Забезпечення економічної безпеки на підприємствах морського транспорту


  • Nina Yarovаya Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-9703-3305
  • Olha Vorkunova Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-2451-5853
  • Volodymyr Lishchenko Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
  • Kateryna Kotsiubenko Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
Ключові слова: економічна безпека, елементи, підприємства морського транспорту, національна морська політика, загрози

Анотація

У статті розглядається забезпечення економічної безпеки підприємств портової діяльності, що є невід'ємною частиною розвитку цих під-приємств, основою підвищення якості та конкурентоспроможності портових послуг.

Були виділені основні області, зміни в яких істотним чином впливають на розвиток морського транспорту, і які необхідно враховувати при формуванні і реалізації національної морської політики України і стратегії розвитку окремих підприємств морської галузі.

Проаналізувавши всі види функціональних складових комплексної системи безпеки підприємств морського транспорту, та враховуючи значні особливості у специфіці діяльності окремих об’єктів (портів, судноплавних компаній та берегових під-приємств), запропонована класифікація загроз водно-транспортної безпеки з точки зору трьох основних об’єктів водного транспорту, що піддаються загрозам та небезпекам: економічна безпека берегових об’єктів і берегового персоналу,  судноплавна  економічна безпека, а також портова  економічна  безпека.

Особливості забезпечення морської безпеки полягають у наявності переліку загроз, що пов’язані зі специфікою операційної діяльності підприємств мор-ського транспорту.

Більшість існуючих підходів до вирішення питань економічної безпеки підприємства дозволило підібрати найбільш оптимальний комплекс принципів управління системою економічної безпеки: принцип комплексності, принцип конфіденційності, принцип координованості та узгодженості підприємства.

Розглянуті особливості свідчать про склад-ність процесів, що протікають на морському транспорті, що обумовлює особливі вимоги до забезпечення економічної безпеки підприємств морського транспорту.

Біографії авторів

Nina Yarovаya, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри «Економіка і фінанси»

Olha Vorkunova, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри «Економіка і фінанси»

Volodymyr Lishchenko, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

аспірант кафедри «Економіка і фінанси»

Kateryna Kotsiubenko, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

аспірант кафедри «Економіка і фінанси»

Посилання

1. Козаченко А.В., Пономарев В.П., Ляшенко А.Н. Экономическая безо-пасность предприятия: сущность и механизм обеспечения Монография. К.: Либра, 2003. 280 с. URL: http:// www.libring.ru/books/788700
2. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики. URL: http:// ukrstat.gov.ua
3. Аверічев І.М. Заходи із забезпечення рівня економічної безпеки на під-приємствах водного транспорту України. Водний транспорт: зб. наук. праць Київської держ. акад. водного транспорту. Вип. 1 (19). К.: КДАВТ, РИНЦ 2014. С. 53-57.
4. Аверічев І.М., Коба В.Г. Місце воднотранспортної безпеки в системі загальної транспортної безпеки України: зб. наук. праць держ. екон.-технологічного університету транспорту. Сер. «Економіка і управління». Вип. 25. К.: ДЕТУТ, 2013. С. 158-161.
5. Аверічев І.М. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств водного транспорту України: зб. наук. праць держ. екон.-технологічного університету транспорту. Сер. «Економіка і управління». Вип. 27. К.: ДЕТУТ, 2014. С. 163-170.
6. Аверічев І.М. Класифікація загроз економічної безпеки на водному транспорті Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі: зб. тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20-22 листопада 2013 р. Київ, 2013. С. 89-90.
7. Воркунова О.В., Хотєєва Н.В., Маковейчук К.В., Павіліаніті-Карпова К.С. Фактори формування ефективної системи економічної безпеки підпри-ємств морської галузі: зб. наук. пр. Дніпропетровський нац. універ. заліз-ничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транс-порту». Вип. 13. Дніпро: Дніпропетр, 2017. С. 47-53.
8. Yarоvаya N., Vоrkunova O., Ryabоvоlenko N. Development and calculation of tariffs port works and services: зб. наук. пр. Дніпропетровський нац. універ. залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». Вип. 12. Дніпро: Дніпропетр, 2016. С. 22-29. ISSN 2309-ІХ (Print) ISSN 2310-2438 (Online)
9. Yarovaya, N.V., Vorkunova, O.V., Khotyeyeva, N.V. Economic assessment of the alternative energy sources implementation for port enterprises: Economic Annals-XXI. 2017. Vol. 166, Issue 7-8, P. 46-50. DOI: https://doi.org/ 10.21003/ea.V166-09
10. Brooks, D.J. What is security: Definition through knowledge categorisation // Security Journal. 2009. № 3. С. 229-239.
11. Selahattin, I., Kitao, S. Social Security Reforms: Benefit Claiming, Labor Force Participation, and Long-Run Sustainability: American Economic Journal: Macroeconomics. 2012. № 4. P. 96-127. DOI: 10.1257/mac.4.3.96.
12. Courtney, C.C., Levine, Ph.B. Recessions, Retirement and Social Security // American Economic Review. 2011. № 101. P. 23-28. DOI: 10.1257/ aer. 101.3.23.
13. Lee, H. Endress Chapter 3 – Scarcity, Security, and Sustainable Development: Sustainable Economic Development. Resources, Environment and Institutions. 2015. Р. 49-66. DOI: 10.1016/B978-0-12-800347-3.00003-0.
Lang L.H.P., Stulz R.M., Walkling R.A. Managerial performance, Tobin's Q, and the gains from successful tender offers: Journal of Financial Economics. 1989. № 1. Р. 137-154. DOI: 10.1016/0304-405X(89)90075-5.
15. Barnes P. Predicting UK takeover targets: Some methodological issues and an empirical study: Review of Quantitative Finance and Accounting. 1999. № 3. Р. 283-302. DOI: 10.1023/A:1008378900054.
16. Powell R.G., Yawson A. Are corporate restructuring events driven by common factors? Implications for takeover prediction // Journal of Business Finance & Accounting. 2007. № 7-8. Р. 1169-1192. DOI: 10.1111/j.1468-5957. 2007.02028.x.

Переглядів анотації: 79
Завантажень PDF: 124
Опубліковано
2020-09-30