Особливості переходу адміністрації морських портів України до корпоративної форми управління


Ключові слова: корпоративне управління, державне підприємство, акціонерне товариство, морські порти, адміністрація порту

Анотація

Стаття присвячена проблемі підвищення ефективності функціонування вітчизняної портової влади (від англ. port authority) в особі державного підприємства «Адміністрація морських портів України» у формі державного підприємства, що розглядається через призму міжнародного досвіду та національних галузевих політик в інфраструктурній галузі, а також виробленню рекомендацій щодо здійснення переходу адміністрації морських портів України до корпоративної форми управління. У статті наводяться основні проблемні питання функціонування вітчизняної портової влади у формі державного унітарного підприємства, серед яких, зокрема, неможливість повноцінного переходу до моделі управління «порт-лендлорд» для управління землями в межах портів, відсутність самостійного права розпоряджатись нерухомим майном в контексті його оренди чи концесії, обмеженість в утворенні дочірніх підприємств та придбанні корпоративних прав тощо. В той же час дослідження Європейської організації морських портів вказує, що близько 51 відсотка портових адміністрацій країн Європейського союзу функціонують як незалежні комерційні компанії. Це забезпечує в тій чи іншій мірі функціональну автономію портової влади, їх фінансову автономію, професійне та прозоре корпоративне управління, а також пропорційний регуляторний нагляд. Для трансформації адміністрації морських портів України в акціонерне товариство у статті пропонується т.зв. «дорожня карта», що має включати два основних етапи: підготовка нормативного під-ґрунтя та здійснення операційних перетворень.

Біографія автора

Volodymyr Shemayev, Національний авіаційний університет

д.е.н., професор кафедри економічної теорії Національного авіаційного університету, член-кореспондент Транспортної академії України

Посилання

1. Про внесення зміни до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 133: розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 990-р. URL: https:// zakon. rada.gov.ua/laws/show/990-2018-%D1%80#n2 (дата звернення: 02.04.2019).
2. Saragiotis, P. & De Langen, P. (2017). Achieving Full and Effective Corporatisation of Port Authorities, Trade & Competitiveness in Practice № 2, World Bank Group, Washington D.C.
3. De Langen, P.W. & Van der Lugt, L.M. (2017). Institutional Reforms of Port Authorities in the Netherlands; the Establishment of Port Development Companies, Research in Transportation Business & Management, 22(2017): 108-113.
4. Fawcett, J.A. (2007). Port Governance and Privatization in the United States: Public Ownership and Private Operation in: Devolution, Port Governance and Port Performance, Research in Transportation Economics, Vol.17, 207-235.
5. Онищенко С.П., Литвинова Н.Н. Специфика проектов государственночастного партнерства и перспективы их использования для развития украинских морских портов // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. − 2012. − № 4. − С. 4-17.
6. Курлянд А. М., Постан М. Я., Савельева И. В. Анализ современных тенденций развития портов в системе смешанных перевозок // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. − 2013. − № 4. − С. 7-23.
7. Політика власності державного підприємства «Адміністрація морських портів України». URL: http://uspa.gov.ua/images/643.pdf (дата звернення: 02.04.2019).
8. Verhoeven, P. (2015), Economic Assessment of Management Reform in European Seaports (PhD Thesis), University of Antwerp, Antwerp. URL: http://www.themeditelegraph.com/it/r/MediTelegraph/Shipping/2015-PhdVerhoeven.pdf (дата звернення: 02.04.2019).
9. European Sea Ports Organisation (2017). Trends in EU Port Governance 2016, ESPO, Brussels.
10. European Sea Ports Organisation (2019). Memorandum of the European Sea Ports Organisation for the new Commission and European Parliament. URL: https://www.espo.be/media/ESP-2484_Memorandum_ESPO_LR.pdf (дата звернення 23.04.2019).

REFERENCES
1. Pro vnesennya zminy do punktu 2 rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 4 bereznya 2013 r. № 133: rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 12 hrudnya 2018 r. № 990-r [On amending paragraph 2 of the Cabinet of Ministers of Ukraine from March 4, 2013, No. 133: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 12, 2018, No. 990-p.]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990-2018%D1%80#n2. [in Ukrainian].
2. Saragiotis, P. & De Langen, P. (2017). Achieving Full and Effective Corporatisation of Port Authorities, Trade & Competitiveness in Practice № 2, World Bank Group, Washington D.C
3. De Langen, P.W. & Van der Lugt, L.M. (2017). Institutional Reforms of Port Authorities in the Netherlands; the Establishment of Port Development Companies, Research in Transportation Business & Management, 22 (2017): pp.108-113 [in English].
4. Fawcett, J.A. (2007). Port Governance and Privatization in the United States: Public Ownership and Private Operation in: Devolution, Port Governance and Port Performance, Research in Transportation Economics, Vol.17, 207-235 [in English].
5. Onyshchenko, S.P. & Lytvynova, N.N. (2012). Spetsyfyka proektov hosudarstvenno-chastnoho partnerstva y perspektyvy ykh yspolʹzovanyya dlya razvytyya ukraynskykh morskykh portov [The specifics of public-private partnership projects and the prospects for their use for the development of Ukrainian seaports]. Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy mashynobudivnoyi haluzi – Economics and management of enterprises of the machine-building industry, № 4, 4-17 [in Russian].
6. Kurlyand, A. M., Postan, M. YA. & Savelʹeva, Y. V. (2013). Analyz sovremennykh tendentsyy razvytyya portov v systeme smeshannykh perevozok [Analysis of current trends in the development of ports in the intermodal transport system]. Rozvytok metodiv upravlinnya ta hospodaryuvannya na transporti – Development of management and entrepreneurship methods on transport. № 4, 7-23 [in Russian].
7. Polityka vlasnosti derzhavnoho pidpryyemstva «Administratsiya morsʹkykh portiv Ukrayiny» [State Ownership Policy "Administration of Seaports of Ukraine]. Retrieved from http://uspa.gov.ua/images/643.pdf.
8. Verhoeven, P. (2015), Economic Assessment of Management Reform in European Seaports (PhD Thesis), University of Antwerp, Antwerp. Retrieved from http://www.themeditelegraph.com/it/r/MediTelegraph/Shipping/2015Phd-Verhoeven.pdf
9. European Sea Ports Organisation (2017). Trends in EU Port Governance 2016, ESPO, Brussels.
10. European Sea Ports Organisation (2019). Memorandum of the European Sea Ports Organization for the new Commission and European Parliament. Retrieved from https://www.espo.be/media/ESP-2484_Memorandum_ ESPO_ LR.pdf.

Переглядів анотації: 129
Завантажень PDF: 160
Опубліковано
2019-06-12