Фінансово-економічна безпека як головна особливість бізнес-системи


Ключові слова: фінансово-економічна безпека, бізнес, продуктивність, можливості, ефективність, вплив, конкурентні ринки, фінанси, підприємство.

Анотація

В сучасних умовах різких коливань темпів інтеграції економіки України до світового економічного простору і значної політичної та фінансової нестабільності ефективне управління бізнесом вимагає створення нових ефективних механізмів забезпечення фінансово-економічної безпеки бізнесу. Неефективне управління бізнесом і незбалансованість ключових показників призводять до нестачі фінансових ресурсів, необхідності постійного пошуку фінансових джерел, створення нових форм, способів і методів раціонального використання обмежених ресурсів та інших негативних наслідків. Ефективна система фінансово-економічної безпеки, що створює і підтримує бажаний рівень в заданих межах прибутковості, рентабельності, ресурсної ємності, дозволяє бізнесу не тільки зберегти частку ринку або досягти зростання вартості, а й отримати конкурентні переваги, забезпечити можливості виживання і розвитку. Наявність надійної системи фінансово-економічної безпеки на підприємстві дозволяє швидко виявляти і локалізувати різні загрози діяльності. Цілями статті є формалізація  концепції фінансово-економічної безпеки бізнесу і розробка методології оцінки рівня безпеки на основі набору функціональних показників. У статті застосовуються такі методи теоретичного та емпіричного дослідження: логічне узагальнення для обґрунтування актуальності теми, мети і завдань дослідження; аналіз і узагальнення для виявлення ключових елементів фінансово-економічної безпеки і їх впливу на ефективність бізнесу. Фінансовоекономічна безпека бізнесу визначає його ефективність, стабільність і можливості розвитку, дозволяє зберегти його положення на конкурентних ринках і характеризує силу і економічний потенціал, здатність протистояти негативному впливу зовнішнього і внутрішнього середовища.

Біографія автора

Maryna Matviienko, Одеський національний морський університет

к.е.н., доцент кафедри «Підприємництво і туризм»

Посилання

1. Tambovtsev, V. (1995). Economic security of economic systems: structure and problems. Bulletin of the Moscow State University, 1995, № 3, p. 17-24.
2. Buchwald, E. (1995). Macro-Aspects of Economic Security: Factors, Criteria and Indicators. Questions of Economics, № 12, p. 27-36.
3. Stolbov, V.F. (2013). Peculiarities of Management of the System of Financial and Economic Security of Construction Enterprises. Municipal Economy of Cities, № 111, p. 103–108.
4. Demyanenko, G. E. (2003). Economic security of a trading enterprise: abstract. dissertation ... Cand. econom. Sciences: 08.07.05 Economics of Trade and Services, Donetsk. state. University of Economics and Trade. M.Tugan-Baranovsky, Donetsk, 18 p.
5. Vivchar, O. (2016). Management System Interpreting Financial and Economic Security Business in Economic Processes. IEJME — MATHEMATICS EDUCATION, VOL. 11, № 4, 947-959 https://www.iejme.com/download/ management-system-interpretingfinancial-and-economic-security-business-in-economic-processes.pdf
6. Dudin, M.N., Kucuri, G.N., Fedorova, I.Ju., Dzusova, S.S., & Namitulina, A.Z. (2015). The Innovative Business Model Canvas in the System of Effective Budgeting. Asian Social Science, 11(7), 290-296.
7. N. Avanesova, Y. Chuprin enterprise economic security: essential characteristics of the concept. Innovative technologies and scientific solutions for industries. 2017. № 1 (1) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ irbis_nbuv/ cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN& IMAGE_ FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ape_2014_5_26.pdf
8. Volkova, T.A., Volkova, S.A. (2016) Mechanism of providing economic safety of the enterprise, Topical issues of development of modern society. Collection of scientific articles of the VI International scientific and practical conference, 2016, p. 66-68.
9. Artemenko, L.P. & Guk, O.V. (2016) European Integration: Strategic Threats and Opportunities for Ukrainian Enterprises, International ScientificPractical Conference Economic Development Strategy in European Integration: Conference Proceedings, May 27, Kaunas: Baltic Publishing, p. 158-161.
10. Orlyk, O. (2015). The mechanism of financial and economic security management of an enterprise and its main components. Financial and credit activity: problems of theory and practice, Vol 2, № 19. http://fkd.org. ua/ article/view/57391
11. Osterwalder, A. (2010). Business Model Generation. John Wiley & Sons, New Jersey.

Переглядів анотації: 104
Завантажень PDF: 138
Опубліковано
2019-10-17