Про один підхід до систематизації стратегій розвитку організації


Ключові слова: класифікація стратегій, характеристика, рівні управління, життєвий цикл

Анотація

Розробка стратегій компаній є одним з найважливіших умов їх ефективного розвитку. Але часто автори і керівники обмежують розробку стратегій поданням їх в найзагальнішому вигляді або виділяючи лише основні стратегії без урахування їх конкретних видів і взаємозв'язку. У статті запропоновано підхід до класифікації стратегій розвитку організацій. Даний підхід дозволяє розглядати все різноманіття стратегій з системних і комплексних позицій. Залежно від класифікаційної ознаки розрізняють стратегіі: за рівнем управління, на якому розробляється стратегія; за стадією «життєвого циклу» підприємства; за характером поведінки на ринку; за позицією в конкурентному середовищі. Крім перерахованих вище становлять велику групу і відіграють провідну роль т.зв. продуктовотоварні стратегії (ПТС), які розробляються для певних напрямків діяльності або бізнесу, тобто входять, по суті, до складу ділової стратегії. Тісно пов'язані з продуктово-товарними стратегіями ще й ресурсні стратегії, оскільки потреби кінцевих споживачів «задають» продуктовотоварні стратегії і відповідні ресурси для їх здійснення. Наведена в статті класифікація стратегій з повною характеристикою кожної з них і схематичним поданням всього різноманіття стратегій дозволяє оцінити їх і з системних позицій підійти до обґрунтування і формулювання тієї чи іншої стратегії з точки зору обраного підприємства. Це надає досліднику додаткові інструменти, що дозволяють провести ретельний аналіз і розробити перспективний напрямок розвитку.

Біографія автора

M. Kovalenko, Одеський національний морський університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри «Менеджмент і маркетинг»

Посилання

1. Алєксєєва Н.І. Класифікація базових стратегій зростання підприємства [Електронний ресурс] // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2012. Випуск 3 (13). С. 71-80. URL: file:///C:/Users/ Администратор/ Downloads/ Vsuem_ 2012_3_12.pdf
2. Бабий І.В. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления преобразованиям: монография. М.: Альпина Паблишер, 2010. 287 с.
3. Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов; Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 454 с.
4. Бенчмаркінг: матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL: http://uk. wikipedia. org/ wiki/ Бенчмаркінг
5. Богомолова И.П., Саликов Ю.А., Ушаков С.А. Научные взгляды на управление развитием организации. URL: http://www.lerc.ru/? art=3&page=17∂=bulletin 50. Європейський вектор економічного розвитку. 2015. № 2 (19)
6. Вікнянська О.М., Роскрут Н.О. Поняття реструктуризації промислових підприємств. URL: http:// www.rusnauka.com/4_SND_ 2013/Economics/ 10_ 128664.doc. htm
7. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Гардарики, 1999. 296с.
8. Григор’єва Л. Базові стратегії як основа розвитку підприємства // Соціальноекономічні проблеми і держава. 2013. Вип. 1 (8). С. 116-124. URL: http:// sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13hl vorp. pdf
9. Классификация базовых стратегий // Блог Молодого аналитика. 7 сентября 2010 г. URL: http:// humeur.ru/page/klassifikacija-bazovyh-strategij
10. Мазур И.И., Шапиро В.Д. [и др.]. Реструктуризация предприятий и компаний. Справочное пособие для специалистов и предпринимателей. М.: Высшая школа, 2000. С. 587.
11. Маленков Ю.А. О классификациях стратегий компаний // Сайт «Корпоративный менеджмент». Опубликовано в журнале «Эмитент. Существенные факты, события, действия. Единое информационно-аналитическое обеспечение промышленности и предпри-нимательства Северо-Западного региона РФ». № 42 (173). 2006. URL: http://www.cfin.ru/management/strategy/ concepts/ classification.shtml
12. Нили Э., Адамс К., Кеннерли М. Призма эффективности: Карта сбалансированных показателей для измерения успеха в бизнесе и управлении. М.: БалансКлуб, 2003. 400 с.
13. Реінжиніринг: матеріал з вікіпедії – вільної енциклопедії. URL: http:// uk. wikipedia.org/wiki/Реінжиніринг.
14. Реструктуризация промышленного предприятия // Центр Управления Финансами. URL: http://center-yf.ru/ data/Menedzheru/ Restrukturizaciyapromyshlennogo-predpriyatiya.php
15. Стратегическое развитие предприятия. Расширение деятельности, диверсификация, вертикальное и горизонтальное развитие // Информационный портал малого и среднего бизнеса республики Коми. URL: http://www.mbrk.ru/temp/ old/help/help9_3.html
16. Томпсон-мл., Артур, А., Стрикленд III, А., Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. 928с.
17. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління. К.: КНЕУ, 1999. 384 с.
18. Barney J.B., Hesterly W.S. Strategic Management and Competitive Advantage – Concepts. 4th ed. New Delhi: PHI Learning Private Limited, 2012. 377 p.

REFERENCES
1. Alieksieieva, N.I. (2012). Klasyfikatsiia bazovykh stratehij zrostannia pidpryiemstva [Classification of basic growth strategies of the enterprise]. Visnyk Skhidnoiev ropejs’koho universytetu ekonomiky i menedzhmentu [Bulletin of East European University of Economics and management]. Vol. 3 (13), pp. 71-80. Retrieved from file:///C:/ Users/Admynystrator/Downloads/Vsuem_2012_3_12.pdf (accessed 28 October 2015) [in Ukrainian].
2. Babij, І.V. (2010). Restrukturizacija predprijatij: voprosy upravlenija. Strategii, koordinacija strukturnyh parametrov, snizhenie soprotivlenija preobrazovanijam [Enterprise restructuring: questions of governance. Strategy, coordination of the structural parameters, reduction of resistance to innovations]. Moscow, Al’pina Pabl., 287 p. [in Russian]
3. Porter E. Michael. (2005). Competitive Strategy: Methodology for Analysis of Industries and Competitors; Per. from English. M.: Alpina Business Books, 454 p. [in Russian]
4. Wikipedia. Benchmarkinh [Benchmarking]. Available at: http:// uk.wikipedia.org/ wiki/Benchmarkinh (accessed 28 October 2015).
5. Bogomolova, I.P., Salikov, Ju.A. & Ushakov, S.A. (2015). Nauchnye vzgljady na upravlenie razvitiem organizacii [Scientific views on the organizational development]. Retrieved from http://www.lerc.ru/?art= 3&page=17∂=bulletin
6. Viknians’ka, O.M., & Roskrut, N.O. Poniattia restrukturyzatsii promyslovykh pidpryiemstv [The Concept of industrial restructuring]. Retrieved from http://www. rusnauka.com/4_SND_2013/Economics/ 10_128664.doc.htm [in Ukrainian]
7. Vikhansky, O.S. (1999). Strategic Management: Textbook. 2nd ed., Revised. And additional.М: Gardariki, 296 [in Russian].
8. Hryhor’ieva, L. (2013). Bazovi stratehii iak osnova rozvytku pidpryiemstva [Basic strategy as a basis for the development of the enterprise]. Sotsial’noekonomichni problemy i derzhava [Socio-economic problems and the state]. Vol. 1 (8), pp. 116124. Retrieved from http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13hlvorp.pdf (ac-cessed 28 October 2015).
9. Blog of a Young analyst (2010). Klassifikacija bazovyh strategij [Classification basic strategies]. Retrieved from http://humeur.ru/ page/klassifikacijabazovyh-strategij (accessed 28 October 2015).
10. Mazur, I.I.& Shapiro, V.D. (2000). Restrukturizacija predprijatij i kompanij [Restructuring of enterprises and companies]. Moscow, Vysshaja shkola Publ., 2000, 587 p.
11. Malenkov, Yu.A. (2006). On classifications of company strategies. Retrieved from https://www.cfin.ru/management/strategy/concepts/ classification.shtml [in Russian]
12. Nili, Je., Adams, K. & Kennerli, M. (2003). Prizma jeffektivnosti: Karta sbalansirovannyh pokazatelej dlja izmerenija uspeha v biznese i upravlenii [The performance prism: balanced scorecard to measure the success in business and management]. Moscow, Balans-Klub Publ., 400 p. [in Russian]
13. Wikipedia. Reinzhynirynh [Reengineering]. Available at: http:// uk.wikipedia.org/ wiki/Reinzhynirynh (accessed 28 October 2015).
14. Central management of Finances. Restrukturizacija promyshlennogo predprijatija [Restructuring of industrial enterprises]. Retrieved from http://centeryf.ru/data/ Menedzheru/Restrukturizaciya-promyshlennogo-predpriyatiya.php (accessed 28 October 2015).
15. Information portal for small and medium business of the Republic of Komi. Strategicheskoe razvitie predprijatija. Rasshirenie dejatel’nosti, diversifikacija, vertikal’noe i gorizontal’noe razvitie [Strategic development of the company. Expansion, diversification, vertical and horizontal development]. Retrieved from http:// www.mbrk.ru/ temp/old/help/help9_3.html (accessed 28 October 2015).
16. Thompson Jr., Arthur, A. & Strickland III, A., J. (2007). Strategic Management: Concepts and Situations for Analysis, 12th Edition: Translated from English. M.: Williams Publishing House, 928 [in Russian].
17. Shershneva, Z.E & Oborskaya, S.V. (1999). Strategic Management: Training. allowance. K.: KNEU, 384 p. [n Ukrainian]
18. Barney J.B. & Hesterly W.S. (2012). Strategic Management and Competitive Advantage-Concepts. 4th ed. New Delhi: PHI Learning Private Limited, 377 p.

Переглядів анотації: 61
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2019-12-26