Вплив часових параметрів на результати проєктів протидії надзвичайним ситуаціям


  • Stanislav Rozhko Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-4205-8158
Ключові слова: наслідки надзвичайної ситуації, життєвий цикл проекту, залежно, ресурси, допустимі значення, мінімізація

Анотація

Об'єктом даного дослід-ження є час і наслідки проєктів протидії надзвичайним ситуаціям, предметом дослід-ження ‒ засоби мінімізації втрат від над-звичайної ситуації шляхом визначення необ-хідних часових параметрів відповідного про-єкту протидії.

Ідентифікована структура життєво-го циклу і встановлені основні часові пара-метри даної категорії проєктів. Отримано закономірності у вигляді формул і графічних моделей, що характеризують залежність наслідків надзвичайних ситуацій від часу про-єкту і умов зовнішнього середовища. Це доз-воляє враховувати негативний впливу змін у зовнішньому середовищі для коригування ін-тенсивності проведення робіт по проекту.

Встановлено основні фактори, що впливають на часові параметри розглянутих проектів і охарактеризована специфіка їх впливу з урахуванням взаємозалежності. Виз-начено вплив доступності ресурсів на час і, як результат, на наслідки надзвичайної ситуа-ції. Запропоновано інструмент на базі графіч-ної моделі встановлення необхідної кількості ресурсів для забезпечення мінімально допус-тимих наслідків з урахуванням впливу ресурсів на часові параметри проєкту.

Отримані результати дозволяють виз-начати значення часових параметрів проєкту, які не повинні бути перевищені для мінімізації наслідків надзвичайної ситуації.

Біографія автора

Stanislav Rozhko, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

аспірант кафедри управління логістичними системами і проєктами

Посилання

1. Bushuyev, S., Verenych, O. Organizational maturity and project: program and portfolio success. In: G. Silvius, & G. Karayaz (Eds.), Developing Organizational Maturity for Effective Project Management, pp. 104-127 (2018).
2. Лапкіна І.О., Павловська Л.А., Болдирєва Т.В., Шутенко Т.М. Проектний аналіз: теоретичні основи оцінки проектів на морському транспорті: Навч. пос. / За заг. ред. І.О. Лапкіної, 2008. Одеса: Фенікс. 315 c.
3. Проектний та логістичний менеджмент: нові знання на базі двух мето-дологій. Т. 1: монографія / [авт.кол.: І.О. Лапкіна, А.В. Бондар, В.О. Анд-риєвська, К.Л. Семенчук та ін.]. Одеса: КУПРІЄНКО С.В, 2018. 189 с.
4. Bondar, A. (2020). Monitoring the dynamics of a project-oriented organization energy entropy. Innovative technologies and scientific solutions for industries, (3 (13), 6-13. https://doi.org/10.30837/ITSSI.2020.13.006 .
5. Andrievska V.O., Bondar A.V., Onyshchenko S.P. Identification of creation and development projects of logistic systems // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. 2019. № 4(69). С. 26-37. https://doi.org/10.31375/2226-1915-2019-4-26-37
6. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) − Fifth Edition. 2013. Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, BSR/PMI 99-001–2013 USA. 614 р.
7. Project Time Management Study Notes [Electronic source]. PMI, 2012. URL: www.pmstudy.com
8. Schlagbauer, D., Heck, D. Change in output performance due to prolonged work. 7th International Structural Engineering and Construction Conference: New Developments in Structural Engineering and Construction. 2013. Pp. 1375-1380.
9. Shanmuga, Nathan (2019). Effective cost and time management techniques in construction industry. International Journal of Advanced Engineering Tech-nology Vol. VII/Issue II/April-June, 2016/743-747.
10. Leal, J.L. Project time: Time management method for software development projects-analytical summary. Journal of Physics: Conference Series. 1126 (2018). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1126/1/012030
11. Зачко О.Б., Кобилкін Д.С., Головатий Р.Р. Управління безпекою на стадії планування проектів з масовим перебуванням людей з врахуванням категорії складності // Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2018. №. 2. С. 53-58.
12. Zachko, O.B., Golovatyi, R.R., Kobylkin, D.S. Models of safety management in development projects. In: 14th International Scientific and Technical Confe-rence on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2019, Vol. 3. Lviv, pp. 81-84 (2019).
13. Onyshсhenko, S., Bondar, A., Andrievska, V., Sudnyk, N., Lohinov, O. Constructing and exploring the model to form the road map of enterprise development. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, 5 (3 (101)), 33-42. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.179185
14. Онищенко С.П., Арабаджи Е.С. Разработка инструментов управления временем в рамках планирования реализации программы развития пред-приятия // Технологический аудит и резервы производства. 2016. № 2(3). С. 7-12. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.66674
15. Onyshchenko, S.P., Arabadzhy, E.S. Formation of the optimal enterprise development program. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 2012, 6 (3 (54)), 60-66. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.146463
16. Бондарь А.В., Онищенко С.П. Оптимизация временных параметров проекта // Управління розвитком складних систем, 2019. № 39. С. 11-18. https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.11340629.V1

Переглядів анотації: 43
Завантажень PDF: 108
Опубліковано
2020-09-30