Управління проєктами згідно з трендами event-галузі


  • Kateryna Semenchuk Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-1808-448X
  • Daria Nechyt Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
Ключові слова: івент-технології, управління івент-проєктом, проєктний менеджмент, проєкт, розвиток, перспективи

Анотація

У роботі розглядається один із перспективних напрямів сучасності – івентзаходи. Період пандемії короновіруса в 2020 році надав значний вплив на всі сфери економічної
діяльності країн світу, при цьому однією з особливо постраждалих галузей стала івент-індустрія. Відмова усіх офлайн заходів, введення протиепідемічних обмежень призвели до необхідності докорінної перебудови діяльності як в івент-галузі, так і освітній діяльності, що характеризує перехід до дистаційного навчання.
В умовах сьогодення необхідно враховувати перспективи розвитку івент-галузі та виявити проблемні аспекти таких заходів в онлайн форматі, в тому числі для надання освітніх послуг. До тенденцій розвитку івентів на майбутнє відносимо:
1. Мікро-взаємодію та персоналізацію.
2. Безпечність івент-заходів в умовах пандемії.
3. Окупність подій при проведенні їх онлайн.
4. Гібридні івенти – це майбутнє івентіндустрії. Ймовірно, що учасники, які входять до «групи ризику», віддадуть перевагу підключитися до заходу онлайн.
5. Нові пріоритети в проведені івентзаходів. Віртуальні події вимагають інновацій, творчості та відмову від старих підходів.
6. Аудіо-формат – як альтернатива платформи ZOOM. Це нова можливість придбання квитків для платних віртуальних подій.
7. Переосмислення емоційної залученості відвідувачів. Віртуальні події – на відміну від класичних − не можуть задіяти всі почуття аудиторії.
Також відокремлені переваги для основних учасників (організатора та доповідача) науково-практичної конференції.

Біографії авторів

Kateryna Semenchuk, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.т.н., доцент, доцент кафедри управління логістичними системами і проєктами

Daria Nechyt, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

магістр спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма «Управління проєктами»

Посилання

1. Хальцбаур У., Йеттингер Э., Кнаусе Б., Мозер Р., Целлер М. Eventменеджмент / пер. с нем. Фоминой, 2007. М.: Эксмо. 384 с.
2. Шумович А.В. Великолепные мероприятия. Технологии и практика event–management. Изд-во: Манн, Иванов и Фербер, 2009. 336 с.
3. Shone A., Parry B. Successful event management: a practical handbook. Cengage Learning EMEA, 2004. P. 13.
4. Management of Event Operations / J. Tum, P. Norton, J. Nevan Wright. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2006. 279 p.
5. Онлайн-революция: что ждет рынок мероприятий. 05.06.2020.URL: https://proman.com.ua/35876-onlajn-revolyutsiya-chto-zhdet-rynokmeropriyatij-alena-zhupikova
6. Do Virtual and In-Person Attendees at Hybrid Events Actually Want an Integrated Experience? 15.01.2021. URL: https://www.eventmanagerblog.com/hybrid-event-audience-interaction
7. Event Trends That Will Shake Up Meetings & Group Business in 2021. URL: https://www.socialtables.com/blog/event-planning/event-trends
8. Emerging Event Trends That Will Shape In Industry in 2021. URL: https://blog.bizzabo.com/event-trends
9. Event Manager Blog Event Trends for 2021 / Event Manager Blog. 2020. URL: https://www.eventmanagerblog.com
10. Сайт з івент-маркетингу: теорія і практика. 2020. URL: https://www.eventmarket.ru.
11. Матвійчук Т. Гібридні івенти – наше очевидне майбутнє. 16.07.2020. URL: https://arenacs.ua/ua/base/gibridnye_iventy_nashe_budushhee
12. FOMO, або страх щось пропустити: як розпізнати і боротися з ним. – 14.11.2019. URL: https://novarobota.ua/ua/articles-jobseeker/fomo-ili-strakh-upustit-chto-to-kak-raspoznat-i-borotsya-s-nim-265
13. Жученя К. Чому я беру участь у студентських конференціях і де їх шукаю? 19.02.2020. URL: https://happymonday.ua/studentski-konferentsiyii-de-yih-shukaty
14. Леушканова С.В. Особенности мотивации научной деятельности преподавателей вуза // Наука, образование, общество. URL: http://journal.sakhgu.ru/ archive/2004-03-1.doc.
15. Кущенко І.Ю. Мотивація науково-дослідницької діяльності учнів –запорука успішності в навчальній та позанавчальній роботі // Теорія та методика управління освітою. URL: http://tme.umo.edu.ua/ docs/1/ 08kiunpr.pdf
REFERENСЕS
1. Khaljcbau,r U., J'ettyngher, E., Knause, B., Mozer, R. & Celler, M. (2007). Event-menedzhment [Event-management]. Per. s nem. Fomynoj. M: Эksmo. 384 p. [in Russian].
2. Shumovych, A.V. (2009). Velykolepnыe meropryjatyja. Tekhnologhyy y praktyka even-management [Great events. Event-manage-ment technologies and practice.]. Mann, Yvanov y Ferber. 336 p. [in Russian].
3. Shone, A. & Parry, B. (2004). Successful event management: a practical handbook. Cengage Learning EMEA. pp. 13. [in English].
4. Tum, J., Norton, P. & Nevan Wright, J. (2006). Management of Event Operations / Elsevier Butterworth-Heinemann, 279. [in English].
5. Onlajn-revoljucyja: chto zhdet rynok meropryjatyj [Online revolution: what awaits the event market]. 05.06.2020. Retrieved from: https://proman.com.ua/35876-onlajn-revolyutsiya-chto-zhdet-rynok-meropriyatij-alenazhupikova/
6. Do Virtual and In-Person Attendees at Hybrid Events Actually Want an Integrated Experience? Retrieved from: https://www.eventmanagerblog. com/hybrid-event-audience-interaction (accessed 15 January 2021).
7. Event Trends That Will Shake Up Meetings & Group Business in 2021. Retrieved from: https://www.socialtables.com/blog/event-planning/eventtrends/ (accessed 3 January 2021).
8. Emerging Event Trends That Will Shape In Industry in 2021. Retrieved from: https://blog.bizzabo.com/event-trends (accessed 10 January 2021).
9. Event Manager Blog Event Trends for 2021 (2020) Event Manager Blog.Retrieved from: https://www.eventmanagerblog.com (accessed 15 January 2021).
10. Sajt z ivent-marketynghu: teorija i praktyka (2020) Retrieved from: https://www.eventmarket.ru. (accessed 15 January 2021).
11. Matvijchuk, T. (2020). Ghibrydni iventy – nashe ochevydne majbutnje [Hybrid events - our obvious maybut]. Retrieved from: https:// arenacs. ua/ ua/base/gibridnye_iventy_nashe_budushhee/ (accessed 10 March 2021).
12. FOMO, abo strakh shhosj propustyty: jak rozpiznaty i borotysja z nym [FOMO, for fear of missing: how to recognize and fight with him] (2019).
Retrieved from:https://novarobota.ua/ua/articles-jobseeker/fomo-ili-strakhupustit-chto-to-kak-raspoznat-i-borotsya-s-nim-265 (accessed 15 January 2021).
13. Zhuchenja, K. (2020). Chomu ja beru uchastj u studentsjkykh konferencijakh i de jikh shukaju? [Why I participate in student conferences and where I look
for them]. Retrieved from: https://happymonday.ua/studentski-konferentsiyi-ide-yih-shukaty(accessed 10 March 2021).
14. Leushkanova, S.V. (2004). Osobennosty motyvacyy nauchnoj dejateljnosty prepodavatelej vuza [Features of motivation of scientific activity of university teachers]. Nauka, obrazovanye, obshhestvo – Science, education, society.
Retrieved from: http: // journal.sakhgu.ru/ archive/2004-03-1.doc. (accessed 20 March 2021).
15. Kushhenko, I.Ju. (2010). Motyvacija naukovo-doslidnycjkoji dijaljnosti uchniv – zaporuka uspishnosti v navchaljnij ta pozanavchaljnij roboti. Teorija
ta metodyka upravlinnja osvitoju. Retrieved from: http://tme.umo. edu. ua/docs/1/08kiunpr.pdf (accessed 20 March 2021).

Переглядів анотації: 71
Завантажень PDF: 183
Опубліковано
2021-03-31