Принципы оптимизации экономического положения судоходной компании в системе рынка морской торговли


  • Arsenii Stakhov Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0001-9739-6491
Ключові слова: maritime trade, shipping companies, cargo flows, marketing technologies, торговое судоходство, оптимизация, эффективность, капитальные активы, безопасность

Анотація

В основі стійкості глобального ринку морської торгівлі лежать пріоритети міжнародного поділу праці та конкурентного участі флоту судновласницькі структур. Разом з тим в умовах мінливості темпів економічного зростання світової економіки зростають ризики стійкості ефективного формування виробничого потенціалу судноплавних компаній. У цих умовах зростає значимість своєчасності прийняття менеджерських та інноваційних рішень за критеріями адекватності підприємницьким цілям і принципам адміністрування безпеки судноплавства з боку Міжнародної морської організації. Судновласницький компанії при розвитку щодо очікуваних вантажопотоків повинні переоцінювати традиційну структуру ризиків у зв'язку з тим, що постійно змінюються вимоги з безпеки судноплавства. Це і ускладнює оцінку формування необхідної інвестиційної програми.

Біографія автора

Arsenii Stakhov, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

Аспірант (PHD) кафедри «Менеджмент і маркетинг»

Посилання

1. Review of Maritime Transport. Report by the UNCTAD – New York and Geneve: UN, 2019. 160 p.
2. Svitlana Filyppova, Valery Okulich-Kazarin, Olha Kibik, Grygoriy Shamborovskyi, Svitlana Cherkasova. Influence of the market of business intellectual services on the innovation safety of eu countries. JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES / 2019 September Volume 9 Number 1. http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(26)
3. Примачев Н. Т. Принципы интеграции в торговом судоходстве. Одесса «Феникс», Москва «ТрансЛит», 2006. 360 с.
4. Dykstra Don. L. Commercial Management in Shippin. London UK: Nautical Institute, 2005. 496 p.
5. Сенько О. В. Проблеми управління раціональністю національної підсистеми глобальної морської транспортної індустрії // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. Херсон: 2018, № 28. С. 125 - 131
6. Шевченко М. DHL обещает рост // Порты Украины: № 9 (171), 2017. С. 48 – 49
7. Колегаєв І. М. Принципи конкурентного розвитку спеціалізованого судноплавства глобальної морської індустрії. Одеса: НУ «ОМА», 2017. 332 с.
8. Гохан П. А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. Москва: Альпина Паблишер, 2018. 742 с
9. Линдерс М. Р., Харольд Е.Ф. Управление снабжением и запасами. Логистика; пер. с англ. М.: Полигон, 1999. 768 с.
10. Портер М. Конкуренция. М: Изд. Дом «Вильямс», 2008. 602 с.
11. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и техника оценки любых активов; пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 1342 с.
12. Долан Р. Дж., Саймон Г. Эффективное ценообразование. М. Экзамен, 2005. 416 с.
13. Звєряков .М І. Національна економічна система: проблеми теорії. Одеса: Астропринт,2012. 513 с.
14. Onyshchenko, S. P., Koskina, Yu. O. (2015). Research of the effect of terms and conditions of an offer on successful conclusion of the freight transaction. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (3(78)), 25–32. doi: 10.15587/1729-4061.2015.55738 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/85233
15. Izabela Kotowska, Marta Mańkowska and Michał Pluciński. Inland Shipping to Serve the Hinterland: The Challenge for Seaport Authorities, 2018. MDPI, Open Access Journal, vol. 10(10), pages 1-17,URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3468. DOI: 10.3390/su10103468

REFERENCES

1. Review of Maritime Transport. Report by the UNCTAD – New York and Geneve: UN, 2019. 160 p.
2. Svitlana Filyppova, Valery Okulich-Kazarin, Olha Kibik, Grygoriy Shamborovskyi & Svitlana Cherkasova (2019). Influence of the market of business intellectual services on the innovation safety of eu countries. JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES. Volume 9 Number 1. http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(26)
3. Prymachov, N. T. (2006). Pryntsypy intehratsiyi v torhovelʹne sudnoplavstvo [Integration principles in merchant shipping]. Odesa «Feniks», Moskva «TransLyt», 360 [in Russian].
4. Dykstra Don. L. (2005). Commercial Management in Shipping. London UK: Nautical Institute, 496 p.
5. Senʹko O. V. (2018). Problemy upravlinnya ratsionalʹnistyu natsyonalʹnoy pidsistemi hlobalʹnoyi morsʹkoyi transportnoyi yndustryy [Problems of Rationality Management of the National PidSystem of the Global Maritime Transport Industry]. Sotsialʹno-ekonomichnyy rozvytok rehioniv v konteksti mizhnarodnoyi intehratsiyi – Social and economic development of regions in the context of international integration]. Kherson, № 28, 125 – 131 [in Ukrainian].
6. Shevchenko, M. (2017). DHL obitsyaye zrostannya [DHL promises growth]. Porty Ukrayiny [ports of Ukraine], № 9 (171), 48 – 49 [in Ukrainian]
7. Kolehayev, I.M. (2017). Pryntsypy konkurentnoho rozvytku spetsializovanoho sudnoplavstva hlobalʹnoyi morsʹkoyi yndustryy [Principles of competitive development of special shipbuilding of the global marine industry]. Odesa: NU «OMA», 332. [in Ukrainian].
8. Hokhan P. A. Zlyttya, pohlynannya ta restrukturyzatsiya kompaniy [Mergers, acquisitions and company restructuring]. Moskva: Alpina Pablisher [in Ukrainian].
9. Linders M. R. & Kharolʹd E.F. (1999). Upravlinnya postachannyam i zapasamy. Lohistyka [Supply and inventory management. Logistics]. M. : Polihon, 768 [in Ukrainian].
10. Porter M. (2008). Konkurentsiya. [Competition] M: Yzd. Budynok «Vilʹyams», 602 [in Russian].
11. Damodaran A. (2004). Investytsiyna otsinka: Instrumenty i tekhnika otsinky budʹ-yakykh aktyviv [Investment Appraisal: Tools and Techniques for Appraising Any Assets]; per. z anhl. M.: Alʹpina Biznes Buks, 1342 [in Ukrainian].
12. Dolan R. Dzh. & Saymon H. (2005). Efektyvne tsinoutvorennya [The effective pricing]. M. Ispyt, 416 [in Ukrainian].
13. Zvryakov, M. I. (2012). National economic system: problems of theory. Odesa: Astroprint, 513 [in Ukrainian]
14. Onyshchenko, S. P. & Koskina, Yu. O. (2015). Research of the effect of terms and conditions of an offer on a successful conclusion of the freight transaction. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (3 (78)), 25–32. doi: 10.15587 / 1729-4061.2015.55738. Retrieved from http://journals.uran.ua/eejet/article/view/85233
15. Izabela Kotowska, Marta Mańkowska and Michał Pluciński. Inland Shipping to Serve the Hinterland: The Challenge for Seaport Authorities, 2018. MDPI, Open Access Journal, vol. 10(10), pages 1-17. Retrieved from https://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3468. DOI: 10.3390/su10103468
Опубліковано
2021-03-31