Стандарти ISO серії 9000 як основа формування систем управління якістю на підприємствах сфери послуг


  • Vasily Semenov Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-2963-7438
Ключові слова: стандарт, ISO 9000, якість, сфера послуг, система управління якістю, процесний підхід, управління підприємством

Анотація

У статті  досліджується   наукова проблематика поліпшення  якості через подальше вдосконалення систем управління якістю, що формуються на підприємствах сфери послуг в Україні. Доведено, що  інтеграція України   в європейське співтовариство  вимагає зосередження на проблемах конкурентоспроможності. Відповідно до цієї тези досягнення високої конкурентоспроможності має першочергове значення та стає вирішальним фактором комерційного успіху підприємства сфери послуг за умов забезпечення належної якості послуг. Розглянуто зміну концепцій виміру якості виробництва продукції і послуг і управління якістю протягом тривалого історичного періоду від тотального менеджменту якості до управління нею на рівні підприємства. У статті розглянуто питання формування системи управління якістю на підприємствах сфери послуг через призму сучасних напрямів стандартизації і сертифікації, досвід процесів стандартизації загалом і організації систем управління якістю, зокрема в країнах ЄС і в Україні. Досліджуються причини й цілі створення стандартів. При управлінні якістю послуги безпосередніми об’єктами управління виступають процеси, що зумовлюють якість кожної послуги. Проаналізовано поняття управління якістю підприємств сфери послуг відповідно до стандарту ISO серії 9000.

Біографія автора

Vasily Semenov, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

д. е. н., професор, професор кафедри підприємництва і туризму

Посилання

1. Артеменко В. С., Ольшанський О. В. Проблеми управління якістю послуг на підприємствах сфери обслуговування // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. у 2-х ч. Ч. 2 / ХДУХТ. Харків, 2013. Вип. 2 (18). С. 253–258.
2. Аристов О. В. Управление качеством: учеб. пособие для вузов. М.: ИНФРА. М., 2003. 240 с.
3. Бизнес-процессы – основа эффективного управления предприятием. URL: https://www.u-b-s.ru/publikacii/biznes-processy.html
4. Віткін Л. М. Місце України у світовій та європейській якості // Стандартизація, сертифікація, якість. №3(18). 2002. C.43-49.
5. Гуткевич С. О., Кравченко О. В. Ефективність функціонування системи менеджменту якості на підприємстві з позиції процесного підходу // Актуальні проблеми економіки. 2006. № 3. C. 75–85.
6. 6.Деминг Э. Выход из кризиса. Тверь: Альба, 2005. 497 с.
7. Джуран Дж. Якість в історії цивилізації. Еволюція, тенденції і перспективи управління якістю [пер. с англ.;]. М.: РІА «Стандарти і якість». 2004. 208 с.
8. ДСТУ ISO 9000:2015(ISO 9001:2015, IDT) Основні положення та словник термінів. Видання офіційне. Київ: ДП «Укр-НДНЦ», 2016.
9. ДСТУ ISO 9001:2009. Системи управління якістю. Вимоги. Київ: Держспоживстандарт України, 2009. 26 с.
10. Заплотынский Б.А., Тупкало В.Н., О результатах внедрения стандарта ISO9001 в Украине // Новітні технології. №1(3). 2017. С.57-63.
11. Зяйлик М. Ф., Вівчар О. І. Процесний підхід до менеджменту якості // Іноваційна економіка. 2013. №1. C. 191–194. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_1_47.
12. Кузнецова І. О. Розвиток процесного підходу у концепції загального менеджменту якості // Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. Вип. 2. С. 121–125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_2_21
13. Лосюк Л. Основні тенденції розвитку сучасних концепцій СУЯ // Стандартизація, сертифікація, якість. 2009. №4 (59). С. 3–10.
14. Наврозова Ю.О. Методичні основи оцінки якості готельних послуг. Організація та моделювання процесів розвитку готельно-ресторанного бізнесу: колективна монографія / Савельєва І.В., Семенов В.Ф., Наврозова Ю.О. та інші. Одеса: ОНМУ, 2019. 283с. (С.156-182). Doi 10.31375/978-966-7716-86-8.
15. Семенов В.Ф Імплементація міжнародних стандартів якості послуг на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Організація та моделювання процесів розвитку готельно-ресторанного бізнесу: колективна монографія / Савельєва І.В., Семенов В.Ф., Наврозова Ю.О. та інші. Одеса: ОНМУ,2019. 283 с.(С.128-155). Doi 10.31375/978-966-7716-86-8.
16. Траченко Л.А. Системи управління якістю підприємств сфери інжинірингу: монографія. Одеса: ОНЕУ, 2019. 378 с.(C.6-7).
17. Управління якістю послуг готелів: методологія та практика: монографія /Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко, М. В. Босовська, О. В. Полтавська. Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 728 с.
18. Харченко Т. Б. Методика впроваджень системи управління якістю на підприємстві // Актуальні проблеми економіки. 2009. № 12. C. 152–155.
19. Shuchart W. Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control / W. Shuchart – New York: Dover Publ., Inc., 1939 (reprint 1986). 163 p.
20. Kholodenko Аnatolii, Navrozova Yuliya, Savelieva Irina and Matviienko Maryna. System Optimization of Hotel Services Quality Level and Price. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-3-3, 13-14 November 2019, Madrid, Spain, p. 9418-9435.

Переглядів анотації: 414
Завантажень PDF: 213
Опубліковано
2020-09-30