Проблеми та завдання розвитку портової логістики


  • V.V. Shcherbyna Одеський національний морський університет
Ключові слова: портова логістика, цифрова логістика, блокчейн, смарт порти, розумний контейнер, зелена логістика

Анотація

У статті визначено сучасні тенденцій та перспективи розвитку портової логістики, виділені завдання портової логістики України.
Доставка товарів від відправника до отримувача пов’язана з великою
кількістю операцій та залучає у цей процес багато учасників, серед яких
перевізники, портові оператори, якщо перевезення здійснюється морським
транспортом, експедитори, суднові агенти тощо. Всі вони поєднуються в
систему портової логістики, основною метою якої є надання комплексних послуг
вантажам та транс-портним засобам, що перебувають на території порту при
мінімумі витрат часу та грошових коштів, забезпечуючи певний рівень якості.
Традиційно портова діяльність була орієнтована на операції морського
фронту, в сучасних умовах більшість логістичних операцій слід винести в
припортову зону. Всі операції з комплектації, консолідування вантажів мають
здійснюватися в припортових логістичних центрах, сухих терміналах. В порту має
здійснюватися тільки обробка готових вантажних місць. Це сприяє зростанню
про-пускної спроможності морського фронту та прискоренню перевалки. Крім
того, порт концентрує зусилля на залученні трансшипментних вантажів.
Найбільш актуальними сьогодні є питання вдосконалення портової
логістики шляхом використання технології блокчейн для розвитку смарт-портів.
Технологія блокчейн є перспективним напрямом розвитку портових комплексів, що
спричиняє як впровадження та розповсюдження цифрової логістики, так і
підвищення ефективності поточних процесів постачання. Крім того, діяльність
смарт портів сприяє реалізації принципів зеленої логістики в портовій діяльності.

Посилання

1. Бойко И. В. Развитие портовой логистики в контексте глобальных тенденций // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2013. №1 (15). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitieportovoy-logistiki-na-severo-zapade-rossii-v-kontekste-globalnyh-tendentsiy.
2. Вербило О.М. Тенденции в логистике, влияющие на конкурентоспособность портов // Научно-аналитический журнал «логистика и управление цепями поставок». 2012. № 4 (51). URL:http://lscm.ru/ index. php/ru/po-godam/item/1146
3. Драшкович М., Дорохов А.В. Направления и примеры применения информационных технологий в интегрированной логистике морских портов // Системи обробки інформації. 2010. № 6(87). С. 233-239.
4. Махуренко Г.С. Портовая логистическая система как фактор получения конкурентных преимуществ // Методи та засоби управління роз-витком транспортних систем: Зб. наук. праць. Одеса: ОНМУ, 2011. Вип. 18. С.35-51.
5. Чекаловец В.И., Скворцов Г.П., Крыжановский С.В. Морские торговые порты Украины в условиях Европейской интеграции // Транспорт. 2013. №30 (458). С. 63-68.
6. Notteboom Theo, Dr. Rodrigue Jean-Paul. Re-Assessing Port-Hinterland Relationships in the Context of Global Commodity Chains // ITMM, Antwerp, Belgium, 2008.
7. Marissa Oude Weernink, Willem van den Engh, Mattia Francisconi, Frida Thorborg // The 50 Blockchain Potential for Port Logistics, TU Delft &Smart Port? 2017. URL: http://smart-port.nl/wpcontent/uploads/ 2017/ 06/
Bijlage-6_White-Paper-Blockchain.pdf
8. Mattia Francisconi An explorative study on blockchain technology in application to port // 51 logistics, TU Delft Technology, Policy and Management? 2017. URL: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:b1de98dd-f1a7-456a-b8cb-4d87dc2c4f9f
9. Сможет ли технология блокчейн революционизировать судоходство ? // журнал «Судоходство», 2018 URL: https://sudohodstvo.org/smozhet-li-tehnologiya-blokchejn-revolyutsionizirovat-sudohodstvo/
10. Технология blockchain в логистике. 2018. URL: https://logist.fm/publications/tehnologiya-blockchain-v-logistike
11. Chen, J.; Huang, T.; Xie, X.; Lee, P.T.-W.; Hua, C. Constructing Governance Framework of a Green and Smart Port. J. Mar. Sci. Eng. 2019, 7, 83. URL:https://www.researchgate.net/publication/ 332033223_
Constructing_Governance_Framework_of_a_Green_and_Smart_Port
12. Kibik O., Khaiminova I.,Kotlubay, Belous E. (2018) Development potential of Ukrainian maritime enterprises // International Journal of Engineering and Technology, Vol 7, No 4.3, pp. 461-466. URL: https://www.sciencepubco.
com/ index.php/ijet/article/view/19917
REFERENCES
1. Boyko I.V. (2013). Razvitiye portovoy logistiki v kontekste global'nykh tendentsiy Development of port logistics in the context of global trends. Teoriya i praktika servisa: ekonomika, sotsial'naya sfera, tekhnologii. № 1 (15). Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/razvitieportovoy-logistiki-na-severo-zapade-rossii-v-kontekste-globalnyh-tendentsiy. [in Russian].
2. Verbilo, O.M. (2012). Tendentsii v logistike, vliyayushchiye na konkurentosposobnost' portov [Logistics trends affecting port competitiveness]. Nauchno-analiticheskiy zhurnal «logistika i upravleniye tsepyami postavok» -
Scientific and analytical journal «logistics and supply chain management». № 4 (51). Retrieved from http://lscm.ru/index.php/ru/po-godam/item/1146 [in Russian].
3. Drashkovich, M. & Dorokhov, A.V. (2010) Napravleniya i primery primeneniya informatsionnykh tekhnologiy v integrirovannoy logistike morskikh portov [Directions and examples of the application of information
technologies in integrated logistics of sea ports]. Sistemi obrobki ínformatsíí ̈ - Information processing systems, № 6(87), 233-239 [in Russian].
4. Makhurenko, G.S. (2011). Portovaya logisticheskaya sistema kak faktor polucheniya konkurentnykh preimushchestv [Port logistics system as a factor in obtaining competitive advantages]. Metodi ta zasobi upravlínnya rozvitkom transportnikh system – Methods and tools for managing the development of transport systems. Odesa: ONMU, Vip. 18, 35-51 [in Russian].
5. Chekalovets, V.I., Skvortsov, G.P. & Kryzhanovskiy, S.V. (2013). Morskiye torgovyye porty Ukrainy v usloviyakh Yevropeyskoy integratsii [Sea trade ports of Ukraine in the conditions of European integration]. Transport. № 30
(458), 63-68. [in Russian].
6. Notteboom Theo & Dr. Rodrigue Jean-Paul. (2008). Re-Assessing PortHinterland Relationships in the Context of Global Commodity Chains. ITMM, Antwerp, Belgium.
7. Marissa Oude Weernink, Willem van den Engh, Mattia Francisconi & Frida Thorborg (2017). The 50 Blockchain Potential for Port Logistics, TU Delft & Smart Port. Retrieved from http://smart-port.nl/wpcontent/uploads/ 2017/06/Bijlage-6_White-Paper-Blockchain.pdf .
8. Francisconi M. (2017). An explorative study on blockchain technology in application to port 51 logistics, TU Delft Technology, Policy and Management. Retrieved from https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:b1de98dd-f1a7-456a-b8cb4d87dc2c4f9f .
9. Smozhet li tekhnologiya blokcheyn revolyutsionizirovat' sudokhodstvo? (2018). Zhurnal «Sudokhodstvo» - magazine «Shipping». Retrieved from https://sudohodstvo.org/smozhet-li-tehnologiya-blokchejn-revolyutsionizirovat-sudohodstvo/ [in Russian].
10. Tekhnologiya blockchain v logistike (2018). URL: https://logist.fm/publications/ tehnologiya- blockchain-v-logistike. [in Russian].
11. Chen, J., Huang, T., Xie, X., Lee, P.T.-W. & Hua, C. (2019) Constructing Governance Framework of a Green and Smart Port. J. Mar. Sci.Eng. 7, 83. URL:https://www.researchgate.net/publication/332033223_
Constructing_Governance_Framework_of_a_Green_and_Smart_Port.
12. Kibik, O., Khaiminova, I., Kotlubay, V. & Belous, E. (2018). Development potential of Ukrainian maritime enterprises // International Journal of Engineering and Technology, Vol 7, № 4.3, 461-466. Retrieved from
https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19917.

Переглядів анотації: 214
Завантажень PDF: 356
Опубліковано
2019-06-12