Вплив інфраструктури ринку на реалізацію стратегії розвитку Причорноморського регіону


  • Olha Kibik Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0001-9587-578X
  • Volodymyr Melnik Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополь
  • Iuliia Khaiminova Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-4557-7500
Ключові слова: Причорноморський регіон, інфраструктура ринку, стратегія розвитку, транскордонна співпраця, конкурентний потенціал

Анотація

Визначено, що актуальним завданням є перетворення регіональних проблем на можливості шляхом оптимізації потенціалу розвитку регіонів. Обґрунтовано, що транскордонне співробітництво є важливим механізмом соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва Причорноморського регіону. Надано характеристику складових інфраструктури ринку, що визначають результати реалізації стратегії розвитку Причорноморського регіону. Обґрунтовано доцільність державного регулювання розвитку транскордонного співробітництва регіонів. Визначено, що розвиток транспортної інфраструктури є спільним пунктом стратегій розвитку регіонів та програм транскордонного співробітництва. Обґрунтовані необхідність вдосконалення інструментів державного управління у сфері транскордонного співробітництва та шляхи вирішення правових, організаційних, фінансово-економічних та інших проблем, які виникають у процесі транскордонного співробітництва.

Біографії авторів

Olha Kibik, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна

д.е.н., проф., завідувач кафедри національної економіки

Volodymyr Melnik, Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополь

начальник

Iuliia Khaiminova, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри національної економіки

Посилання

1. Євромапа України: Рейтинг Європейської інтеграції областей. К.: Центр «Нова Європа», 2019. URL: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Euromap-ukr-web.pdf/
2. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385. Офіційний вісник України. 2014. № 70. Ст. 1966.
3. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021 - 2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 695. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-t50820
4. Державна служба статистики України: офіц. веб-сайт. URL: http://www.ukrstat. gov.ua/
5. Франів І.А. Засади реструктуризації економіки регіону. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 52. Ч. 2. С. 93-97.
6. Нова регіональна політика для нової України: Аналітична доповідь. К. Інститут суспільно-економічних досліджень, 2017. 6 с.
7. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 66-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-%D1%80#Text
8. Сотниченко Л.Л. Управління розвитком інфраструктурного забезпечення конкурентоспроможності регіону: теорія, методологія, практика. Одеса: Вид-во ФОП Грінь Д.С., 2015. 524 с.
9. Стратегія розвитку Одеської області на період 2021 – 2027 роки. Одеська обласна державна адміністрація: офіц. веб-сайт. URL: https://oda.odessa.gov.ua/ odeshhyna/soczialno-
ekonomichnyj-ta-kulturnyj-rozvytok/ strategiya-rozvytku-odeskoyi-oblasti-na-2021-2027-roky/
10. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021 – 2027 роки». Міністерство розвитку громад та територій України: офіц. веб-сайт. URL: https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-postanovy-І
11. European Regional Policy, an Aspiration for Countries outside the EU& Applying the principles, sharing the lessons, exchanging experience. EU – EC: Luxembourg, 2009.

REFERENCES

1. Yevromapa Ukrayiny: Reytynh Yevropeysʹkoyi intehratsiyi oblastey (2019). [Euromap of Ukraine: Rating of European integration of regions]. Retrieved from: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Euromap-ukr-web.pdf (accessed 2 december 2020). [in Ukrainian]
2. Derzhavna stratehiya rehionalʹnoho rozvytku na period do 2020 roku (2014) [State Strategy for Regional Development until 2020]. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 6, 2014 № 385. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official Bulletin of Ukraine. 2014. № 70. Art. 1966 [in Ukrainian]
3. Derzhavna stratehiya rehionalʹnoho rozvytku z 2021 – 2027 (2020) [State strategy of regional development for 2021 - 2027: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 5, 2020 № 695]. Retrieved from:: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-t50820 (accessed 2 december 2020). [in Ukrainian]
4. Derzhavna sluzhba statistiki Ukraїni: ofits. veb-sait. [State Statistics Service of Ukraine: office. website]. Retrieved from: http://www.ukrstat. gov.ua/ (accessed 1 december 2020).
5. Franiv, I. (2020). Zasady restrukturyzatsiyi ekonomiky rehionu [Fundamementals of restructuring the economy of the region]. Black Sea Economic Studies, vol. 52, issue 2, pp. 93-97. [in Ukrainian].
6. Nova regіonalna polіtika dlya novoї Ukraїni: Analіtichna dopovіd (2017) [New regional policy for the new Ukraine: Analytical additional]. Kiyv: Іnstitut suspіlno-ekonomіchnikh doslіdzhen. 76 p. [in Ukrainian].
7. Pro skhvalennya Kontseptsiyi realizatsiyi derzhavnoyi polityky u sferi spryyannya rozvytku sotsialʹno vidpovidalʹnoho biznesu v Ukrayini na period do 2030 r. [On approval of the Concept for the implementation of state policy in the field of promoting the development of socially responsible business in Ukraine for the period up to 2030]. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 24, 2020 № 66-r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-%D1%80#Text. (accessed 1.12. 2020) [in Ukrainian].
8. Sotnichenko, L. (2015). Upravlinnya rozvytkom infrastrukturnoho zabezpechennya konkurentospromozhnosti rehionu: teoriya, metodolohiya, praktyka [Management of infrastructure development of competitiveness of the region: theory, methodology, practice]. Odessa: FOP Grin DS Publishing House. 524 p. [in Ukrainian].
9. Stratehiya rozvytku Odesʹkoyi oblasti na period 2021 – 2027 roky [Development strategy of Odessa region for the period 2021 – 2027]. Odeska oblasna derzhavna admInIstratsIya: ofits. veb-sait. Retrieved from: https://oda.odessa.gov.ua/ odeshhyna/soczialno-ekonomichnyj-ta-kulturnyj-rozvytok/ strategiya-rozvytku-odeskoyi-oblasti-na-2021-2027-roky// [in Ukrainian] (accessed 1 december 2020).
10. Proekt postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi prohramy rozvytku transkordonnoho spivrobitnytstva na 2021 – 2027 roky» [Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the State Program for the Development of Cross-Border Cooperation for 2021 - 2027"]. MInIsterstvo rozvitku gromad ta teritorIy UkraYini: ofits. veb-sait. Retrieved from: https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-postanovy-І [in Ukrainian] (accessed 1 december 2020).
11. European Regional Policy, an Aspiration for Countries outside the EU& Applying the principles, sharing the lessons, exchanging experience. EU – EC: Luxembourg, 2009.

Переглядів анотації: 99
Завантажень PDF: 156
Опубліковано
2020-12-19