Формування системи управління витратами ремонтного підприємства на морському транспорті


  • K. V. Belous Одеський національний морський університет
  • N. Bondar’ Одеський національний морський університет
Ключові слова: система контролінгу, методичні інструменти, операційні витрати, конкурентоспроможність, науково-технічний прогрес, основні фонди підприємства

Анотація

Досліджено зміни зовнішнього середовища ремонтного підприємства, які викликані розвитком науково-технічного прогресу. Визначено і розглянуто принципи формування функціонування системи контролінгу, як основи управління витратами. Запропоновано алгоритм формування контролінгу на підприємстві

Посилання

1. Управление затратами на предприятии: Учебник / В.Г. Лебедєв, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев и др; под. общ. ред. Г.А. Краюхина. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2008.
2. Крапівницька С. М. Розвиток системи управління витратами підприємства [Електронний ресурс] / С.М. Крапівницька, М.В. Зарукевич // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2013. – Т. 18. – Вип. 3(1). –,
3. Назарчук Тетяна Валеріївна. Удосконалення системи управління витратами машинобудівних підприємств: Дис... канд. наук: 08.00.04. – 2008.
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http:// ukrstat.org/uk/operativ/ operativ2014/fin/chpr/ chpr_pr/chpr_pr_u/arh_chpr_pr2014_u.htm
5. Яковлева А.А. Формируем систему контроллинга на предприятии // Российское предпринимательство. 2011. – № 1-2 (177). – С. 52-55 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// bgscience.ru/lib/6598
6. Яковлева А.А. Методологические основы бюдже-тирования: основные понятия и инструменты // Управление экономикой: методы, модели, техноло-гии: Материалы всероссийской научной конференции с международным участием. – Уфа: УГАТУ, 2006. – Ч. 1. – С. 294-298.
7. Елкина Л.Г. Формирование системы показателей контроллинга на предприятиях электроэнергетики / Л.Г. Елкина, А.А. Яковлева // Путеводитель предпри-нимателя: Научно-практ. изд.

Переглядів анотації: 60
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2016-10-24