Моделювання індикаторного підходу до оцінки фінансово-економічної безпеки стивідорних компаній


  • L.V. Shyriaieva Одеський національний морський університет http://orcid.org/0000-0002-4706-2167
  • O.V., Koretska Одеський національний морський університет
Ключові слова: стивідорна компанія, фінансово-економічна безпека, індикатори, порогові значення, оцінка рівня безпеки.

Анотація

Метою статті є дослідження особливостей використання індикаторного підходу у процесі оцінювання стану фінансово-економічної безпеки стивідорних компаній. У статті визначені основні переваги та недоліки індикаторного підходу оцінки стану фінансово-економічної безпеки стивідорних компаній, які виконують безліч робіт та послуг, а саме: навантаження та розвантаження вантажу; розміщення та укладання вантажу у транспортний засіб; забезпечення збереження та безпеки вантажу під час перевезення; перевалка вантажів з одного виду транспорту на інший; важення вантажу та інші. У статті доведено, що індикаторний аналіз дозволяє виявити тенденції зміни показників фінансово-економічної безпеки, на базі яких аналітики можуть приймати рішення про необхідність вжиття заходів з відновлення та забезпечення економічної і фінансової стабільності функціонування стивідорних компаній. Виявлено індикатори фінансово-економічної безпеки, які мають наступні властивості: - у кількісній формі відображають загрози фінансово-економічній безпеці; - мають високу чутливість і мінливість і тому володіють високою здатністю попереджати суб'єкти господарювання про можливі небезпеки у зв'язку зі зміною ринкового середовища, державного регулювання, економічної політики, що проводиться державою; - індикатори фінансово-економічної безпеки характеризують діяльність аналізованого суб'єкта не відокремлено один від одного, а лише в комплексі, тобто взаємодіють між собою, взаємодоповнюючи один одного. У статті також запропоновано власне компонування показників оцінки фінансово-економічної безпеки стивідорних компаній.

Біографії авторів

L.V. Shyriaieva, Одеський національний морський університет

д.е.н., професор кафедри «Економіка і фінанси»

O.V., Koretska, Одеський національний морський університет

ст. викладач кафедри «Економіки і фінансів»

Посилання

1. Корецька О.В. Моделювання рівнів фінансово-економічної безпеки підприємств портової діяльності // Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. № 23. С.140-143.
2. Kibik O., Khaiminova Iu., Kotlubay V., Redina I., Belous E. Development potential of Ukrainian maritime enterprises, 2018. URL: https://www. sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19917
3. Onyshchenko, S.P., Koskina, Yu.O. (2015). Research of the effect of terms and conditions of an offer on successful conclusion of the freight transaction. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (3(78)), 25–32. doi: 10.15587/1729-4061.2015.55738. URL: http://journals.uran.ua/ eejet/article/view/85233
4. Стащук О.В. Індикаторний підхід в оцінюванні стану фінансової безпеки акціонерних товариств. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА , червень 2018. № 9(37). С. 168-173.
5. Лапкина И.А., Поддубная Н.Н. Ресурсы логистической системы // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2015. № 2. С. 69-72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_ 2015_2_17http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2015_2_17
6. Іващенко Г.А., Ярошенко О.Ф. Ідентифікація дефініції «економічна безпека підприємства» //Бізнес Інформ. № 9, Харків, 2011. С. 129-131.
7. Козаченко А.В., Пономарев В.П. Методические основы оценки уровня экономической безопасности предприятия // Региональные перспективы. № 2-3. 2003. С.104-106.
8. Концепція економічної безпеки України: кер.проекту В.М. Геєць; Ін-т екон. прогнозування НАН України. К.: Логос, 1999. 56 с.
9. Орлов П.І, Духов В. Є. Основи економічної безпеки фірми: навч. посібник. Х.: Прометей-Прес, 2004. 284 с.
10. Корецька О.В. Сучасні підходи до оцінки фінансово-економічної безпеки підприємств // Бізнес-навігатор, 2018. №1(44). С.136-139.
11. Фінансові аспекти діагностики економічної безпеки підприємств портової сфери: монографія / Ширяєва Л.В., Чиж Л.П., Хотєєва Н.В. та ін. Одеса: ІНТЕРПРІНТ, 2015. С.71-82, 91-108.
12. Козак Л.С. Теоретичне обґрунтування та оцінка рівня економічної безпеки підприємства в системі антикризового управління // Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький, 2010. № 2. T.1. С. 68–72.
13. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 759 с.
14. Афанасьєв Є.В. Удосконалення моделювання інтегрованої оцінки загального рівня економічної безпеки підприємства // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств». 23-24 квітня 2013 р. У 2 т. Том 1. Кривий ріг: КЕІ КНУ, 2013. С. 3-8.
15. Yarovaya N.V. Controlling – coordination instrument for managerial decision-making on pricing / O.V. Vorkunova, N.V. Ryabovolenko // Еdited volume SWORLD «Scientific research and their application in practice. Current status and ways of development `2014». № 1. Volume 1. IVANOVO: MARKOVA AD, 2014. Zit: 114-424. p. 7-11. Issn 2224-0187

Переглядів анотації: 111
Завантажень PDF: 180
Опубліковано
2019-11-22