Реалізація процесного підходу в діяльності компаній з підбору і працевлаштування моряків


  • N.V. Dubovyk Одеський національний морський університет
Ключові слова: процесний підхід, процес, взаємодія процесів, система менеджменту якості, міжнародний стандарт ISO 9001, компанія з підбору і працевлаштування моряків, крюїнг

Анотація

У роботі розглядаються основні методичні аспекти впровадження процесного підходу в діяльність компаній з підбору і працевлаштування моряків, представлені основні процеси системи менеджменту якості вказаних компаній, характеристика процесів, розроблена типова схема взаємодії процесів системи менеджменту якості на основі циклу PDCA.

Посилання

1. Волонтей В. Процессный подход [Електронний ресурс] / В. Волонтей // Сайт компанії «Правила бизнеса». – Режим доступу до статті: http://www. pra-biz.by/articles/303-process.html

2. Конвенция Международной организации труда 2006 года «О труде в морском судоходстве» [Електрон-ний ресурс] / Верховна Рада України. – База даних «Законодавство України». – Режим доступу до документу:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 93_519/ page2

3. Конвенция 2006 г. МОТ о труде в морском судоход-стве сегодня вступает в силу. Новости Украины. Экономика. 20.08.2013 [Електронний ресурс] / Сайт РБК-Україна. – Режим доступу до статті: https:// www.rbc.ua/rus/news/konventsiya-2006-g-mot-o-trude-v-morskom-sudohodstve-segodnya-20082013133400

4. Крюинговые компании. Обзор отрасли [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://maritime-zone.com/articles/crewing/

5. Лафтуллин Г. Теория менеджмента: Учебник для ву-зов. − 2-е изд. Стандарт третьего поколения / Г. Лафтуллин, А. Никитин, С. Серебренников. – СПб.: Питер, 2014. – 464 с.

6. Левяков О.М. Как сделать работу по внедрению СМК на основе ИСО серии 9000 плодотворной? [Електронний ресурс] / О.М. Левяков // Сайт Бізнес-школи SRC – Режим доступу до статті: http:// www.src-master.ru/article26720.html

7. Международный стандарт ISO 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования. – 5-е изд. [Еле-ктронний ресурс] / Перевод А. Горбунова, 2015. – Ре-жим доступу до документу: http://pqm-online. com/ assets/files/pubs/translations/std/iso-9001-2015-(rus).pdf

8. Овсянко Д.В. Управление качеством / Д.В. Овсянко. Высшая школа менеджмента СПбГУ. – СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. – 204 с.

9. Пакет документов для внедрения и поддержки стан-дартов серии ISO 9000: Руководство по концепции и применению процессного подхода для систем ме-неджмента / Документ: ISO/TC 176/SC 2/N 544R3 [Електронний ресурс] – Режим доступу до документу: http://www.novsu.ru/file/1085231

10. Процессный подход к управлению [Електронний ресурс] / Сайт компанії Рич Консалт – Режим доступу до ресурсу: http://rich-c.ru/processnyy-podhod-k-upravleniyu

11. Репин В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. – М.: РИА Стандарты и качество, 2004. − 408 с.

12. Скрипко Л.Е. Процессный подход в управлении качеством: Учебное пособие / Л.Е. Скрипко. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 105 с.

Переглядів анотації: 71
Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2016-05-30