Інноваційний проект регазифікаційних плавучих барж для зберігання скрапленого природного газу (FSRB)


  • V. V. Yevtushenko Державний університет інфраструктури та технологій, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0003-4284-0318
  • K. V. Lernichenko Державний університет інфраструктури та технологій, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5807-5310
Ключові слова: скраплений природний газ, водний транспорт, транспортні технології, інновації

Анотація

Стаття присвячена актуальній темі технологічних інновацій на світовому ринку скрапленого природного газу у морській галузі та енергетико-газовій промисловості. Досліджено характерні особливостей світового ринку скрапленого природного газу і його окремих сегментів (експорт, імпорт). Особливу увагу приділено інноваційному проекту фінської компанії «Wärtsilä», який полягає у забезпеченні потреб в поставках скрапленого природного газу у невеликих і середніх масштабах для мілководних районів з обмеженням доступу великих суден і відсутністю поставок наземними станціями або трубопровідним транспортом, що розраховані на великих споживачів й неможливі через територіальні особливості та економічну неефективність. Цей проект дозволить удосконалити показники екологічної та економічної продуктивності суден і електростанцій, адже сьогодні морська галузь зазнає серйозних змін у зв’язку з посиленням екологічних норм, тому значна кількість нових суден працюватиме на скрапленому природному газі.

Розглянутий проект є великим поштовхом до перевороту морської та енергетико-газової промисловості завдяки екологічності, швидкому введенню в експлуатацію, низьким капіталовкладенням порівняно з іншими наземними або плавучими установками, мобільності, сумісництву з електростанціями, універсальності застосування.

Біографії авторів

V. V. Yevtushenko, Державний університет інфраструктури та технологій, Київ, Україна

бакалавр ІІІ курсу спеціальності «275 Транспортні технології (морський та річковий транспорт)»

K. V. Lernichenko, Державний університет інфраструктури та технологій, Київ, Україна

к.е.н., доцент кафедри «Бізнес-логістика та транспортні технології»

Посилання

1. Andrew B. Gas Processing News. Gas Processing & LNG. URL: http://gasprocessingnews.com/features/201712/gas-processing-news.aspx.
2. Janiszewska-Kiewra E., Stadnicka M. The 2017 LNG market in 10 charts. Еnergyinsights by McKinsey. URL: https://www.mckinseyenergyinsights. com/ insights/the-2017-lng-market-in-10-charts/.
3. Баржа-пліт для транспортування стиснутого природного газу: пат. Україна: МПК В63В 25/00. № u 2011 13979 / Б.Є. Патон, Є.І. Крижанівський, М.М. Савицький, О.І. П’ятничко, В.В. Зайцев, О. М. Мандрик; заявл. 28.11.2011; опубл. 11.01.2012, № 522/ЗУ/12. 3 с.
4. Патон Б.Е., Савицкий М.М., Савицкий А.М., Мазур А.А. Эффективность морской транспортировки природного газа при использовании сварных баллонов высокого давления. Автоматическая сварка. 2014. № 8. С. 49-55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/as_2014_8_9.
5. Спосіб транспортування стиснутого природного газу рухомим трубопроводом: пат. Україна: МПК F17C 5/00. № u 2011 14580 / Б.Є. Патон, Є.І. Крижанівський, М.М. Савицький, Е.А. Швидкий, В.В. Зайцев, О.М. Мандрик; заявл. 08.12.2011; опубл. 11.01.2012, № 521/ЗУ/12. 3 с.
6. Крижанівський Є.І., Дзьоба О.Г., Джус А.П., Міронов Ю.В. Технікоекономічні транспортування природного газу із морських родовищ // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2013. № 2. С. 7-15. URL: http:// nbuv. gov.ua/ UJRN/Nvif_2013_2_2.
7. Соломаха А.С., Сірий О.А., Петренко В.Г., Голик А.В., Чирка Т.В. Екологічні аспекти використання зрідженого газу у двигунах внутрішнього згорання. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. − 2018. − Т. 29 (68). − Ч. 3. − № 5. −С. 62-67.
8. Eykerman A. Joining the dots for LNG projects. LNG world shipping. URL: https://www.lngworldshipping.com/news/view,joining-the-dots-for-lngprojects_49182.htm.
9. Kuang M. The Future of LNG. Bloomberg New Energy Finance. URL: https://about.bnef.com/blog/the-future-of-lng/.
10. Engblom K., Reinlund J., Leong N. LNG value chain optimisation − Case Myanmar. Wärtsilä. URL: https://www.wartsila.com/twentyfour7/indetail/lng-value-chain-optimisation-case-myanmar.
11. BNEF’s long-term forecast of LNG markets to 2030. Bloomberg New Energy Finance. URL: https://about.bnef.com/lng-outlook/.
12. Walsh R. Wärtsilä’s floating storage and regasification barges support LNG growth. Wärtsilä Technical Journal. URL: https://www.wartsila.com/ twentyfour7/in-detail/wartsila-s-floating-storage-and-regasification-bargessupport-lng-growth.
13. Engblom K. Wärtsilä − the total LNG solution provider. Wärtsilä Technical Journal. URL: https://www.wartsila.com/twentyfour7/in-detail/wartsila-thetotal-lng-solution-provider.
14. The official site of Shell Global. LNG for transport. URL: https:// www.shell.com/energy-and-innovation/natural-gas/lng-for-transport.html.
15. Golinelli M. A.G. New engines solutions for short and long routes. Small Scale to large Market Strategies & Technologies towards the Mediterranean Area. Naples, Italy, 10-11 May 2017. WÄRTSILÄ 39 p. URL: http://www. conferenzagnl.com/sito/wp-content/uploads/2017/05/ GOLINELLI_NEWENGINES-SOLUTIONS-FOR-SHORT-AND-LONG-ROUTES.pdf.
REFERENCES
1. Andrew, B. (2019). Gas Processing News. Gas Processing & LNG. Retrieved from http://gasprocessingnews.com/features/201712/gas-processing-news. aspx (Accessed 20 Feb 2019).
2. Janiszewska-Kiewra, E. & Stadnicka, M. (2018). The 2017 LNG market in 10 charts. Еnergyinsights by McKinsey. Retrieved from https://www. mckinseyenergyinsights.com/insights/the-2017-lng-market-in-10-charts/ (Accessed 20 Feb 2019).
3. Paton, B.Ye., Kryzhanivskyi, Ye.I., Savytskyi, M.M., Piatnychko, O.I., Zaitsev, V.V. & Mandryk O.M. (2012). Barzha-plit dlia transportuvannia stysnutoho pryrodnoho hazu [Barge raft for transportation of Liquefied Natural Gas]. Patent Ukraine, MPK V63V 25/00 no u 2011 13979 [in Ukraine].
4. Paton, B.Ye., Savitskiy, M.M., Savitskiy, A.M. & Mazur, A.A. (2014). Effektivnost morskoy transportirovki prirodnogo gaza pri ispolzovanii svarnykh ballonov vysokogo davleniya [Efficiency of marine transportation of natural gas using high pressure welded cylinders]. Avtomaticheskaya svarka – Automatic welding, 8, 49-55. Retrieved from http://nbuv. gov. ua/ UJRN/as_2014_8_9 (Accessed 20 Feb 2019) [in Ukraine].
5. Paton, B.Ye., Kryzhanivskyi, Ye.I., Savytskyi, M.M., Shvydkyi E.A., Zaitsev, V.V. & Mandryk, O.M. (2012). Sposib transportuvannia stysnutoho pryrodnoho hazu rukhomym truboprovodom [Method of transporting Liquefied Natural Gas by a moving pipeline]. Patent Ukraine, MPK F17C 5/00 no u 2011 14580 [in Ukraine].
6. Kryzhanivskyi, Ye.I., Dzoba, O.H., Dzhus, A.P. & Mironov Yu.V. (2013). Tekhniko-ekonomichni aspekty transportuvannia pryrodnoho hazu iz morskykh rodovyshch [Technical and economic aspects of transportation of natural gas from offshore fields]. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, 2, 7-15. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvif_2013_2_2 (Accessed 20 Feb 2019) [in Russian].
7. Solomakha, A.S., Siryi, O.A., Petrenko, V.H., Holyk, A.V. & Chyrka, T.V. (2018). Ekolohichni aspekty vykorystannia zridzhenoho hazu u dvyhunakh vnutrishnoho zghorannia [Environmental aspects of the use of Liquefied Natural Gas in internal combustion engines]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho, Seriia: tekhnichni nauky – Scientific notes of TNU named after VI Vernadsky, 29(68), 3, 5, 62-67 [in Ukraine].
8. Eykerman, A. (2017). Joining the dots for LNG projects. LNG world shipping. Retrieved from https://www.lngworldshipping.com/news/view,joining-the-dots-for-lngprojects_49182.htm (Accessed 20 Feb 2019).
9. Kuang, M. (2018). The Future of LNG. Bloomberg New Energy Finance. Retrieved from https://about.bnef.com/blog/the-future-of-lng/ (Accessed 20 Feb 2019).
10. Engblom, K., Reinlund, J. & Leong, N. (2017). LNG value chain optimisation − Case Myanmar. Wärtsilä. Retrieved from https://www.wartsila.com/ twentyfour7/in-detail/lng-value-chain-optimisation-case-myanmar (Accessed 20 Feb 2019).
11. BNEF’s long-term forecast of LNG markets to 2030. (2018). Bloomberg New Energy Finance. Retrieved from https://about.bnef.com/lng-outlook/ (Accessed 20 Feb 2019).
12. Walsh, R. (2018). Wärtsilä’s floating storage and regasification barges support LNG growth. Wärtsilä Technical Journal. Retrieved from https://www.wartsila.com/twentyfour7/in-detail/wartsila-s-floating-storageand-regasification-barges-support-lng-growth (Accessed 20 Feb 2019).
13. Engblom, K. (2015). Wärtsilä — the total LNG solution provider. Wärtsilä Technical Journal. Retrieved from https://www.wartsila.com/twentyfour7/indetail/wartsila-the-total-lng-solution-provider (Accessed 20 Feb 2019).
14. The official site of Shell Global (2013). LNG for transport. Retrieved from https://www.shell.com/energy-and-innovation/natural-gas/lng-for-transport. html (Accessed 20 Feb 2019).
15. Golinelli, M. A.G. (2017). New engines solutions for short and long routes. Small Scale to large Market Strategies & Technologies towards the Mediterranean Area. WÄRTSILÄ, Italy, 39. Retrieved from http:// www. conferenzagnl.com/sito/wp-content/uploads/ 2017/05/ GOLINELLI_ NEW-ENGINES-SOLUTIONS-FOR-SHORT-AND-LONG-ROUTES.pdf (Accessed 20 Feb 2019).

Переглядів анотації: 92
Завантажень PDF: 139
Опубліковано
2019-05-31