирилов Ю.И., Кирилова Е.В. Смешанные перевозки в условиях интеграции транспортных коммуникаций: проблемы терминологии // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць. − Одеса: ОНМУ, 2011. − Вип.17. −С.64-96.
7. Белая книга – Европейская транспортная политика до 2010 года. − М.: Полиграф, 2003. −192 с.
8. Державне управління: словн.-довід. / Уклад.В. Д. Бакуменко; за заг. ред. В.М. Князєва, В.Д. Бакуменка. − К.: Вид-во УАДУ, 2002. − 228 с. 9. Транспортная стратегия ЕС до 2050 года. URL: http://www.chas-daily.com
10. Транспортна стратегія України на період до 2020 року. URL: http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80.
11. Транспортна стратегія України на період до 2030 року URL: http:// publications.chamber.ua/2017/Infrastructure/UDD/National_Transport_ Strategy_2030.pdf Література
12. Лимонов Э.Л. Внешнеторговые операции морского транспорта и мультимодальные перевозки. − СПб.: Выбор, 2000. − 416 с.
13. Каспрук О.С. Проблеми правового регулювання міжнародних мультимодальних перевезень // Актуальні проблеми міжнародних відносин. − Київ, 2015. − Вип.126. − Ч. І). − С. 93-100.
14. Калпин А.Г. Конвенция ООН о договорах полностью или частично морской перевозке грузов (Роттердамские правила). Право. − 2010. − № 4. − С. 40-57.
15. Собкевич О., Ємельянова О. Щодо шляхів розвитку мультимодальних (комбінованих) перевезень в Україні. Аналітична записка: веб-сайт. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/599 (дата звернення: 19.04. 2018)

1. Box Boats (2006). How Сontainer Ships Changed the World.Brian J. Cudah. Fordham University Press [in English].
2. Andreev D.T. & Erlich M.D. (1969). Container transport: a Handbook. Moscow: Transport, 230 [in Russian].
3. Elements of Shippinng: 7th Edition. Branch, Mr. Alan Edward; Branch, Alan E. Published by Routledge [in English].
4. Kibik O., Khaiminova Ju., Kotlubay V., Redina Ie. & Ekaterina Belous (2018). Development potential of Ukrainian maritime enterprises. International Journal of Engineering & Technology. Retrieved from https:// www. sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19917 [in English].
5. Terminology of combined transport (Terminology on combined transport) (2001) / United Nations. New York and Geneva [in Russian].
6. Kirilov Yu.I. & Kirilova E.V. (2011). Multimodal transportations in the conditions of integration of transport communications: problems of terminology . Methodology of control of the development of transport systems. Odessa: ONMU, Vip7.7, 64-96 [in Russian].
7. White Paper - European Transport Policy until 2010 (2003). M.: Polygraph, 192[in Russian]. 8. Power management: word.-dovd. (2002). Way of life V.D. Bakumenko; for the zag. ed. V.M. Kniazov, V.D. Bakumenka. K.: Type UADU, 228 [in Ukrainian]
9. EU transport strategy until 2050. Retrieved from http: //www.chas-daily.com [in English].
10. Transport strategy of Ukraine for the period up to 2020. Retrieved from http: // zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80 [in Ukrainian]
11. Transport strategy of Ukraine for the period up to 2030 [Electronic resource] - Access mode: http: //publications.chamber.ua/2017/ Infrastructure/UDD/National_Transport_Strategy_2030.pdfLiterature [in Ukrainian]
12. Limonov, E.L. (2000). Vneshnetorgovyie operatsii morskogo transporta i multimodalnyie perevozki [Foreign trade operations of sea transport and multimodal transportation]. SPb.: Choice, 416 [in Russian].
13. Kaspruk, O.S. (2015) Problemi pravovogo regulyuvannya mIzhnarodnih multimodalnih perevezen [Problems of legal regulation of international multimodal transport]. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn - Actual problems of international affairs, Vip.126 (part.I), 93-100 [in Ukrainian].
14. Kalpin, A. (2010). UN Convention on Contracts for the Fully or Partly Carriage of Goods by Sea (Rotterdam Rules). Right. No. 4, 40-57 [in Russian].
15. Sobkevich, O. & Єmelyanova, O. (2018). Schodo shlyakh_v rozvitku multimodal (kombіnovanih) transported to Ukraine [On the ways of development of multimodal (combined) transportations in Ukraine.]. Analytical note: web site. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/599 (date of the beast: 19.04. 2018) [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 169
Завантажень PDF: 192
Опубліковано
2019-05-31