Інституційні засади взаємодії суб'єктів ринку морського круїзного туризму


Ключові слова: морський туризм, морський круїзний туризм, туристичний кластер, конкурентоспроможність, круїзний бізнес

Анотація

У статті розглянуті інституційні засади функціонування морського круїзного туризму, який поєднує багатьох учасників ринку. Для ефективного розвитку круїзного туризму слід інтегрувати учасників шляхом упровадження нових організаційно-правових форм бізнесу. Однією з таких форм може бути модель кластеризації, яка б поєднала навколо круїзів різних суб’єктів підприєм-ницької діяльності на основі маркетингової, інвестиційної, організаційно-виробни-чої та інноваційної діяльності.
У процесі формування морського туристичного кластера потрібною є його активна державна підтримка, основним напрямком якої має бути формування та контроль дотримання положень законодавчої бази у сфері регулювання морського круїзного туризму, стимулювання інвестицій, що сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності елементів кластера.
Морський туристичний кластер має об’єднати органи державного управління (постійні комісії, комітети, департаменти), морський бізнес (правління, асоціації, керівництва портів) та громадські організації (громадські ради, комітети, окремі організації) тощо.
З розвитком морського туристичного кластера мають відбуватися зміни, які приводять до росту конкурентних переваг як окремих підприємств, так і територій і національної економіки в цілому.

Біографія автора

A. Ivanov, Одеський національний морський університет

к.е.н., доцент кафедри «Підприємництво і туризм»

Посилання

1. Kibik O., Khaiminova Iu., Kotlubay V., Redina I. & Belous E. Development
potential of Ukrainian maritime enterprises. URL: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19917. Doi 10.14419 /ijet.
v7i4.3.19917
2. Герасименко В.Г. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: Монографія / Заг. ред. професора В.Г. Герасименка. Одеса: Астропринт, 2013. 335 с.
3. Герасименко В.Г. Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції: Монографія / Під ред. В.Г. Герасименка, О.Л. Михайлюка. К.: ФОП Гуляєва В.М., 2019. 332 с.
4. Golubkova І. Innovations in cruise tourism // Економічні інновації: Зб. наук. праць. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. Вип. 50. С. 266-274.
5. Жихарева В.В. Круизный рынок: современные тенденции развития. 2012. URL: http://hotelodessa.info/kruiznyj-turizm/13-kruiznyj-rynok-sovremennye-tendentsii-razvitiya.html
6. Ляховська О.С. Стан та перспективи розвитку круїзного туризму в Україні початку ХХІ століття // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 19. Т. IІ. Рівне, 2013. С. 85-91.
7. Нездоймінов С.Г., Андрєєва Н.М. Круїзний туризм в контексті Морської доктрини України // Механізм регулювання економіки. 2013. № 4. С. 100-110.
8. Уайльд П. Тенденции в развитии круизного рынка. Одесса, 2012. URL: http://portsukraine.com/node/2580.
9. Ковиліна М.О. Державне регулювання розвитку морського туризму в Україні: автореферат дис... канд. екон. наук: спец. 08.00.03: дата захисту 22.02.2019 / Марія Олександрівна Ковиліна; Чернігівський
національний технологічний університет. Чернігів, 2019. 23 с. URL: 195.69.76.76/bitstream
10. Логунова Н.А. Теоретико-методологические основы стратегического развития круизного туризма: дис... канд. экон. наук: спец. 08.00.03: дата защиты: 24.12.14 / Наталья Анатольевна Логунова; Таврический
национальный университет им. В.И. Вернадского. Симферополь, 2014. 439 с. (русск.).
11. Михайлова Ю.В. Забезпечення стійкого функціонування судноплавних підприємств на круїзному ринку, що формується у Чорноморському регіоні: автореферат дис... канд. екон. наук: спец. 08.00.04, дата
захисту: 26.11. 2009 / Юлія Валеріївна Михайлова; Національна академія наук України. Ін-т ринку та економіко-екологічних досліджень. Одеса, 2009. 19 с.
12. Нестерова К.С. Державна регуляторна політика сприяння розвитку морського туризму в Україні: автореферат дис... канд. екон. наук: спец. 08.00.03, дата захисту: 28.03. 2016 / Катерина Сергіївна Нестерова; Національна академія наук України. Ін-т ринку та економіко-екологічних досліджень. Одеса, 2016. URL: http://www.impeer.od.ua/ images/Avtoreferaty
13. Іванов А.М. Особливості управління рекреаційно-оздоровчими підприємствами в системі туристичного кластеру // Экономика пищевой промышленности. 2013. 4 (20). С. 12-17.
14. Іванов А.М. Перспективи функціонування морського круїзного туризму // Бізнес-навігатор. 2015. № 1 (36). С. 145-151.
15. Іванов А.М. Економічні аспекти інституціонального забезпечення державної політики України в сфері туризму // Вісник Одеського національного університету: Економіка. 2018. Т. 23. Вип. 1 (66). С. 77-81.
16. Іванов А.М. Управління конкурентоспроможністю рекреаційно-оздоровчого землекористування: Монографія / За ред. д-ра екон. наук проф. В.Г. В’юна. Миколаїв: В-во «Дизайн та Поліграфія», 2012. 248 с.
17. Іванов А.М. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств: Монографія / За заг. ред. проф. Янкового. Одеса: Атлант, 2017. 514 с.

Переглядів анотації: 225
Завантажень PDF: 230
Опубліковано
2019-10-17