Проблеми управління стійкістю глобального ринку морської торгівлі


  • K. Kuzmenko Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Україна
  • N. Primachev Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-0192-2894
Ключові слова: збалансованість, розвиток, ринок морської торгівлі, стійкість

Анотація

Розглядаються особливості формування функціональної та інвестиційної діяльності економічних підсистем глобального ринку морської торгівлі. У структурі збалансованого стану ринку морської торгівлі особливе місце займає управління стійкістю і ефективною диверсифікацією процесу транспортного обслуговування міжнародного поділу праці. Цим і зумовлюється відповідність виробничо-економічного потенціалу морській транспортній індустрії вантажопотоків. Останнє і зумовлює завдання рівноважного розвитку відповідно до спеціалізації флоту і вантажних терміналів морських торговельних портів. Крім того, важливе значення набуває управління співвідношенням провізної здатності національного флоту і обсягом зовнішньої торгівлі резидентами.

На мегаекономічному рівні склалась фактична відповідність провізної здатності флоту всіх видів реєстрів і вантажопотоків. Однак не вирішена задача інноваційної адекватності флоту основних сегментів спеціалізації з економічних і екологічних критеріїв. Складна сукупність обмежень збалансованого розвитку основних спеціалізованих підсистем глобальної морської індустрії зумовлює закономірності формування асиметрії. У цих умовах для основних морських держав важливим є вибір пріоритетних напрямки розвитку. Останнє відповідно до високої капіталоємкості інноваційних технологій і обмежує параметри позиціонування держав в умовах обмежених інвестиційних ресурсів.

Біографії авторів

K. Kuzmenko, Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Україна

магістр з менеджменту на морському та річковому транспорті

N. Primachev, Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Україна

д.е.н., професор, завідувач кафедри «Економічна теорія та підприємництво на морському транспорті»

Посилання

1. Review of Maritime Transport. Report by the UNCTAD – New York and Geneve: UN, 2018. 116 p.
2. MacNeil A. and Ghosh S. (2016). Gender imbalance in the maritime industry: Impediments, initiatives and recommendations. Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs. 9(1): р. 42–55 3.
Котлубай А. М., Познанська І.В. Особливості механізму формування портових зборів в українських портах // Розвиток Методів управління та господарування на транспорті. Вип. 2(63), 2018. С. 131 -140
4. Овчиннікова В. О. Трансформація теорії стратегічного управління розвитком залізничного транспорту // Інтелект ХХІ. 2017. № 5. С. 53 - 56
5. Аткиссон А. Как устойчивое развитие может изменить мир: пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2015. 455 с.
6. Судник Н. В. Формирование стабилизационного фонда при покупке судов на условиях бербоут-чартера// Судовождение: сб. науч. Трудов. Одесса, 2009. № 17. С. 209 – 215.
7. Marek R. Koncepcja logistyki morskiej w kontekscie konterneryzacji // Studia I vaterialy instytutu transportu I handlu morskego. Gdansk^ UG. Р. 35 - 54
8. Frasinyuk T., Primacheva N. Marine Shipping Industry Within the System of Global Economic Relations Sustainability. Electronic resource. International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol.7, № 4.3 (2018): Special Issue 3. p. 451-455. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.3.19914
9. Кристенсен К., Скотт Э., Эрик Рот. Что дальше? Теория инноваций как инструмент предсказания отраслевых изменений; Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2015. 400 с.
10. Повестка дня на XXI век [Электронный ресурс] / ООН: Конвенции и соглашения. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_ conv/ conventions/agenda21

REFERENCES

1. Review of Maritime Transport (2018). Report by the UNCTAD – New York and Geneve: UN, 116.
2. MacNeil, A. & Ghosh, S. (2016). Gender imbalance in the maritime industry: Impediments, initiatives and recommendations. Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs. 9(1), 42–55
3. Kotlubay, A. M. & Poznanska, І. V. (2018). Osoblivostі mekhanіzmu formuvannya portovikh zborіv v ukraїnskikh portakh [Features of the mechanism of forming port dues in Ukrainian ports]. Rozvitok metodіv upravlіnnya ta gospodaruvannya na transport – Development of management and entrepreneurship methods on transport. 2(63), 131 -140 [in Ukraine]
4. Ovchinnіkova, V. O. (2017). Transformatsіya teorії strategіchnogo upravlіnnya rozvitkom zalіznichnogo transport [Transformation of the theory of strategic management of the development of rail transport]. Іntelekt XXI – Intellect XXI, № 5, 53 – 56 [in Ukraine]
5. Atkisson, A. (2015). Kak ustoychivoe razvitie mozhet izmenit mir [How sustainable development can change the world]. M.: BINOM. Laboratoriya znaniy. 455 [in Russian].
6. Sudnik, N. V. (2009). Formirovanie stabilizatsionnogo fonda pri pokupke sudov na usloviyakh berbout-chartera. Sudovozhdenie – Navigation: sb. nauch. trudov. Odessa, № 17, 209 – 215 [in Russian].
7. Marek, R. (2013). Koncepcja logistyki morskiej w kontekscie konterneryzacji. Studia I vaterialy instytutu transportu I handlu morskego. Gdansk^ UG, 35 - 54
8. Frasinyuk T. & Primacheva N. (2018). Marine Shipping Industry Within the System of Global Economic Relations Sustainability. International Journal of Engineering & Technology, Vol.7, No 4.3, Special Issue 3, 451-455. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.3.19914
9. Kristensen, K., Skott, E. & Erik Rot (2015). Chto dalshe? Teoriya innovatsiy kak instrument predskazaniya otraslevykh izmeneniy [What's next? Innovation theory as a tool for predicting industry changes]. M.: Alpina Pablisher, 400 [in Russian].
10. Povestka dnya na XXI vek [Agenda XXI]. OON: Konventsii i soglasheniya. Retrieved from http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ conventions/ agenda21 [in Russian].

Переглядів анотації: 97
Завантажень PDF: 164
Опубліковано
2019-05-31