Легалізація грального бізнесу та готельна індустрія: точки дотику


  • Andrii Ivanov Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-7691-3012
Ключові слова: ігорний бізнес, готельне господарство, готельна індустрія, казино, ігровий автомат, букмекерська контора, пріоритетна зона ігорного бізнесу

Анотація

У статті досліджено питання впливу легалізації ігорного бізнесу на розвиток готельної індустрії. Проаналізовано нормативну базу для впровадження ігорного бізнесу в готельну сферу України. Виявлені позитивні та негативні складові для готельної індустрії завдяки впровадженню у їх діяльність грального бізнесу з 2021 року на основі аналізу законопроекту «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор».

Визначені основні види ігорного бізнесу, які можливі у готелях, головні елементи грального бізнесу, які схвалюються готельєрами для впровадження у діяльність готелів.

Виявлено різні думки представників готельної індустрії України щодо легалізації грального бізнесу. Більшість представників статусних готелів міста Одеси здійснення діяльності щодо отримання ліцензій на ігорний бізнес та впровадження його в закладах не підтримують.

Надана авторська оцінка на пропозицію керівництва держави ідеї щодо створення в межах заповідної території півдня України зони ігорного бізнесу під назвою «Дунайя». Ризики реалізації грандіозного проєкту на території національного природного парку «Тузлівські лимани» та курортної зони, головною спеціалізацією якої має стати ігорний бізнес, надзвичайно великі, хоча мають багато суттєвих недоліків.

У цілому вважаємо, що легалізація грального бізнесу має великі шанси на зміни норм та правил функціонування готелів в Україні.

Біографія автора

Andrii Ivanov, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к. е. н., доцент кафедри «Підприємництво та туризм»

Посилання

1. Організація та моделювання процесів розвитку готельно-ресторанного бізнесу: Колективна монографія. Одеса: ОНМУ, 2019. C. 47-68. doi 10.31375/978-966-7716-86-8
2. UNWTO (офіційний сайт). URL: https://www.unwto.org/
3. Інституціалізація як фактор забезпечення розвитку системи інвестиційно-інноваційної безпеки України: колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 339-415.
4. Грищук Р. М., Бойко І. Д. Особливості функціонування грального бізнесу в Європейських країнах та їхній досвід у контексті туризму в Україні // Світове господарство і міжнародні економічні відносини, 2017, I-II (65-66). С. 260.
5. Легалізація грального бізнесу: як це можна буде робити. 2020. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-50288903
6. Правове регулювання грального бізнесу: європейський досвід, практика пострадянських країн, перспективи України / За заг. ред. І. Сергієнко, Р. Хорольського, Ю. Іващенка. К.: Видавничий дім «Кий», 2015. 215 с.
7. Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, № 768-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20#Text
8. Харламов П. Распродажа звезд: как легализация азартных игр повлияет на гостиничный бизнес. 2020. URL: https://mind.ua/ru/publications/20213666-rasprodazha-zvezd-kak-legalizaciya-azartnyh-igr-povliyaet-na-gostinichnyj-biznes
9. Іванов А. М., Савельєва І. В. Ребрендінг як складова конкурентоспроможності готельно-ресторанного бізнесу // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі», м. Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. С. 67-68.
10. Український Вегас: як працюватиме гральний бізнес після легалізації. URL: https://hromadske.ua/posts/ukrayinskij-vegas-yak-pracyuvatime-gralnij-biznes-pislya-legalizaciyi
11. Покупець готелю «Дніпро» успішно пройшов перевірку Фонду держмайна. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/30/663553/
12. ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні класифікація готелів. URL: https://dnaop.com/html/29982/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_4269_2003
13. «Дунайя»: скандальный проект и мутные «инвесторы». URL: http://argumentua.com/stati/dunaiya-skandalnyi-proekt-i-mutnye-investory
14. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3-4, ст.27. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
15. Закон України «Про природно-заповідний фонд». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/ed20170903#Text
16. Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 24, ст.189. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
17. Іванов А. М. Управління конкурентоспроможністю рекреаційно-оздоровчого землекористування: монографія. Миколаїв: В-во «Дизайн та Поліграфія», 2012. 248 с.
18. Савельєва І. В. Іванов А. М. Економіко-математичне моделювання прогнозів використання рекреаційних ресурсів // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, 2020. (2 (71), С. 146-156. doi.org/10.31375/2226-1915-2020-2-146-156

REFERENSES

1. Organіzatsіya ta modelyuvannya protsesіv rozvitku gotelno-restorannogo bіznesu: Kolektivna monografіya (2019). [Organization and modeling of hotel and restaurant business development processes]. Odesa: ONMU, рр. 47-68. [in Ukrainian]. doi 10.31375/978-966-7716-86-8
2. UNWTO (ofіtsіyniy sayt) (2020). [UNWTO (official site)]. Retrieved from: https://www.unwto.org/ [in English].
3. Іnstitutsіalіzatsіya yak faktor zabezpechennya rozvitku sistemi іnvestitsіyno-іnnovatsіynoї bezpeki Ukraїni: kolektivna monografіya (2019). [Institutionalization as a factor in ensuring the development of the investment and innovation security system of Ukraine]. Zaporіzhzhya: Vidavnichiy dіm «Gelvetika», pp. 339-415. [in Ukrainian].
4. Grishchuk, R. M. & Boyko, І. D. (2017). Osoblivostі funktsіonuvannya gralnogo bіznesu v Єvropeyskikh kraїnakh ta їkhnіy dosvіd u kontekstі turizmu v Ukraїnі [Peculiarities of gambling business functioning in European countries and their experience in the context of tourism in Ukraine]. Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny – World economy and international economic relations, I-II (65-66), 260. [in Ukrainian].
5. Zanuda, A. (2020). Legalіzatsіya gralnogo bіznesu: yak tse mozhna bude robiti [Legalization of the gambling business: how it can be done]. Retrieved from: https://www.bbc.com/ukrainian/features-50288903 [in Ukrainian].
6. Sergієnko, I., Khorolskiy, R. & Іvashchenko, Yu. (2015). Pravove regulyuvannya gralnogo bіznesu: єvropeyskiy dosvіd, praktika postradyanskikh kraїn, perspektivi Ukraїni [Legal regulation of gambling business: European experience, practice of post-Soviet countries, prospects of Ukraine]. K.: Vidavnichiy dіm «Kiy», 215. [in Ukrainian].
7. Zakon Ukraїni «Pro derzhavne regulyuvannya dіyalnostі shchodo organіzatsії ta provedennya azartnikh іgor» vid 14.07.2020, № 768-IX [Law of Ukraine "On state regulation of activities related to the organization and conduct of gambling", 14.07.2020, # 768-IX]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20#Text [in Ukrainian].
8. Harlamov, P. (2020). Rasprodazha zvezd: kak legalizatsiya azartnykh igr povliyaet na gostinichnyy biznes [Star sale: how the legalization of gambling will affect the hotel business]. Retrieved from: https://mind.ua/ru/publications/20213666-rasprodazha-zvezd-kak-legalizaciya-azartnyh-igr-povliyaet-na-gostinichnyj-biznes[in Ukrainian].
9. Іvanov, A. M. & Savelєva, І. V. (2020). Rebrendіng yak skladova konkurentospromozhnostі gotelno-restorannogo bіznesu [Rebranding as a component of the competitiveness of the hotel and restaurant business]. Materіali naukovo-praktichnoї konferentsії «Suchasnі tendentsії rozvitku іndustrії turizmu ta gostinnostі u konkurentnomu seredovishchі», m. Kharkіv: Kharkіvskiy natsіonalniy unіversitet mіskogo gospodarstva іmenі O. M. Beketova, рр. 67-68. [in Ukrainian].
10. Ukraїnskiy Vegas: yak pratsyuvatime gralniy bіznes pіslya legalіzatsії (2020). [Ukrainian Vegas: how the gambling business will work after legalization]. Retrieved from: https://hromadske.ua/posts/ukrayinskij-vegas-yak-pracyuvatime-gralnij-biznes-pislya-legalizaciyi [in Ukrainian].
11. Pokupets gotelyu «Dnіpro» uspіshno proyshov perevіrku Fondu derzhmayna (2020). [The buyer of the Dnipro Hotel successfully passed the inspection of the State Property Fund]. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/30/663553/ [in Ukrainian].
12. DSTU 4269:2003. Poslugi turistichnі klasifіkatsіya gotelіv (2003). [DSTU 4269: 2003. Tourist services classification of hotels]. Retrieved from: https://dnaop.com/html/29982/doc%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_4269_2003 [in Ukrainian].
13. «Dunayya»: skandalnyy proekt i mutnye «investory» (2020). [«Danube»: scandalous project and murky "investors"]. Retrieved from: http://argumentua.com/stati/dunaiya-skandalnyi-proekt-i-mutnye-investory [in Ukrainian].
14. Zemelniy kodeks Ukraїni vid 25.10.2001 r. № 2768-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2002. # 3-4, st.27. [Land Code of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text [in Ukrainian].
15. Zakon Ukraїni «Pro prirodno-zapovіdniy fond» (1992). [Law of Ukraine "On Nature Reserve Fund"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/ed20170903#Text [in Ukrainian].
16. Vodniy kodeks Ukraїni vid 06.06.1995 r. № 2341-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1995. # 24, st.189. [Water Code of Ukraine, 06.06.1995 р. # 2341-III]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].
17. Іvanov, A. M. (2012). Upravlіnnya konkurentospromozhnіstyu rekreatsіyno-ozdorovchogo zemlekoristuvannya: monografіya [Management of competitiveness of recreational and health land use: monograph]. Mikolaїv: V-vo «Dizayn ta Polіgrafіya», 248. [in Ukrainian].
18. Savelєva, І.V. & Іvanov, A.M. (2020). Yekonomіko-matematichne modelyuvannya prognozіv vikoristannya rekreatsіynikh resursіv [Economic and mathematical modeling of forecasts of the use of recreational resources]. Rozvitok metodіv upravlіnnya ta gospodaryuvannya na transport – Development of methods of management and administration of transport, (2 (71), рр. 146-156. doi.org/10.31375/2226-1915-2020-2-146-156. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 228
Завантажень PDF: 177
Опубліковано
2020-12-19

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##