Впровадження принципів циркулярної економіки для досягнення цілей сталого розвитку


  • Tetiana Kovtun Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-5410-4783
Ключові слова: сталий розвиток, екодеструктивний вплив, циркулярна економіка, замкнутий ланцюг поставок

Анотація

У статті досліджена концепція циркулярної економіки, яка виступає практичною основою реалізації екологічної економіки і пропонує дієві бізнес-моделі для забезпечення більш ощадливого ресурсокористування, сприяючи досягненню цілей сталого розвитку.

Надано характеристику основних процесів екодеструктривного впливу людства на довкілля.  Визначити ступінь екодеструктивного впливу дозволяє спеціальний показник – екологічний слід, що  відображає попит людської популяції на природний капітал.

Зменшити наслідки екодеструктивного впливу на природу можливо завдяки впровадженню нових концепцій життєдіяльності. Простежений зв’язок між концепціями сталого розвитку, екологічної економіки та циркулярної економіки. Екологічна економіка є одним зі способів досягнення сталого розвитку, а циркулярна економіка є конкретним інструментом переходу до екологічної економіки.

Циркулярна економіка є одним з напрямків еколого-орієнтованої економіки. Системний підхід  представляє циркулярну економіку як модель економічної системи, яка є елементом техногенної системи та базується на повторному використанні матеріалів, завдяки чому зберігатимуться природні ресурси, та розглядає питання створення цінності для елементів системи.

Показано, що реалізація принципів циркулярної економіки здійснюється через п’ять бізнес-моделей, впровадити які можливо завдяки комбінації процесів циркулярної економіки в фреймворки різного ступеню складності від «4R» до «9R» на основі індустріального метаболізму та симбіозу, коли взаємодія між елементами техногенної системи може здійснюватися на мікро-, мезо- та макрорівні в ресурсному забезпеченні за каскадним принципом, коли відходи одного виробництва є сировиною для іншого, забезпечуючи тим самим зменшення екодеструктивного впливу на довкілля.

Циркулярна економіка враховує біологічний та технічний цикли обігу ресурсів та потенційні вигоди, які можуть бути отримані на різних рівнях цих циклів, вона передбачає перехід від лінійної економіки до економіки замкнутого циклу.

Впровадження циркулярної економіки потребує змін в існуючих логістичних системах. Створюються замкнуті ланцюги поставок, які об’єднують звичайні процеси прямого ланцюга поставок зі зворотними логістичними процесами, що дозволяє значно зменшити екодеструктивний вплив на довкілля.

Біографія автора

Tetiana Kovtun, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.т.н., доцент, доцент кафедри «Управління логістичними системами та проектами»

Посилання

1. Тураев В. А. Глобальные вызовы человечеству: Учебное пособие. М.: Логос, 2002. 192с.
2. Ellen MacArthur Foundation: Towards a Circular Economy: Business Rationale For An Accelerated Transition. 2015. URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen-MacArthur-Foundation-9-Dec-2015.pdf (Дата обращения 20.04.2020)
3. Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Учебник / Под. ред. проф. Л.Г. Мельника (Украина) и проф. Л. Хенса (Бельгия). Сумы: ИТД «Университетская книга», 2007. 1120 с.
4. Декларация по окружающей среде и развитию. Рио-де-Жанейро. 3-14 июня 1992. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations /riodecl.
5. Программа действий. Повестка дня на 21 век и другие документы Конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении. Женева: Центр «За наше общее будущее», 1993. 70 с.
6. Програма ООН з навколишнього середовища (United Nations Environment Programme, ЮНЕП). URL: http://www.javirua.org/programa-organizaciї-obyednanix-nacij-z-navkolishnogo-seredovishha-unep/
7. Медоуз Д., Рандерс Й., Медоуз Д. (2018). Межі зростання. 30 років потому. Київ: Пабулум. 464 с.
8. Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy. (2015). Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions, 2.12.2015, Brussels, COM (2015) 614 final. URL: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1453384154337&uri=CELEX:52015DC0614.
9. Andersen, M. S. (2007). An introductory note on the environmental economics of the circular economy. Sustainability Science, 2(1), 133–140, DOI: https://doi.org/10.1007/s11625-006-0013-6.
10. Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S. J., Kubiszewski, I., & et al (2014). Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change, 26 (1), 152–158, DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002.
11. Ayres, R. U. (2008). Sustainability economics: Where do we stand? Ecological Economics, 67 (2), 281–310, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.12.009
Chertow, M., & Ehrenfeld, J. (2001) Industrial symbiosis: The legacy of Kalundborg. In: R. Ayres and L. Ayres (eds.) Handbook of Industrial Ecology (pp. 334–350). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
13. Fischer-Kowalski, M., Krausmann, F., Giljum, S., Lutter, S., Mayer, A., Bringezu, S., … & et al (2011). Methodology and indicators of economy-wide material flow accounting: State of the art and reliability across sources. Journal of Industrial Ecology, 15 (6), 855–876, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2011.00366.x.
14. Коржнев М. М. Економіка природокористування. К.: Вид. КНУ. 2005. 99 с.
15. Синякевич І. М. Економіка природокористування: Навч. посібник. К.: ІЗМН, 1996. 156 с.
16. Kalmykova Y. L. Rosado. Urban Metabolism as Framework for Circular Economy Design for Cities. Proceedings of the World Resources Forum (October, 2015). Accessed mode: http://publications.lib.chalmers.se /publication/ 232085-urban-metabolism-as-framework-for-circular-economy-design-for-cities.
17. P. Ghisellini, C. Cialani & S. Ulgiati. A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems Journal of Cleaner Production. № 114, 11–32. DOI: https://doi. org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007.
18. Roos G. Business model innovation to create and capture resource value in future circular material chains // Resources, 2014. № 3. P. 248–274. DOI: https://doi.org/10.3390/resources3010248.
19. Murray A., Skene K., Haynes K. The Circular Economy: An Interdisciplinary Exploration of the Concept and Application in a Global Context // Journal of Business Ethics. 2015. DOI: doi:10.1007/s10551-015-2693-2.
20. Haas W., Krausmann F., Wiedenhofer D., Heinz M. How circular is the global economy?: An assessment of material flows, waste production, and recycling in the European union and the world in 2005 / W. Haas, F. Krausmann, D. Wiedenhofer, M. Heinz // Journal of Industrial Ecology. 2015. – № 19 (5). – Р. 765–777. DOI: https://doi.org/10.1111/jiec.12244.
21. Мишенин. Е.В., Коблянская И.И. Перспективы и механизмы развития «циркулярной» экономики в глобальной среде // Маркетинг і менеджмент інновацій, №2, 2017. С.329-343.
22. Пахомова Н.В., Рихтер К.К., Ветрова М.А. Переход к циркулярной экономике и замкнутым цепям поставок как фактор устойчивого развития // Вестник СПбГУ. Экономика. 2017. Т.33. Вып.2 С.244-268.
23. Батова Н., Сачек П., Точицкая И. На пути к зеленому росту: окно возможностей циркулярной экономики // BEROC Green Economy Policy Paper Series. 2018. URL: http://www.beroc.by/greeneconomy/research/ge-2/ (дата обращения 05.03.2019).
24. Батова Н., Сачек П., Точицкая И. Циркулярная экономика в действии: формы организации и лучшие практики // BEROC Green Economy Policy Paper Series. 2018. URL: http://www.beroc.by/greeneconomy/research/ge-5/ (дата обращения 05.03.2019).
25. Валько Д.В. Циркулярная экономика: теоретическая модель и эффекты реализации // Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2018, Т. 14, Вып. 8, С.1415–1429.
26. Валько Д. В. Циркулярная экономика: понятийный аппарат и диффузия концепции в отечественных исследованиях // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент № 2, 2019, С.42-49.
27. Geng, Y.; Zhu, Q.; Doberstein, B.; Fujita, T. (2009). Implementing China’s circular economy concept at the regional level: A review of progress in Dalian, China. Waste Management. 29, 996–1002.
28. Yuan, Z., Bi, J., Moriguichi, Y. (2006). The circular economy: A new development strategy in China. Journal of Industrial Ecology.10, 4–8.
29. Zink, T.; Geyer, R. (2017) Circular economy rebound. Journal of Industrial Ecology, 21: 593–602.
30. Geissdoerfer, M. The Circular Economy – a new sustainability paradigm? Journal of Cleaner Produc-tion (accepted version). URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.0488.
31. Bastein, T. et al. (2013), «Opportunities for a Circular Economy in the Netherlands», TNO, Report commissioned by the Netherlands Ministry of Infrastructure and Environment.
32. Hislop, H. & Hill, J. (2011). Reinventing the wheel: A circular economy for resource security. Lon-don: Green Alliance.
33. Ingebrightsen, S., & Jakobsen, O. (2007) Circulation Economics. Peter Lang.
34. Ellen MacArthur et al. (2016) Intelligent Assets: Unlocking the circular economy potential. Founda-tion Ellen MacArthur Foundation. URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/down-loads/publications/EllenMacArthurFoundation_Intelligent_Assets_080216-AUDIO-E.pdf.
35. Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні. URL: http://ecoosvita.org.ua/calc
36. Цели в области устойчивого развития // Организация Объединенных Наций [Официальный сайт]. URL: http://www.un.org/ sustainabledevelopment/ru/summit/
37. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP.241. URL: https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf
38. Vaughn J. The circular economy // J. Walter Thompson Company, 2014. URL: www.jwtintelligence.com/2014/06/trend-report-the-circular-economy/
39. Brinkman J. Waste to Wealth / Accenture. URL: ec.europa.eu/environ-ment/integration/green_semester/pdf/07_09_2015/5.%20Accenture%20-%20Waste%20to%20wealth%20-%20creating%20advantage-final.pdf
40. Moriguchi Y. Material flow indicators to measure progress toward a sound material-cycle society // Journal of Material Cycles and Waste Management. 2007. № 9(2). P. 112–120. DOI: https://doi.org/10.1007/s10163-007-0182-0.
41. Accenture. Circular Advantage: Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World without Limits to Growth / Accenture. 2014. URL: https://www.accen-ture.com /t20150523T053139 __w__ /usen/_acnmedia/Accenture/ConversionAssets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_ 6/Accenture-Circular-Advantage-Innovative-Business-Models-Technologies-Value-Growth.pdf
42. Braungart M., McDonough W. Cradle to cradle: Remaking the way we make things. North Point Press, 2010. 208 p.
43. Ajukumar V., Gandhi O. Evaluation of green maintenance initiatives in design and development of mechanical systems using an integrated approach // Journal of Cleaner Production. 2013. Vol. 51. P. 34–46.
44. Amelia L. et al. Initiating automotive component reuse in Malaysia // Journal of Cleaner Production. 2009. Vol. 17, issue 17. Р. 1572–1579.
45. Gray C., Charter M. Remanufacturing and product design // International Journal of Product Development. 2008. Vol. 6, N 3/4. P. 375–392.
46. Houshyar A., Hoshyar A., Sulaiman R. Review Paper on Sustainability in Manufacturing System // Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. 2014. vol. 4(4). pp. 7-11.
47. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30772 – 2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» [Resources saving. Waste treatment. Terms and definitions] / Vveden v deistvie postanovleniem Gosstandarta RF ot 28 dekabrya 2001 g. № 607-st. URL: docs.cntd.ru/document/gost-30772-2001 (data obrashcheniya 20.05.2020).
48. Potting J., Hekkert M., Worrell E., Hanemaaijeret A. Circular Economy: Measuring Innovation in the Product Chain / Netherlands Environmental Assessment Agency, 2017. 46 p. URL: www.pbl.nl/sites/default/files/cms /publicaties/pbl-2016-circular-economy-measuring-innovation-in-product-chains-2544.pdf (дата обращения 20.05.2020).

Переглядів анотації: 82
Завантажень PDF: 236
Опубліковано
2020-09-30