Особливості використання рекламних кампаній у туристичній сфері


  • Olga V. Nazarenko Одеський національний економічний університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0001-7386-895X
  • Natalia S. Martynova Одеський національний економічний університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-0303-7410
Ключові слова: туризм, рекламна кампанія, споживач, економіка, маркетинг, туристичні послуги та товари

Анотація

В останні десятиліття розвиток індустрії туризму є загальносвітовою тенденцією. Інтерес, який виявляють до розвитку туристичної сфери, пов'язаний не тільки з тим, що галузь динамічно розвивається, але і з тим, що успішний розвиток туризму впливає практично на всі ключові сектори економіки. Завданням діяльності туристичних підприємств є організація комплексного обслуговування туристів. Послуги в туризмі є різноманітними — перевезення, розміщення, харчування, екскурсії, розважальні та побутові послуги тощо.

Туристичній сфері притаманні такі ознаки, як швидкі темпи зростання, постійне вдосконалення індустрії та високий рівень конкуренції. Саме тому успіх діяльності підприємств в цій галузи багато в чому залежить від ретельно продуманих та реалізованих рекламних кампаній як одного з основних елементів комунікаційного комплексу та маркетингової стратегії.

Рекламні кампанії в туристичній сфері мають свої особливості й відіграють істотну роль в житті споживачів при виборі туристичних продуктів та послуг. Популярність туристичного продукту багато в чому обумовлена тим, наскільки добре потенційний клієнт обізнаний про нього. А це і є однією з головних функцій рекламних кампаній в індустрії туризму.

Біографії авторів

Olga V. Nazarenko, Одеський національний економічний університет, Одеса, Україна

к.е.н, доцент, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Natalia S. Martynova, Одеський національний економічний університет, Одеса, Україна

к.п.н, доцент, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Посилання

1. Романова М.М., Чернова А.А. Планирование выбора форм распространения рекламы в индустрии туризма // Интернет–журнал «Науковедение». 2014. Вып. 4 (23). URL: https://naukovedenie.ru/PDF/45EVN414.pdf
2. Тихонова Г.Ю., Гиниятова Е.В. Реклама в туризме: курс лекций; Томский политехнический университет. 118 с.
3. Морозова Н.С., Морозов М.А. Реклама в социально– культурном сервисе и туризме . Москва: Академия, 2008. 288 с
4. Дурович, А.П. Реклама в туризме: учеб. пособие. 4–е изд., стер. Минск: Новое знание, 2008. 254 с.
5. Гончарова, Л.М. Рекламная коммуникация в сфере туризма: монография. Москва: ИНФРА–М. 2018. 158 с.
6. Wells W., Moriarty S., Burnett J. (2005). Advertising: Principles and Practice. London: Pearson College Div.
7. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 № 270/96–ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N. 39, ст. 181.
8. Визначення поняття “реклама” на офіційному сайті Американської асоціації маркетингу: https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/
9. Котлер, Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. М.: Прогресс, 1990. 736 с.
10. Зорин, И. В., Квартальнов, В. А. Энциклопедия туризма: Справочник. М.: Финансы и статистика, 2006. 286 с.
11. Ильина, Е.И. Основы туристской деятельности. Москва, 2004 г. 246 с.
12. Navrozova, Yu., Kholodenko, A., Savelieva, I., & Matviienko, M. (2019). System Optimization of Hotel Services Quality Level and Price // the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-3-3, 13-14 November 2019, Madrid, Spain, p. 9418-9435.
13. Závadský, J., Šatanová, A., & Hvizdová, E. (2017). Public relations management in the internet environment // Economic Annals-XXI (2017), 165(5-6), 124-127. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V165-25
14. Steyn, B., & Niemann, L. (2014). Strategic role of public relations in enterprise strategy, governance and sustainability – A normative framework. Public Relations Review, 40(2), 171-183. doi: https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2013.09.001
15. González-Herrero, A., & Smith, S. (2008). Crisis communications management on the web: How Internet-based technologies are changing the way public relations professionals handle business crises. Journal of Contingencies and Crisis Management, 16(3), 143-153. doi: https://doi.org/10.1111/j.1468- 5973.2008.00543.x

REFERENCES

1. Romanova, M.M. (2014). Planirovanie vybora form rasprostraneniya reklamy v industrii turizma [Planning the choice of forms of distribution of advertising in the tourism industry]. Online-magazine «Naukovedenie» – Internet journal "Science Science". Issue 4 (23). Retrieved from https://naukovedenie.ru/PDF/45EVN414.pdf [in Russian].
2. Tihonova, G.YU. (2012). Reklama v turizme: kurs lekcij [Advertising in tourism: a course of lectures]. Tomskij politekhnicheskij universitet, 118 p. [in Russian].
3. Morozova, N.S. (2008). Reklama v social'no– kul'turnom servise i turizme [Advertising in social and cultural services and tourism]. Moskva: Akademiya, 288 p. [in Russian].
4. Durovich, A.P. (2008). Reklama v turizme: ucheb. posobie [Advertising in Tourism: A Study Guide]. Minsk: Novoe znanie, 254 p. [in Russian].
5. Goncharova, L.M. (2008). Reklamnaya kommunikaciya v sfere turizma: monografiya [Advertising communication in the field of tourism]. Moskva: INFRA–M, 158 p. [in Russian].
6. Wells, W., Moriarty, S., Burnett, J. (2005). Advertising: Principles and Practice. London: Pearson College Div
7. Pro reklamu: Zakon Ukrajiny [Ukrainian law on advertising] from 03.07.1996 # 270/96–VR (1996). Vidomosti Verxovnoji Rady Ukrajiny, issue 39, p. 181 [in Ukrainian].
8. Vyznačennja ponjattja “reklama” na oficijnomu sajti Amerykansʹkoji asociaciji marketynhu [Definition of "advertising" on the official website of the American Marketing Association]. Retrieved from https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/
9. Kotler, F. (1990). Osnovy marketinha [The basis of marketing]. Moskva: Prohress, 736 p. [in Russian].
10. Zorin, I.V., Kvartal'nov, V.A. (2006). Enciklopediya turizma: Spravochnik [Encyclopedia of tourism: reference book]. Moskva: Finansy i statistika, 286 p. [in Russian].
11. Il'ina, E.I. (2004). Osnovy turistskoj deyatel'nosti [Basics of tourism]. Moskva, 246 p. [in Russian].
12. Navrozova, Yu., Kholodenko, A., Savelieva, I., & Matviienko, M. (2019). System Optimization of Hotel Services Quality Level and Price. The 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-3-3, 13-14 November 2019, Madrid, Spain, p. 9418-9435.
13. Závadský, J., Šatanová, A., & Hvizdová, E. (2017). Public relations management in the internet environment. Economic Annals-XXI, 165(5-6), p. 124-127. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V165-25
14. Steyn, B., & Niemann, L. (2014). Strategic role of public relations in enterprise strategy, governance and sustainability – A normative framework. Public Relations Review, 40(2), p. 171-183. doi: https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2013.09.001
15. González-Herrero, A. & Smith, S. (2008). Crisis communications management on the web: How Internet-based technologies are changing the way public relations professionals handle business crises. Journal of Contingencies and Crisis Management, 16(3), p. 143-153. doi: https://doi.org/10.1111/j.1468- 5973.2008.00543.x

Переглядів анотації: 135
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2020-12-19