Закономірності впливу глобалізаційних процесів на формування провізної спроможності флоту


  • M. Kovylina Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-2805-9648
  • N. Primachev Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-0192-2894
Ключові слова: торговельний флот, ефективність, збалансованість, інновації, сегментація.

Анотація

Глобалізаційні процеси формування параметрів ринку морської торгівлі стають важливішою закономірністю, що обумовлює завдання розвитку судновласницьких
структур за критеріями адекватності. При цьому масштабність формування міжнародних економічних відносин потребує постійного розширення операторської діяльності судноплавних компаній.
При посиленні завдань до зниження техногенного навантаження та підвищення безпеки судноплавства зростає вартість дедвейту, що обмежує кількість нормальних морських держав. Ця умова обумовлює асиметрію розподілу фрахтової виручки по суднам різних реєстрів.
Тому при виборі стратегії розвитку національного флоту необхідно орієнтуватись не тільки на досягнення транспортної незалежності в міжнародному розподілі праці, але і на ефективне формування галузі, що забезпечує використання морської ренти. Міжнародний ринок морської торгівлі відноситься до ринків, які динамічно розвиваються у глобальній економічній підсистемі. В основі його стану лежать певні закономірності, серед яких виділяється чітка орієнтація на параметри міжнародних економічних відносин, постійне використання інноваційних технологій і циклічність зміни основних показників. Тенденція розвитку морської транспортної індустрії та її регіоналізації
обумовлена складною сукупністю зовнішніх і внутрішніх факторів.

Біографії авторів

M. Kovylina, Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Україна

к.е.н., доцент кафедри «Менеджмент
та економіка морського транспорту»

N. Primachev, Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Україна

д.е.н., професор, зав. кафедри «Економічна теорія та підприємництво на морському транспорті»

Посилання

1. Review of Maritime Transport. Report by the UNCTAD – New York and Geneve: UN, 2018. 167 p.
2. Жихарева В.В. Теория и практика инвестиционной деятельности судоходных копаний. Одесса: ИПРиЭЭИ, 2010. 480 с.
3. Котлубай О.М. Економічні механізми розвитку торговельного мореплавання в Україні. Одеса: ІПРта ЕЕД, 2004. 454 с.
4. Сенько О.В. Організаційно-економічний механізм параметричного управління морською транспортною індустрією. Чернігів: ЧНТУ, 2019. 359 с.
5. Примачев Н.Т., Примачева Н.Н., Пархоменко И. Н. Управление экономической деятельностью судоходных компаний. Одесса: НУ «ОМА», 2016. 346 с.
6. Повестка дня на ХХ1 век/Конвенция ООН. 1993, 300 с. URL: https// www.un.org>documents>decl>convention>agenda 21
7. Branch A. E Distionary of Shipping International Business Trade Terms and Abbreviations. London: WITHERBY, 1999. 953 p.
8. The Handbook of Maritime Economics and Business / It is edited by Prof. Costas Grammenos. – City University Cass Business School, London: Lloyd`s of London Press, 2002. 930 p.
9. Моряков К. Проект для развития морской отрасли // Порты Украины, № 1 (173), 2018. C. 32-35.
10. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. СПб.: Питер, 2003. 832 с.
11. Аткиссон А. Как устойчивое развитие может изменить мир. М.: БИНОМ, 2011. 455 с.
12. Kroslakova, M., Kubickova, V., Jurkovičová, L., Kubiniy, N. Dynamics of high growth enterprises-«gazelles»-in Czech Republic // Problems and Perspectives
in Management 13(2):27-35, 2015. URL: https://www. researchgate. net/publication/282679988_Dynamics_of_high_growth_enterprises-gazelles-in_Czech_Republic
13. Kotowska I., Mańkowska M., Pluciński M. Inland Shipping to Serve the Hinterland: The Challenge for Seaport Authorities // Sustainability 10(10):3468,
2018 URL:https://www.mdpi.com/ 2071-1050/10/10/3468
14. Oneshko S., Ilchenko S. Financial monitoring of the port industry companies on the basis of risk-oriented approach // Investment management and financial
innovations. 2017. Vol. 14, № 1(contin.). С. 181-190.
REFERENCES
1. Review of Maritime Transport. Report by the UNCTAD – New York and Geneve: UN, 2018. 167 p.
2. Zhikhareva, V. V. (2010). Teoriya i praktika investitsionnoy deyatel'nosti sudokhodnykh kopaniy [Theory and practice of investment activities of shipping companies.]. Odessa: IPRiEEI, 480 [in Russian].
3. Kotlubay, O. M. (2004). Ekonomichni mekhanizmy rozvytku torhivelʹnoho moreplavannya v Ukrayini [Economic mechanisms for the development of commercial navigation in Ukraine]. Odesa: IPRta EED, 454 [in Ukrainian].
4. Senko, O.V. (2019). Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm parametrychnoho upravlinnya morsʹkoyu transportnoyu industriyeyu [Organizational and economic mechanism of parametric management of the maritime transport industry]. Chernihiv: CHNTU, 359 [in Ukrainian].
5. Prymachev, N. T., Prymacheva, N. N. & Parkhomenko, Y. N. (2016). Upravlenye ékonomycheskoy deyatelʹnostʹyu sudokhodnykh kompanyy [Management of Shipping Companies Economic]. Odessa: NU «OMA», 346 [in Russian].
6. Povestka dnya na KHKH1 vek/Konventsyya OON. 1993, 300. Retrieved from https//www.un.org>documents>decl>convention>agenda 21
7. Branch, A. E. (1999). Distionary of Shipping International Business Trade Terms and Abbreviations. London: WITHERBY, 953.
8. The Handbook of Maritime Economics and Business (2002). It is edited by Prof. Costas Grammenos. – City University Cass Business School, London: Lloyd`s of
London Press, 930.
9. Moryakov, K. (2018). Proyekt dlya razvitiya morskoy otrasli [Project for the development of the marine industry]. Porty Ukrainy – Ukrainian ports, № 1 (173), 32-35 [in Russian]
10. Krugman, P. R. & Obstfel'd M. (2003). Mezhdunarodnaya ekonomika [International economics]. SPb.: Piter, 832 [in Russian].
11. Atkisson A. (2011). Kak ustoychivoye razvitiye mozhet izmenit' mir [How sustainable development can change the world]. M.: BINOM, 455 [in Russian].
12. Kroslakova, M., Kubickova, V., Jurkovičová, L. & Kubiniy, N. (2015). Dynamics of high growth enterprises-«gazelles»-in Czech Republic // Problems and Perspectives in Management 13(2):27-35. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/282679988_Dynamics_of_high_growth_enterprises-gazelles-in_Czech_Republic
13. Kotowska I., Mańkowska M. & Pluciński M. Inland Shipping to Serve the Hinterland: The Challenge for Seaport Authorities // Sustainability 10(10):3468,
2018 URL:https://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3468
14. Oneshko S. & Ilchenko S. (2017). Financial monitoring of the port industry companies on the basis of risk-oriented approach. Investment management and financial innovations. Vol. 14, № 1(contin.), 181-190.

Переглядів анотації: 72
Завантажень PDF: 235
Опубліковано
2020-03-31