Оцінка стану та перспективи розвитку крюїнгових послуг


  • Halyna Viersanova Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-7322-3649
  • Olena Osypenko Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
Ключові слова: крюїнг, судновласник, перспективи розвитку крюїнгових послуг

Анотація

. У світі налічується понад 50 000 торгових суден, що перевозять всі види вантажів. Світовий флот зареєстрований в більш ніж 150 країнах і налічує понад мільйона моряків практично всіх національностей.  Проте, занадто легко випустити з уваги реальний людський фактор в судноплавстві. Крюїнгові агентства є сполучною ланкою між моряками і судновласниками.

Метою статті є виявлення теоретичних передумов і генезису виникнення ринку крюїнгових послуг; визначення зако­номірності впливу крюїнгового бізнесу на інфраструктуру морського сегменту ринку праці та розкриття залежності  ефективної діяльності суднохідної компанії від якості крюїнгових послуг, а також оцінка стану й виявлення основних факторів, що дозволяють крюїнгу розвинути свій інтеграційний потенціал. Враховуючи стрімкий розвиток і науково-технічний процес суднобудівної промисловості, зростання кількості рекрутингових компаній, небезпечні умови праці, а також «людський фактор», можна заявити, що головним ключем до успіху крюїнгу є якісний відбір кваліфікованого морського персоналу, який безпосередньо впливає на конкурентоспроможність самої судноплавної компанії.  Будучи ключовою ланкою в ланцюжку «судновласник-крюїнг-морський пер­со­нал», компанія повинна мати чіткі методи управління і розробки планів розвитку і поліпшення якості наданих послуг.

Біографії авторів

Halyna Viersanova, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

Доцент кафедри «Економіка і фінанси»

Olena Osypenko, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

Бакалавр спеціальності «Економіка», Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

крюінг-менеджер Columbia Shipmanagement Ukraine Limited

Посилання

1. Бундюк Р.А. Формування комплексної системи управління плавскладом судноплавної компанії: автореф. дис. … канд.екон.наук: 08.00.04; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. Петра Конашевича-Сагайдачного. К., 2013. 20 с.
2. Бундюк Р.А. Управление персоналом крюингового предприятия судоходной компании: теория и практика: Монографи. Одесса: Феникс, 2011. 222 с.
3. Власенко О.С., Царан Ю.В. Методичні засади підбору плавскладу для судноплавних компаній: стаття // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, №3 (56), 2016. 36 с.
4. Костыря И.А. Генезис и современные тенденции развития крюинговых услуг для морского сегмента рынка труда: дис. … канд-та экон. наук: 08.00.05. Санкт-Петербург, 2017. 157 с.
5. Котлубай А.М. Торговое судоходство Украины: проблемы и перспективы развития: Монография. Одесса: ІПРЕЕД НАН України, 2008. 384 с.
6. Исмальчук Е.П. Структура и механизм функционирования крюингового рынка // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем, 2008. 47 с.
7. Голубкова И.А. Экономический механизм развития круизного судоходства Украины: Монография. Одесса: ИПРиЭЭИ, 2011. 322с.
8. Дикань В.Л. Перспективы развития экономики Украины в условиях формирования международных транспортных коридоров в системе мировой глобальной экономики // Вісник економіки транспорту і промисловості, Харків, Вип. 42,2013. С.144-149
9. Кристенсе К. Что дальше? Теория инноваций как инструмент предсказания отраслевых изменений: пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2015. 400 с.
10. Наврозова Ю.О. Терещенко А.О. Бізнес-процеси крюїнгової компанії: сутність, класифікація і структура // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць, 2020. 1 (70). С. 59-70. doi: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2020-1-59-70
11. Наврозова Ю. О., Свершок Л.О. .Сутність якості крюїнгової послуги // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Вип. 3 (60), 2017. С. 116-130 doi: 10.31375/2226-1915-2017-3-116-130
12. Офіційний сайт «Вістник крюїнгу». URL: https://ukrcrewing.com.ua/crewing_guide
13. Офіційний звіт International Chamber of Shipping «Annual Review 2020», URL: https://www.ics-shipping.org/publication/annual-review-2020/
14. Пасюк Е.Д. Механизм повышения эффективности услуг, оказываемых крюинговыми компаниями на морском рынке труда: дис. … канд-та экон. наук: 08.00.05 Санкт-Петербург, 2017. 157 с
15. Review of Maritime Transport by the UNCTAD - New York and Geneva:UN,2016/ -148 p.
16. Grebennyk Natalia, Navrozova Yuliia, Danchenko Oleksiy, Jakubek Peter. Metho-dical approaches to the management of the crewing company efficiency // Economic Annals-XXI. 2019, Vol. 177 Issue 5/6, P. 114-125.

REFERENCES

1. Bundyuk, R.A. (2013). Formuvannya kompleksnoyi sistemi upravlinnya plavskladom sudnoplavnoyi kompaniyi [Formation of a complex system and management of a floating warehouse of a ship-floating company]: avtoref. dis. … kand.ekon.nauk: 08.00.04; Kiyiv. derzh. akad. vod. transp. Im. Petra Konashevicha-Sagaydachnogo. K., 20 [in Ukrainian].
2. Bundyuk, R.A. (2011). Upravlenie personalom kryuingovogo predpriyatiya sudohodnoy kompanii: teoriya i praktika [Personnel management of a crewing enterprise of a shipping company: theory and practice]. Odessa: Fenyks, 222 [in Russian].
3. Vlasenko, O.S. & Tsaran, Yu.V. (2016). Metodychni zasady pidboru plavskladu dlia sudnoplavnykh kompanii [Methodical ambushes for a floating warehouse for a ship-floating company]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of methods of management and administration of transport], №3 (56), 36 [in Ukrainian].
4. Kostyirya, I.A. (2017). Genezis i sovremennyie tendentsii razvitiya kryuingovyih uslug dlya morskogo segmenta ryinka truda[Genesis and modern trends in development of crewing services for maritime segment of the labor market ]: dis. … kand-ta ekon. nauk: 08.00.05. Sankt-Peterburg, 157 [in Russian].
5. Kotlubay, A.M. (2008). Torgovoe sudohodstvo Ukrainyi: problemyi i perspektivyi razvitiya [Commercial shipping of Ukraine: problems and development prospects]: Monografiya. Odessa: IPREED NAN Ukrayini, 384.
6. Ismalchuk E.P. (2008). Struktura i mehanizm funktsionirovaniya kryuingovogo ryinka [The structure and mechanism of functioning of the crewing market]. Metodi ta zasobi upravlInnya rozvitkom transportnih system – Methods for managing the development of transport systems, 47 [in Russian].
7. Golubkova I.A. (2011). Ekonomicheskij mechanism razvitija kruiznogo sudochodstva Ukrainy [Economic mechanism for the development of cruise shipping in Ukraine]. Odessa: IPRiEEI, 322 [in Russian].
8. DykanV.L. (2013). Perspektivy razvinija ekonomiki Ukrainy v uslovijah formirovania mezdunarodnyh transportnyh koridorov v sisteme mirovoj globalnoj ekonomiky [Prospects for the development of the Ukrainian economy in the context of the formation of international transport corridors in the system of the world global economy]. Visnyk ekonomiky transport I promyslovosty – Bulletin of Transport Economics and Industry, Harkiv, vyp.42, 22 [in Russian].
9. Krystense K. (2015). Chto dalshe? Teoria inovacij kak instrument predskazania otraslevyh izmenenij [What's next? Innovation theory as a tool for predicting industry changes]: per.s angl. M: Alpyna Pablisher, 2015. 400 [in Russian].
10. Navrozova, Yu.O. & Tereshchenko, A.O. (2020). Biznes-protsesy kriuinhovoi kompanii: sutnist, klasyfikatsiia i struktura [Business processes of a crewing company: essence, classification and structure]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of of management and entrepreneurship methods on transport, №1 (70), 59-70. doi: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2020-1-59-70 [in Ukrainian]
11. Navrozova, Yu. O. & Svershok, L.O. (2017). Sutnist yakosti kriuinhovoi posluhy [The essence of the quality of crewing services]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of management and entrepreneurship methods on transport], №3 (60), 166 [in Ukrainian].
12. Official website “Vistnyk kriuinhu”. Retrieved from: https://ukrcrewing.com.ua/crewing_guide
13. Official report International Chamber of Shipping «Annual Review 2020». Retrieved from https://www.ics-shipping.org/publication/annual-review-2020/
14. Pasyuk, E.D. (2017). Mehanizm povyisheniya effektivnosti uslug, okazyivaemyih kryuingovyimi kompaniyami na morskom ryinke truda [Increasing the efficiency of services provided by crewing companies in the maritime labor market]: dis. … kand-ta ekon. nauk: 08.00.05 Sankt-Peterburg, 157 [in Russian].
15. Review of Maritime Transport by the UNCTAD - New York and Geneva:UN,2016. 148 p.
16. Grebennyk, Natalia; Navrozova, Yuliia; Danchenko, Oleksiy & Jakubek, Peter (2019). Methodical approaches to the management of the crewing company efficiency. Economic Annals-XXI, Vol. 177 Issue 5/6, 114-125.
Опубліковано
2021-03-31