Визначення ролі екологізації в досягненні цілей сталого розвитку


Ключові слова: сталий розвиток, цілі сталого розвитку, екологізація, екологічна (зелена) економіка

Анотація

В статті досліджено проблему зміни світогляду людства та переходу до концепції сталого розвитку, яка потребує гармонізації економічної, екологічної та соціальної складової задля забезпечення життєдіяльності сучасних поколінь без шкоди для майбутніх. Досліджено умови виникнення концепції сталого розвитку та прогрес країн в його досягненні за допомогою індексу досягнення цілей сталого розвитку. Значна роль в процесі досягнення цілей сталого розвитку приділяється екологізації всіх сфер життя, в
тому числі економіки. Визначено місце екологізації в цілях та завданнях сталого розвитку, проаналізовано трактування екологізації та еволюцію даного поняття.
Екологізація економіки пройшла певні етапи в своєму розвитку та призвела до виникнення нового напрямку науки та практичної діяльності – екологічної економіки, що утворилась на перетині економіки та екології. Основним завданням екологічної економіки є зменшення екодеструктивного впливу на довкілля від економічної діяльності людини. Екологічна економіка дотримується цілей та завдань сталого розвитку та є складовою частиною стійкої економки, що відбиває її екологічний аспект.
Визначення досягнень країни в екологізації економіки здійснюється за допомогою індексу зеленої економіки, який відображає ступінь екологізації в різних сферах та перекликається з індексом досягнення цілей сталого розвитку. Проведено порівняльний аналіз індексів сталого розвитку та індексу зеленої економіки, їх значень для України.
До складу екологічної (зеленої) економіки входять інші еколого-орієнтовані види економіки, кожний з яких вивчає певний напрямок екологізації та зменшення екодеструктивного впливу на навколишнє середовище.
З розвитком екологічного мислення і зміною світогляду людства кількість еколого-орієнтованих видів економіки буде збільшуватися в міру збільшення кількості наукових досліджень з питань екологізації, що, в свою чергу, дозволить досягти цілей сталого розвитку 

Біографія автора

Tetiana Kovtun, Одеський національний морський університет

к.т.н., доцент, доцент кафедри «Управління логістичними системами та проектами»

Посилання

1. Загорський В.С., Борщук Є.М. Системний аналіз концепції сталого розвитку [Текст]. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. 256 с.
2. Загорський В., Борщук Є., Жолобчук І. Забезпечення сталого розвитку національної економіки: соціальні та екологічні аспекти // Ефективність державного управління:Зб. наук. праць. 2015. Вип. 44. С.9-17.
3. Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Учебник / Под. ред. проф. Л.Г. Мельника (Украина) и проф. Л. Хенса (Бельгия). Сумы: ИТД «Университетская книга», 2007. 1120 с.
4. Декларация по окружающей среде и развитию. Рио-де-Жанейро. 3-14 июня 1992. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl. shtml.
5. Программа действий. Повестка дня на ХХI век и другие документы Конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении. – Женева: Центр «За наше общее будущее», 1993. 70 с.
6. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова КМУ від 6 серпня 2014 р. № 385 // URL:http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/ link1/KP140385.html
7. Подолинський С. А. Вибрані твори [Текст] / [упоряд. Л. Я. Корнійчук]. К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.
8. Вернадський В. Декілька слів про ноосферу // Хроніка [Текст]. К.: [б. в.], 2004. Вип. 57/58. С. 485-495.
9. Barbier E. The Concept of Sustainable Economic Development, Environmental Conservation. № 14 (2), 1987. 101-110 pp.
10. Залуцький В.П. Сутність соціально-економічного розвитку машинобудівних підприємств: методи та принципи їх забезпечення // Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.11. С. 163-169.
11. Цели в области устойчивого развития // Организация Объединенных Наций [Официальный сайт]. URL: http://www.un.org/ sustainable development /ru/summit/
12. Sustainable Development Report 2019. URL: https://www.sdgindex.org/
13. Резолюция 70/1, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU15167.html
14. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: учебник для вузов. Изд. 12-е, доп. и перераб. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 602 с.
15. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Білявський В.Г., Навроцький В.М., Гетьман В.В. Екологічне управління: підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. К.: Либідь, 2004. 431 с.
16. Кравців В.С. Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації): моногр. / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. Львів, 2007. 338 c.
17. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: підручник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. 348 с.
18. Садеков А.А. Механізми еколого-економічного управління підприємством: монографія. Донецьк: Вид-во ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2002.
310 с.
19. Екологорієнтоване логістичне управління виробництвом: монографія/ Є.В. Мішенін, І.І. Коблянська, Т.В. Устік, І.Є. Ярова; за наук. ред. д.е.н., проф. Є.В. Мішениніна. Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. 248 с.
20. Пахомова Н., Рихтер К., Эндрес А. Экологический менеджмент: учебник для ВУЗов. СПб.: Питер, 2003. 544 с.
21. Экология. Природа – человек – техника: уч. для вузов / Т.А. Акимова, А.П. Кузьмин, В.В. Хаскин; под общ. ред. А.П. Кузьмина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 343 с.
22. Гурьева М.А. Экологизация экономики: международный опыт // Армия и общество: науч.-информ. журнал. 2012. № 4. (32). С. 114-120.
23. Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18677
24. Daly H., Farley J. Ecological Economics: Principles and Applications. Washington: Island Press, 2004.
25. Оценка оценок окружающей среды Европы: обобщающий доклад.
Европейское агентство по окружающей среде, 2011. Копенгаген. URL:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2011/ece/12th_session/se
cond/AoA-report-RU-singlepages.pdf.
26. Програма ООН з навколишнього середовища (United Nations Environment Programme, ЮНЕП). URL: http://www.javirua.org/programa-organizaciїobyednanix-nacij-z-navkolishnogo-seredovishha-unep
27. Бобылев С. Н. Экология и экономика: взгляд в будущее // Зеленый мир. 2003. № 7/8. С. 18-20.
28. Аврора М.Р. Экологическая экономика и экономика окружающей среды: генезис, соотношение и проблемы // Известия Санкт-Петербургского
государственного экономического университета. 2018. N 1(109). С.161-166.
29. Астахов А.С., Бушуев В.В., Голубев В.С. Устойчивое развитие и национальное богатство России. М.: Энергия, 2009. 79 с.
30. Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности – обобщающий доклад для представителей властных структур. ЮНЕП, 2011. 52 с.
31. The Global Green Economy Index 2018. Dual Citizen LLC. URL:https://dualcitizeninc.com/GGEI-2018.pdf (дата обращения: 15.03.2020).

Переглядів анотації: 136
Завантажень PDF: 130
Опубліковано
2020-05-29