Оцінка ефективності складської логістики підприємств


  • О. Borshchenko Одеський національний морський університет
  • V. Shcherbyna Одеський національний морський університет http://orcid.org/0000-0002-3917-3617

Анотація

У статті проведено аналіз ринку складської логістики України, розглянуті його особливості, виділенні сучасні тенденцій в управлінні процесами складської логістики, запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності діяльності підприємств в сфері складської логістики, який ґрунтується на визначенні рівня логістичного сервісу та роботи складського комплексу підприємства та надає можливості визначити резерви підвищення ефективності складської діяльності. Складська логістика є однією з підсистем логістики, що займається розробкою способів організації складського господарства, прийманням, розміщенням, а також обліком товару на складі. Логістика складування прагне організувати управління запасами таким чином, щоб мінімізувати витрати, які пов’язані з переробкою та складуванням товару. Основним елементом складської логістики є склад, призначенням якого в сучасних умовах вже не є зберігання вантажів, він трансформується в перевалочний пункт для надання послуг з крос-докінгу, комплектації, консолідації, сортування, маркування вантажів з метою мінімізації витрат на транспортування і зберігання товарів та скорочення часу доставки. Оцінюючи ефективність роботи підприємства в сфері складської логістики, можна розглядати її з двох сторін: в «широкому» розумінні цього слова, тобто підвищення якості функціонування логістичної системи, до складу якої входить складський комплекс, і в «вузькому» розумінні, як ефективність роботи самого складського комплексу. Як критерій оцінки «широкої» ефективності використовується показник ефективності логістичного сервісу. В якості інтегрального критерію «вузької» ефективності функціонування складу виступає показник, що враховує ефективність складських технологічних процесів, використання складських площ, якості обслуговування на складі, економічної ефективності роботи складу.

Біографії авторів

О. Borshchenko, Одеський національний морський університет

Master of the specialty «Entrepreneurship, trade and exchange activity»

V. Shcherbyna, Одеський національний морський університет

к.е.н., доцент кафедри «Підприємництво та туризм»

Посилання

1. Аналіз ринку складської логістики. URL: https://cbre-expandia.com/analitika
2. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок М.: Альфа-Пресс, 2009. 720 с.
3. Костюк О.С. Ефективне функціонування складської системи підприємства // Вісник національного університету «Львівська політехніка», Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». № 691. С. 59-65.
4. Рынок складской недвижимости 2019: нулевая вакантность, громкие сделки, рост ставок, формат in city. URL: https://propertytimes.com.ua/industrialnayanedvizhemost/rinok_skladskoy_nedvizhimosti_2019_nulevaya_vakantnost_gromkie_s delki_rost_stavok_format_in_city
5. Сумець О.М. Методика оцінки ефективності функціонування складу в транспортно-логістичній підсистемі логістичного утворення // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Харків: ХНТУСГ, 2012. Вип. 123. «Системотехніка і технології лісового комплексу». «Транспортні технології». С. 271-281.
6. Постан М.Я., Столяров Г.П. Исследование источников эффективности транспортно-логистических кластеров и путей их реализации // ВосточноЕвропейский журнал передовых технологий. 2015. № 3(3). С. 43-51. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2015_3(3)_9.
7. Тараненко Ю. В. Аналіз ринку логістичних послуг // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип.12. Ч. 3. С.219-222.
8. Чухрай Н. Аутсорсинг в логістиці: європейський та український досвід // Транспорт і логістика. 2007. № 5 (19). С. 32-35.
9. Faber, Nynke; De Koster, Rene B. M. (2002), Linking warehouse complexity to warehouse planning and control structure: An exploratory study of the use of warehouse management information systems. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. vol. 32,(5), pages. 381-395. URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09600030210434161/full/html
10. Improving Warehouse Efficiency: Let's Get Back to Basics (2019). URL: https://innovecs.com/blog/improving-warehouse-efficiency
11. Niemczyk, A. (2016). Logistics_Management-modern_development_ trends. URL: http://wsl.com.pl/tl_files/wydawnictwo/publikacje/logistics_management_2016 Logistics_Management-modern_development_trends_part1_ chapter_5.pdf
12. Panek P. (2019). European logistics and warehousing: The outlook for 2019. URL: https://www.whitecase.com/sites/whitecase/files/files/download/publications/european-logistics-and-warehousing-the-outlook-for-2019-19-web.pdf
13. Richards G., (2014), Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse, 2nd Edition, Kogan Page, London, Philadelphia, New Delhi.
14. Vidanapathirana, Gihan & Jayaratne, Pradeepa. (2016). Enhancing the Efficiency of Inventory Management in FMCG Industry. URL: https://www. researchgate. net/ publication/326413690_Enhancing_the_Efficiency_of_Inventory_Management_in_ FMCG_Industry.
15. Yu Mengfei (2008). Enhancing Warehouse Performance by Efficient Order Picking, PhD Thesis submitted at Erasmus Research Institute of Management, RSM Erasmus University / Erasmus School of Economics Erasmus University, Rotterdam. URL: https://repub.eur.nl/pub/13691/EPS2008139LIS9058921673YU.pdf

REFERENCES
1. Analiz rynku skladsʹkoyi lohistyky. [Warehouse Logistics Market Analysis] Retrieved from https://cbre-expandia.com/analitika/ [in Ukrainian].
2. Dybskaya, V.V. (2009). Upravlenye skladyrovanyem v tsepyakh postavok [Warehousing management in supply chains] M.: Alʹfa-Press, 720 p. [in Russian].
3. Kostyuk, O.S. (2010). Efektyvne funktsionuvannya skladsʹkoyi systemy pidpryyemstva [Effective functioning of the enterprise warehouse system].Visnyk natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika» – Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Lʹviv: Vydavnytstvo Lʹvivsʹkoyi politekhniky, Seriya: «Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku». № 691, 59-65 [in Ukrainian].
4. Rynok skladskoy nedvyzhymosty 2019: nulevaya vakantnostʹ, hromkye sdelky, rost stavok, format in city. [Warehouse Market 2019: zero vacancy, high-profile deals, rising rates, format in city]. Retrieved from: https://propertytimes.com.ua/ industrialnaya_nedvizhemost/rinok_skladskoy_nedvizhimosti_2019_nulevaya_vakant nost_gromkie_sdelki_rost_stavok_format_in_city [in Russian].
5. Sumetsʹ, O.M. (2012). Metodyka otsinky efektyvnosti funktsionuvannya skladu v transportno-lohistychniy pidsystemi lohistychnoho utvorennya [Methods of estimating the efficiency of warehouse functioning in the transport-logistic subsystem of logistical formation]. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu silʹsʹkoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka – Bulletin of the Kharkiv National Technical University of Agriculture named after Peter Vasylenko. Kharkiv: KHNTUS·H. Vyp. 123. «Systemotekhnika i tekhnolohiyi lisovoho kompleksu». «Transportni tekhnolohiyi». P. 271-281 [in Ukrainian].
6. Postan, M. YA. & Stolyarov, G.P. (2015). Issledovaniye istochnikov effektivnosti transportno-logisticheskikh klasterov i putey ikh realizatsii [Research on the souces of efficiency and implementation of transport logistics clusters ]. VostochnoYevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy – East European Journal of Advanced Technology. № 3(3), 43-51. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vejpte_ 2015_3(3)_9 [in Russian].
7. Taranenko, YU.V. (2015). Analiz rynku lohistychnykh posluh [Analysis of the logistics services market]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University. Vypusk 12. Chastyna 3. 219-222 [in Ukrainian].
8. Chukhray, N. (2007). Aut·sorsynh v lohistytsi: yevropeysʹkyy ta ukrayinsʹkyy dosvid [Outsourcing in logistics: European and Ukrainian experience]. Transport i lohistyka – Transportation and logistics. № 5 (19), 32-35 [in Ukrainian].
9. Faber, Nynke; De Koster & Rene B. M. (2002). Linking warehouse complexity to warehouse planning and control structure: An exploratory study of the use of warehouse management information systems. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. vol. 32,(5), 381 – 395. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09600030210434161/full/html [in English].
10. Improving Warehouse Efficiency: Let's Get Back to Basics (2019). Retrieved from: https://innovecs.com/blog/improving-warehouse-efficiency/ [in English].
11. Niemczyk, A. (2016). Logistics_Management-modern_development_trends. Retrieved from http://wsl.com.pl/tl_files/wydawnictwo/publikacje/ logistics_ management_ 2016/Logistics_Management-modern_development_trends_part1_chapter_5.pdf [in English].
12. Panek, P. (2019) European logistics and warehousing: The outlook for 2019. Retrived from: https://www.whitecase.com/sites/whitecase/files/files/download /publications/ european-logistics-and-warehousing-the-outlook-for-2019-19-web.pdf
13. Richards G., (2014), Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse, 2nd Edition, Kogan Page, London, Philadelphia, New Delhi [in English].
14. Vidanapathirana, Gihan & Jayaratne, Pradeepa. (2016). Enhancing the Efficiency of Inventory Management in FMCG Industry. Retrieved from: https://www.researchgate. net/publication/326413690_Enhancing_the_Efficiency_of_Inventory_Management_in _FMCG_Industry [in English]. 15. Yu Mengfei (2008). Enhancing Warehouse Performance by Efficient Order Picking, PhD Thesis submitted at Erasmus Research Institute of Management, RSM Erasmus University / Erasmus School of Economics Erasmus University, Rotterdam. Retrieved from: https://repub.eur.nl/pub/13691/EPS2008139LIS9058921673YU.pdf [in English].

Переглядів анотації: 361
Завантажень PDF: 183
Опубліковано
2019-12-26