Інноваційні методи підходу у маркетинговій діяльності торговельного підприємства


Ключові слова: торговельне підприємство, інновація, інноваційний маркетинг, покупець, онлайн-канали, інноваційна стратегія

Анотація

У статті розкрито інноваційні методи підходу у маркетинговій діяльності торговельного підприємства. Сформовано актуальність даного питання та з’ясовано роль важливості використання інноваційних методів. Проведено контент-аналіз поняття «інновація» та розглянуто чотири типи інновацій, що охоплюють широкий діапазон змін, характерних для діяльності підприємств: продуктові, процесні, організаційні та маркетингові. Метою статті є аналіз сучасних інноваційних методів підходу в маркетинговій діяльності та обґрунтування необхідності їх впровадження для покращення роботи торговельного підприємства. Завдання: здійснити сутність поняття «інновація», розглянути результати успішної інноваційної діяльності.
Визначено, що у торгівлі основним завданням новаторства є вдосконалення розвитку етапу купівлі-продажу, а також раціонального використання торгових приміщень, якісного обслуговування споживачів та інших торговельних операцій.
Проаналізовано, що швидкий розвиток та доступність мережі Інтернет надає змогу отримання нових можливостей для досягнення мети. Переваги від інноваційного технологічного методу отримують як самі торговельні підприємства, так і покупці. Уведення в експлуатацію різних онлайн стратегій дадуть позитивний результат тоді, коли буде організована тісна співпраця з усіма наявними ресурсами.
Визначено, що тільки всі етапи розвитку та тісний взаємозв’язок нададуть вагомих переваг підприємству: інноваційний маркетинг, інноваційна стратегія, інноваційна діяльність.

Біографії авторів

V. Varga, ДвНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна

магістрант кафедри економіки і підприємництва

N. Yu. Kubiniy, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

професор кафедри економіки і підприємництва

Посилання

1. Антонюк Я.М. Особливості інноваційного процесу в торгівлі в сучасних умовах // Торгівля, комерція, підприємництво. Вип. № 12, 2011. С. 45-48. URL:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM= 2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image _file_name=PDF/Torg_2011_12_12.pdf (дата звернення 13 квітня 2020 р.).
2. Безус А.М., Безус П.І., Шевчун М.Б. Перспективи інноваційного роз-витку роздрібної торгівлі в Україні // Економiка та держава. Вип. № 5, 2019. С. 24-28. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2019/7.pdf (дата звернення 13 квітня 2020 р.).
3. Ващенко Н. Сутність інновацій торговельного підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки. Вип. № 1(28), 2014. С.369-381.
4. Гризовська Л.О., Романова А.В. Маркетинг інновацій як інструмент успішного бізнесу // Мукачівський державний університет, економіка і суспільство. Вип. № 16, 2018. С. 301-307.
5. Гузенко Г.М. Управління та вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві // Економіка і суспільство. Мукачівський державний університет. Вип. № 12, 2017. С. 227-234.
6. Жегус О.В. Інтегрований підхід до організації продажу в роздрібній торгівлі // Маркетинг і менеджмент інновацій. Вип. № 1, 2017. С.62-72. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2017_1_62_72.pdf (дата зверненння 14 квітня 2020 р.).
7. Лігоненко Л., Красневич Г. Інноваційний вектор розвитку торгівлі в Україні // Ринкові дослідження, товари і ринки. Вип. № 1, 2011. С.7-14.
8. Мікловда В.П., Кубіній Н.Ю., Мошак С.І. Можливості та обструкції розвитку інноваційного потенціалу Закарпаття як фактору регіональної конкурентоспроможності // Економіка промисловості. Вип. № 1 (69), 2015. С.31-39. URL: http://www.econindustry.org/arhiv/html/2015/4-69.pdf
(дата звернення 14 квітня 2020 р.).
9. Нянько В.М. Інноваційний маркетинг на підприємствах України // Маркетинг і ринкові відносини. Інноваційна економіка. Вип. № 6(55), 2014. С.228-231.
10. Федулова Л. Інноваційність розвитку сфери торгівлі // Вісник КНТЕУ. Вип. № 3, 2016. С. 17-33.
11. Філіппов В.Ю., Нестеренко А.М. Шляхи розвитку торговельних підприємств // Економіка: реалії часу. Вип. № 2(12), 2014. С.203-207. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/puti-razvitiya-torgovyh-predpriyatiy/viewer (дата звернення 14 квітня 2020 р.).
12. Чернявська М.К. Сутність інновацій торговельного підприємства // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. Вип. 1(7), 2017. С.102-107.
13. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е издание / Пер. с англ.; под ред. Ю.Н. Кантуревского. СПб.: Питер, 2003. 544 с.
14. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке: [Учебн. пособ.]; [пер. с англ.]. М.: Изд.дом «Вильямс», 2000. 127 с

Переглядів анотації: 140
Завантажень PDF: 80
Опубліковано
2020-06-02