Формування матеріальних потоків в логістичній системі зі зворотним зв’язком


  • Tetiana Kovtun Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-5410-4783
Ключові слова: циркулярний процес; замкнутий логістичний ланцюг; логістична петля; зворотний матеріальний потік

Анотація

Дослідження присвячено вирішенню завдання формування зворотних матеріальних потоків з застосуванням процесів циркулярної економіки, що дозволить досягти максимальної ефективності функціонування логістичної системи.

Концепція циркулярної економіки базується на принципах та цілях концепції сталого розвитку та наголошує на необхідності замикання логістичних систем, тобто створенні логістичних систем зі зворотним зв’язком. Інструментом реалізації концепції виступають замкнуті логістичні ланцюги, до складу яких входять прямі та зворотні матеріальні потоки. 

В межах повного замкнутого логістичного ланцюга прямий ланцюг починається з природного середовища та постачальника ресурсів, а закінчується споживачем/користувачем продукції, зворотний ланцюг починається споживачем/користувачем продукції та закінчується центром утилізації та природним середовищем.

Виникають замкнуті ланцюги завдяки використанню циркулярних процесів, які створюють логістичні петлі, які забезпечують зворотний зв’язок між учасниками ланцюга та дозволяють організувати зворотний потік продуктів, їх компонентів, сировини та матеріалів.

В статті за допомогою циркулярних процесів представлено графічну модель логістичної системи зі зворотним зв’язком; створено економіко-математичну модель логістичної системи зі зворотним в’язком.

Біографія автора

Tetiana Kovtun, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.т.н., доцент, доцент кафедри «Управління логістичними системами та проектами»

Посилання

1. Руденко С. В., Ковтун Т. А. Екологізація логістики як напрямок реалізації концепції сталого розвитку. Проектний та логістичний менеджмент: нові знання на базі двох методологій. Том 3: монографія / авт. кол. С.В. Руденко, І.О. Лапкіна та ін. Одеса: КУПРИЄНКО СВ. 2020. С. 7-24.
2. Ellen MacArthur Foundation: Towards a Circular Economy: Business Rationale For An Accelerated Transition, 2015. URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen-MacArthur-Foundation-9-Dec-2015.pdf
3. Ковтун Т. А. Визначення ролі екологізації в досягненні цілей сталого розвитку // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2020. № 2 (71). С. 63-81. DOI https://doi.org/10.31375/2226-1915-2020-2-63-81
4. Ковтун Т.А. Впровадження принципів циркулярної економіки для досягнення цілей сталого розвитку // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2020. № 3 (72). С. 22-42. DOI 10.31375/2226-1915-2020-3-22-42.
5. Медоуз Д., Рандерс Й., Медоуз Д. Межі зростання. 30 років потому. Київ: Пабулум, 2018. 464 с.
6. Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy. Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions, 2.12.2015, Brussels, COM (2015) 614 final. Retrieved from: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT /?qid=1453384154337&uri=CELEX:52015DC0614
7. Geng Y., Zhu Q., Doberstein B., Fujita T. Implementing China’s circular economy concept at the regional level: A review of progress in Dalian, China // Waste Management. 2009. No. 29. С. 996-1002.
8. Yuan Z., Bi J., Moriguichi Y. (2006), The circular economy: A new development strategy in China // Journal of Industrial Ecology. 2006. No. 10. С. 4-8.
9. Zink T. & Geyer R. Circular economy rebound // Journal of Industrial Ecology. 2017. No. 21. С. 593-602.
10. Geissdoerfer M. The Circular Economy – a new sustainability paradigm? // Journal of Cleaner Produc-tion (accepted version). 2016. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.0488
11. Kosenko V., Gopejenko V., Persiyanova E. Models and applied information technology for supply logistics in the context of demand swings // Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries. 2019. No. 1 (7). P. 60-68. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.7.059
12. Крикавський Є. Логістичне управління: Підручник. Львів, 2005. 684 с.
13. Букринская Э. М., Мясникова Л. А. Логистика взаимодействия участников системы обращения с отходами // Проблемы современной экономики. 2018. №3(67). С.152-157.
14. Дзюбіна К. О. Місце зворотного матеріального потоку у виробничо-господарській діяльності підприємства // Вісник Дніпропетровського університету (ім. О. Гончара). Серія: Економіка. Дніпропетровськ. 2011. Вип. 5(4). С. 163-171.
15. Фалович В. А. Концептуальний підхід до формування замкнутої петлі ланцюга поставок // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів. 2010. № 669. С. 153-157.
16. Али С. С. Оптимизационный подход в управлении «зелеными» цепочками поставок с обратной связью // Проблемы нелинейного анализа в инженерных системах. 2015. №2 (44). Том 21. С.121-146. eLIBRARY ID: 25669118
17. Безкоровайний В. В., Куропатенко О. В., Гобов Д. А. Оптимізація маршрутів перевезень у системі замкненої логістики // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2019. № 4 (10). С. 24-32. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.10.024

REFERENCES

1. Rudenko, S. V. & Kovtun, T. A. (2020). Ekolohizatsiia lohistyky yak napriamok realizatsii kontseptsii staloho rozvytku. [Greening of logistics as a direction of realization of the concept of sustainable development]. Project and logistics management: new knowledge based on two methodologies. Volume 3: monograph, Odessa, Р. 7-24 [in Ukraine].
2. Ellen MacArthur Foundation (2015). Towards a Circular Economy: Business Rationale For An Accelerated Transition. Retrieved from: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen-MacArthur-Foundation-9-Dec-2015.pdf.
3. Kovtun, T. (2020). Vyznachennia roli ekolohizatsii v dosiahnenni tsilei staloho rozvytku [Determining the role of greening in achieving sustainable development goals]. Rozvitok metodіv upravlіnnya ta gospodaryuvannya na transportі – Development of management and entrepreneurship methods in transport. № 2 (71), 63-81. DOI: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2020-2-63-81 [in Ukraine].
4. Kovtun, T. (2020). Vprovadzhennia pryntsypiv tsyrkuliarnoi ekonomiky dlia dosiahnennia tsilei staloho rozvytku [Implementation of the circular economy principles to achieve sustainable development goals]. Rozvitok metodіv upravlіnnya ta gospodaryuvannya na transportі – Development of management and entrepreneurship methods in transport. 3 (72), 22-42. DOI https://doi.org/10.31375/2226-1915-2020-3-22-42 [in Ukraine].
5. Meadows, D., Randers, J. & Meadows, D. (2018). Growth limits. 30 years later. Kyiv: Pabulum, 464.
6. Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy. (2015). Communication from the commission to the European parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions, 2.12.2015, Brussels, COM 614 final. Retrieved from: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid= 1453384154337&uri=CELEX:52015DC0614.
7. Geng, Y., Zhu, Q., Doberstein, B. & Fujita, T. (2009). Implementing China’s circular economy concept at the regional level: A review of progress in Dalian, China. Waste Management. No. 29. Р. 996-1002.
8. Yuan, Z., Bi, J. & Moriguichi, Y. (2006). The circular economy: A new development strategy in China. Journal of Industrial Ecology. No. 10. Р. 4-8.
9. Zink, T. & Geyer, R. (2017). Circular economy rebound. Journal of Industrial Ecology, No. 21. Р. 593-602.
10. Geissdoerfer, M. (2016). The Circular Economy – a new sustainability paradigm? Journal of Cleaner Production (accepted version). Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.0488.
11. Kosenko, V., Gopejenko, V. & Persiyanova, E. (2019). Models and applied information technology for supply logistics in the context of demand swings, Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, No. 1 (7). P. 60-68. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.7.059.
12. Krykavsky, E. (2005). Logistics Management [Lohistychne upravlinnia], Textbook. Lviv, 684 [in Ukraine].
13. Bukrinskaya, E. M. & Myasnikova, L. A. (2018). Logistics of interaction of participants of the waste management system [Lohystyka vzaymodeistvyia uchastnykov systemy obrashchenyia s otkhodamy]. Problemyi sovremennoy ekonomiki – Problems of modern economy, №3 (67). Р.152-157 [in Russian].
14. Dzyubina, K. O. (2011). Mistse zvorotnoho materialnoho potoku u vyrobnycho-hospodarskii diialnosti pidpryiemstva. [The place of the reverse material flow in the production and economic activities of the enterprise]. Bulletin of Dnipropetrovsk University (named after O. Honchar). Series: Economics. Issue 5 (4). Dnipropetrovsk. Р. 163-171 [in Ukraine].
15. Falovich, V. A. (2010). Kontseptualnyi pidkhid do formuvannia zamknutoi petli lantsiuha postavok [Conceptual approach to the formation of a closed loop supply chain]. Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». Lviv, № 669. Р. 153-157 [in Ukraine].
16. Ali, S. S. (2015). Optymyzatsyonnyi podkhod v upravlenyy «zelenыmy» tsepochkamy postavok s obratnoi sviaziu. [Optimization approach in the management of «green» supply chains with feedback]. Problemyi nelyneinoho analyza v ynzhenernyikh systemakh – Problems of nonlinear analysis in engineering systems. №2 (44), 21. P.121-146. eLIBRARY ID: 25669118 [in Russian].
17. Bezkorovainy, V.V., Kuropatenko, O. V. & Gobov, D. A. (2019). Optymizatsiia marshrutiv perevezen u systemi zamknenoi lohistyky [Optimization of transportation routes in the system of closed logistics]. Suchasnyi stan naukovykh doslidzhen ta tekhnolohii v promyslovosti – The current state of research and technology in industry. № 4 (10). P. 24-32. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.10.024 [in Ukraine].

Переглядів анотації: 138
Завантажень PDF: 172
Опубліковано
2020-12-19