Стратегічний потенціал регіонального економічного розвитку: системний ракурс


  • V. Kubini ДВНЗ «Ужгородський національний університет» https://orcid.org/0000-0002-7467-2382
  • V. Vartsaba ДВНЗ «Ужгородський національний університет» https://orcid.org/0000-0001-8693-8726
  • M. Holiak ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ключові слова: стратегічний потенціал, розвиток регіональної економіки, система потенціалу, функції потенціалу.

Анотація

 Метою є обґрунтування доцільності застосування системного підходу та окреслення основних системоутворюючих компонентів, забезпечуючи формування та використання стратегічного потенціалу регіональної економіки.
Проведено огляд сучасних концептуальних позицій стосовно сутності та значення стратегічного потенціалу регіону. Окреслені системно утворюючи складові стратегічного потенціалу. Стратегічний потенціал представляє собою систему, основними частинами якої є ресурсна, управлінська та підсистема відносин.
Ресурсна підсистема включає необхідні матеріальні, нематеріальні, людські елементи потенціалу стратегічного розвитку, виступає основою будь-якої економічної активності. Функції ресурсної підсистеми включають виробничу та креативну. Управління являє собою підсистему стратегічного потенціалу, яка визначає розвиток, напрямки та темпи визначальних довгострокових перетворень, ефективність функціонування регіональної економіки в цілому, якість функціонування регіону, спрямованість на певний стиль життя населення, умови ведення бізнесу.
Функції підсистеми управління: планово-організаційна та аналітично-контрольна. Як складова стратегічного потенціалу підсистема відносин містить сукупність зав’язків між елементами потенціалу, яка визначає ефективність його дії, раціональність управління ним, а також сукупність суджень учасників регіональної соціально-економічної системи про перспективи її розвитку. Функції підсистеми відносин: інституційна та політична.

Біографії авторів

V. Kubini, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

к.е.н., доцент кафедри Економіки і підприємництва

V. Vartsaba, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

д.е.н., завідувач кафедри Фінансів і банківської справи

M. Holiak, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

студент-магістр кафедри Економіки і підприємництва

Посилання

1. Мікловда В.П., Ступко А.В., Брітченко І.Г., Кубіній Н.Ю. Малий бізнес як фактор розвитку конкурентоспроможності регіону // Полтава: ЩЩЩ «Техсервіс», 2012. 200 с.
2. Маркетинговий потенціал регіону: проблеми та шляхи їх подолання: монографія / В.П. Мікловда, Н.Ю. Кубіній, Ф.Ф. Шандор та ін. − Ужгород: Ліра, 2009. 208 с.
3. Можливості та обструкції розвитку інноваційного потенціалу Закарпаття як фактора регіональної конкурентоспроможності / В.П. Мікловда, Н.Ю. Кубіній, С.І. Мошак // Економіка промисловості. 2015. № 1 (69). С. 31-39.
4. Мікловда В.П., Кубіній Н.Ю., Мошак С.М. Рейтинг конкурентоспроможності України за критерієм ефективності праці //Демографія та соціальна економіка. 2015. № 3. С. 199-208. URL: http://nbuv. gov.ua/ UJRN/dse_2015_3_17.
5. Dynamics of high growth enterprises –«gazelles» – in Czech Republic / M. Krošláková, V. Kubičková, L. Jurkovičová, N. Kubiniy // Business Perspectives. 2015. № 2. Р. 27-35. https:// www.researchgate.net / profile/
Lujza_Jurkovicova/publication/282679988_Dynamics_of_high_growth_enterprises-gazelles-in_Czech_Republic/links/56585f9708ae1ef 9297db26a/Dynamics-of-high-growth-enterprises-gazelles-in-Czech-Repub-lic.pdf
6. Helka Moilanen (2012) Regional development zones in spatial development in Finland Governing spatial development through new territorial frames. - TURUN YLIOPISTO UNIVERSITY OF TURKUю 2012. URL: https://
www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/77006/AnnalesAII269Moilanen.pdf?sequence=1
7. Jussi S. Jauhiainen. Regional and Innovation Policies in Finland – Towards Convergence and/or Mismatch? Regional Studies, Taylor & Francis (Routledge), 2009, 42 (07), pp.1031-1045. ff10.1080/00343400701543140ff.
ffhal-00516168f
8. Мікловда В.П., Грига В.Ю. Особлимвості регіональної інноваційної політики в Китаї (на прикладі провінції Цзянці) // Науковий вісник Ужгородського Університету: Серія Економіка. 2018. Вип. 2 (52). C. 13-25.
9. Ісакова Н.Б., Красовська О.В., Грига В.Ю. Значення трансграничної співпраці підприємств західних регіонів України для їх інноваційної практики // Наука та наукознавство. 2007. № 3. С.43-54.
10. Kubiniy N., Zavadyak R., Belen M. Culture, Tourizm and Econoimy as a Triumvirate of Regional Strategic Development // Вісник Херсонского університету. 2019. Вип. 34. С.105-108.
11. Andreas Wust, Thilo Lang, Stefan Haunstein Strategic potential of industrial culture for regional development. URL: https://www.researchgate.net/publication/319153960_STRATEGIC_POTENTIAL_OF_INDUSTRIAL_CULTURE_FOR_REGIONAL_DEVELOPMENT
12. Åke E. Andersson Creativity and regional development. Åke E. Andersson. 1985. Papers in Regional Science 56(1): https://www. researchgate.net/publication/225197906_Creativity_and_regional_development
13. Charlie Karlsson1 and Börje Johansson2 Knowledge, Creativity and Regional Development Paper No. 148 Electronic Working Paper Series. https://pdfs.semanticscholar.org/612c/33570956a497b271a40a562da4c3264f
3c78.pdf
14. David Smallbone, Marina Dabic & Christos Kalantaridis (2017). Migration, entrepreneurship and economic development, Entrepreneurship & Regional Development, 29:5-6, 567-569, DOI: 10.1080/08985626.2017.1315485
15. Sigrid Hedin (2009). Higher education institutions as drivers of regional development in the Nordic countries. URL: https://archive.nordregio.se/Global/Publications/Publications%202009/WP2009_3.pdf

Переглядів анотації: 65
Завантажень PDF: 155
Опубліковано
2019-10-17