Економічне стимулювання в системі управління розвитком підприємства суднобудування


  • Viacheslav Rogov Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаїв, Україна https://orcid.org/0000-0002-1847-5907
Ключові слова: стимулювання, стимули, підприємство, розвиток, управління, адаптація, інтеграція

Анотація

Дослідження спрямовано на визначення місця економічного стимулювання в системі управління розвитком підприємств і ролі органів управління підприємством в економічному стимулюванні.

Обґрунтовано, що роль органів управління суднобудівним підприємством щодо стимулювання його розвитку полягає у формуванні й використанні стимулів та адаптації до їхніх змін. Виокремлено адаптацію підприємства до зміни економічних стимулів, що полягає в їх ідентифікації та оцінці за слабкими й сильними сигналами, прийнятті рішення щодо доцільності зміни стратегії розвитку, виборі альтернативної стратегії або розробці нової, забезпеченні її реалізації та формуванні нових адаптаційних можливостей. Сформульовано визначення поняття «адаптація підприємства до зміни економічних стимулів його розвитку» як безперервний процес його взаємодії із зовнішнім середовищем та корегування діяльності, активний або пасивний за змістом, що здійснюється з метою забезпечення ефективного функціонування підприємства. Доведено, що економічне стимулювання не завжди передбачає вплив ззовні та відносини стимулятора і стимульованого. Розглянуто зарубіжний досвід використання менеджментом суднобудівного підприємства таких стимулів його розвитку як вибір оптимальної спеціалізації виробництва та формування морегосподарських кластерів. Наголошено на важливості використання менеджментом стимулів розвитку підприємства як невід’ємної складової його економічного механізму.

Біографія автора

Viacheslav Rogov, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаїв, Україна

Викладач кафедри економіки та організації виробництва

Посилання

1. Єфімова, Г. В. Реструктуризація суднобудівних підприємств як основа їх економічного зростання [Текст] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2015. № 1. С. 127-133. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvifnunge_2015_1_22.
2. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. [Текст] / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Видавничий центр «Академія», 2000. 864 с.
3. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. [Текст] / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Видавничий центр «Академія», 2002. 952 с.
4. Літвінов, О. С. Дискусійні питання сутності стимулів в економіці [Текст] // Вісник соціально-економічних досліджень. 2009. № 37. С. 105.
5. Laffont, J.-J. (2001) The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model / Jean-Jacques Laffont, David Martimort. Princeton University Press. 421 p.
6. Kryscynski, D., Coff, R., Campbell, B. (2020). Charting a path between firm‐specific incentives and human capital‐based competitive advantage. Strategic Management Journal.
7. Chaudey, M. (2017). Why test the theory of incentives in a dynamic framework? SSRN Electronic Journal. 2017. DOI: 10.2139/ssrn.3076882
8. Zhou, J., Li, S., Wang, B. Investigation of dynamic incentive of supply chain under information asymmetry for screening. Mathematical Problems in Engineering, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/9547931
9. Yi, J., Wang, H., Li, Y. (2018). Designing efficient and incentive compatible mechanisms is almost impossible in quasi-linear environments. Economics Letters, 173, 113-117.
10. Куклінова, Т. В. Внутрішнє стимулювання розвитку малих та середніх підприємств [Текст] // Вісник Хмельницького національного університету. 2011. №2. Т.2 С. 68-72.
11. The Shipbuilders’ Association of Japan (2018). Shipbuilding Statistics. URL: https://www.sajn.or.jp/files/view/articles_doc/src/3fe433aa57ab8215782b4a6bdf2fffaa.pdf.
12. OECD (2016). Peer Review of the Japanese Shipbuilding Industry, OECD Publishing. URL: https://www.oecd.org/japan/PeerReview-Shipbuilding-Japan.pdf.
13. Akol, S. (2008). KG Financing Methodology in Maritime Industry: German Evidence. URL: https://shippingfinance.files.wordpress.com/2016/07/2008-akol_kg-financing-methodology-in-maritime-industry_german-evidence.pdf.
14. Закон України «Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості» № 5209-VI від 06.09.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5209-17.
15. Проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт» № 1182-1-д від 17.01.2020 р. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66739.
16. Климчук А. О., Михайлов А. М. Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством та підвищенні інноваційної діяльності [Текст] // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 218-234.

REFERENCES

1. Yefimova, H. V. (2015) Restrukturyzatsiia sudnobudivnykh pidpryiemstv iak osnova ikh ekonomichnoho zrostannia [Restructuring of shipbuilding enterprises as the basis of economic development]. Naukovyj visnyk Ivano-Frankivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu. Seriia: Ekonomika ta upravlinnia v naftovij i hazovij promyslovosti 1 – Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry, 127-133 [in Ukrainian].
2. Mochernyj, S. V. (2000). Ekonomichna entsyklopediia: U tr'okh tomakh. [Economic encyclopedia: In three volumes]. Vol. 1. Kyiv: Vydavnychyj tsentr “Akademiia”, 864 [in Ukrainian].
3. Mochernyj, S. V. (2002). Ekonomichna entsyklopediia: U tr'okh tomakh. [Economic encyclopedia: In three volumes] Vol. 3. Kyiv: Vydavnychyj tsentr “Akademiia”, 952 [in Ukrainian].
4. Litvinov, O. S. (2009). Dyskusijni pytannia sutnosti stymuliv v ekonomitsi [Debatable issues of the essence of incentives in the economy]. Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen' - Bulletin of socio-economic research. 37, 105 [in Ukrainian].
5. Laffont, J.-J. (2001). The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model. Jean-Jacques Laffont, David Martimort. Princeton University Press. 421 p.
6. Kryscynski, D., Coff, R., Campbell, B. (2020). Charting a path between firm specific incentives and human capital‐based competitive advantage. Strategic Management Journal.
7. Chaudey, M. (2017). Why test the theory of incentives in a dynamic framework? SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.3076882
8. Zhou, J., Li, S. & Wang, B. (2019). Investigation of dynamic incentive of supply chain under information asymmetry for screening. Mathematical Problems in Engineering. Retrieved from https://doi.org/10.1155/2019/9547931
9. Yi, J., Wang, H., Li, Y. (2018). Designing efficient and incentive compatible mechanisms is almost impossible in quasi-linear environments. Economics Letters, 173, 113-117.
10. Kuklinova, T. V. (2011). Vnutrishnie stymuliuvannia rozvytku malykh ta serednikh pidpryiemstv [Internal stimulation of small and medium enterprises development]. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu – Bulletin of Khmelnytsky National University. 2(2), 68-72 [in Ukrainian].
11. The Shipbuilders’ Association of Japan (2018) Shipbuilding Statistics. Retrieved from https://www.sajn.or.jp/files/view/articles_doc/src/3fe433aa57ab8215782b4a6bdf2fffaa.pdf.
12. OECD (2016) Peer Review of the Japanese Shipbuilding Industry, OECD Publishing. Retrieved from https://www.oecd.org/japan/PeerReview-Shipbuilding-Japan.pdf.
13. Akol, S. (2008). KG Financing Methodology in Maritime Industry: German Evidence. Retrieved from https://shippingfinance.files.wordpress.com/2016/07/2008-akol_kg-financing-methodology-in-maritime-industry_german-evidence.pdf.
14. Zakon Ukrainy “Pro provedennia ekonomichnoho eksperymentu schodo derzhavnoi pidtrymky sudnobudivnoi promyslovosti” [The Law of Ukraine “On conducting an economic experiment on state support of the shipbuilding industry”]. № 5209-VI from 06.09.2012. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5209-17 [in Ukrainian].
15. Proekt Zakonu Ukrainy “Pro vnutrishnij vodnyj transport” [Draft Law of Ukraine “On Inland Water Transport”]. № 1182-1-d from 17.01.2020. Retrieved from https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66739 [in Ukrainian].
16. Klymchuk, A. O. & Mykhajlov, A. M. (2018). Motyvatsiia ta stymuliuvannia personalu v efektyvnomu upravlinni pidpryiemstvom ta pidvyschenni innovatsijnoi diial'nosti [The motivation and stimulation of personnel in effective enterprise management and innovation activity improving]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 1, 218-234 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 127
Завантажень PDF: 138
Опубліковано
2020-12-19