Soft skills як ключові компетентності персоналу туристичних підприємств та їх розвиток через освітні програми у закладах вищої освіти


  • Iryna Savelieva Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-6492-2130
Ключові слова: soft skills, tourism, hospitality

Анотація

У статті розглянуті найбільш важливі для випускників ЗВО в сфері туризму та індустрії гостинності навичок, що забезпечують їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Темпи розвитку практично всіх сфер людської діяльності, а так само поглиблення інтеграції на європейському континенті і в світі в цілому обумовлюють актуальність розробки таких освітніх програм, випускникам яких потрібний мінімальний час для адаптації на робочому місці. Для досягнення цієї мети навчальним закладам, які готують фахівців для індустрії гостинності необхідна інформація про критичні показники в оцінці стейкхолдерами програмних результатів освітньої програми. У процесі дослідження було встановлено критична необхідність оволодіння випускниками «soft skills», найбільш важливими серед яких є лідерство, вміння оперативно вирішувати проблеми, комунікабельність, навички роботи в команді, гнучкість і навички міжособистісного спілкування в мультикультурному, динамічному та багатомовному туристичному середовищі. Порівняльний аналіз ставлення учнів і працюючих менеджерів до важливості soft skills для працевлаштування та подальшого просування по кар'єрних сходах, до можливості оволодіння окремими soft skills в період навчання в університеті і впливу окремих навичок на адаптацію молодого фахівця до динамічних умов роботи в сфері туризму і гостинності показав, що думки цих двох груп розходяться по ряду питань. Це говорить про те, що освітні програми та методи навчання необхідно адаптувати до вимог ринку праці, щоб випускники ЗВО України були конкурентоспроможними як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках праці.

Біографія автора

Iryna Savelieva, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

Д.е.н., професор,  завідувач кафедри

«Підприємництво та туризм»

Посилання

1. Garcia R., Dante Tan R., Florendo J., Santos N. 21st century soft skills in student-centured learning among first-year college students: a comperative study // InternationalJournal of Recent Advances in Multidisciplinary Research. 2020. С. pp.6338–6341.
2. Левкулич В. В. "Soft skills" як важлива складова успіху підприємств готельно-ресторанного бізнесу // ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції. 2020. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30033.
3. Top10 hospitality and tourism soft skills // Hospitality News & Business Insights by EHL. 2020. URL: https://blog.ssth.ch/top-10-soft-skills-hospitality-tourism.
4. Мединська С. І. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців галузі туризму та індустрії гостинності для підвищення їх конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках // Вісник університету імені Альфреда Нобеля Серія "Педагогіка та психологія". 2019. С. 64–70.
5. Spowart J. Hospitality students’ competencies: Are they work Ready? [Електронний ресурс] // Hum Resour Hosp Tour. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://doi.org/10.1080/15332845.2011.536940
6. Tesone Dana, Ricci Rosen Hospitality Industry Expectations of Entry-Level College Graduates: Attitude over Aptitude // European Journal of Business and Social Sciences. 2012. pp 140 –149. URL: http://www.ejbss.com/recent.aspxISSN:2235-767X
7. Andrews J., Higson H. Graduate Employability, ‘Soft Skills’ Versus ‘Hard’ Business Knowledge: A European Study // Higher Education in Europe. 2008. pp. 411–420
8. Lippman, L., Ryberg, R., Carney, R., and Moore, K.A. Key “Soft Skills” that foster Youth Workforce Success: Toward a Consensus Across Fields. 2015. URL: https://www.childtrends.org/publications/key-soft-skills-that-foster-youth-workforce-success-toward-a-consensus-across-fields.
9. Azgarov Abdumutalib Alisher. Tourism education in an emerging digital economy: World experience and perspectives in Uzbekistan International Journal on Integrated Education Volume 3, Issue IX, Sentabr. 2020. Р. 146-149. URL: https://media.neliti.com/media/publications/334200-tourism-education-in-an-emerging-digital-52cbdeae.pdf
10. AbuJbara N., Worley, J.A. Leading toward new horizons with soft skills // On the Horizon. 2018. pp. 247–259
11. Cimatti B. Definition, Development, Assessment of Soft Skills and their Role for the Quality of Organizations and Enterprises // International Journal for Quality Research. 2016. pp. 97–130
12. Ibrahim, R., Boerhannoeddin, A. and Bakare, K.K. (2017). "The effect of soft skills and training methodology on employee performance", European Journal of Training and Development, Vol. 41 No. 4, pp. 388-406.
13. Rachmawati E., Sadira P., Mufidah L., Sulistyani L. Profile of hard skill and soft skill competency in hospitality industry // International Journal of Educational Research Review. 2016. URL: http://www.ijere.com/frontend/uploads/submissionfolder/eka-rachmawati/profile-of-hard-skill-and-soft-skill-competency-in-hospitality-industry-E38pY.pdf
14. Faculty and Student Perceptions of the Importance of Management Skills in the Hospitality Industry // Interdiscip e-Skills Lifelong Learn. 2019. URL: https://doi.org/10.28945
15. Kennedy J. Hard skills, soft skills important to career success. 2016. URL: http://www.chicagotribune.com/classified/sns201512021000--tms--careersntp—h bb20151209-20151209-column.htm.
16. Losekoot E., Lasten E., Lasten A., Chen B.The development of soft skills during internships: The hospitality student’s voice // Research in HospitalityManagement. 2018. URL: https://doi.org/10.1080/22243534.2018.1553386.
17. Sharma S., Singh V. Soft Skills in Tourism - A case study of Tourism Management Graduates // IJRAR. 2020. URL: https://www.ijrar.org/papers/IJRAR2001190.pdf.

REFERENCES

1. Garcia, R., Dante Tan, R., Florendo, J. & Santos, N. (2020). 21st century soft skills in student-centured learning among first-year college students: a comperative study. InternationalJournal of Recent Advances in Multidisciplinary Research. pp.6338–6341.
2. Levkulych, V. V. (2020). "Soft skills" yak vazhlyva skladova uspikhu pidpryyemstv hotelʹno-restorannoho biznesu [“Soft skills" as an important component of the success of the hotel and restaurant business]. III Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiya "Suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku obliku, analizu ta audytu zvitnosti i opodatkuvannya v umovakh yevrointehratsiyi. Retrieved from: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30033. [in Ukrainian]
3. Top10 hospitality and tourism soft skills (2020). Hospitality News & Business Insights by EHL. Retrieved from: https://blog.ssth.ch/top-10-soft-skills-hospitality-tourism.
4. Medynsʹka, S. I. (2019). Kompetentnisnyy pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv haluzi turyzmu ta industriyi hostynnosti dlya pidvyshchennya yikh konkurentospromozhnosti na natsionalʹnomu ta mizhnarodnomu rynkakh [Competence approach to training specialists in the field of tourism and hospitality industry to increase their competitiveness in national and international markets]. Visnyk universytetu imeni Alʹfreda Nobelya Seriya "Pedahohika ta psykholohiya" - Bulletin of Alfred Nobel University Series "Pedagogy and Psychology". P. 64–70. [in Ukrainian]
5. Spowart, J. (2011). Hospitality students’ competencies: Are they work Ready? [Електронний ресурс]. J Hum Resour Hosp Tour. Retrieved from: https://doi.org/10.1080/15332845.2011.536940
6. Tesone, Dana & Ricci, Rosen (2012). Hospitality Industry Expectations of Entry-Level College Graduates: Attitude over Aptitude. European Journal of Business and Social Sciences. pp 140 –149. Retrieved from: http://www.ejbss.com/recent.aspxISSN:2235-767X
7. Andrews, J. & Higson, H. (2008). Graduate Employability, ‘Soft Skills’ Versus ‘Hard’ Business Knowledge: A European Study. Higher Education in Europe. pp. 411–420
8. Lippman, L., Ryberg, R., Carney, R. & Moore, K.A. (2015). Key “Soft Skills” that foster Youth Workforce Success: Toward a Consensus Across Fields. Retrieved from: https://www.childtrends.org/publications/key-soft-skills-that-foster-youth-workforce-success-toward-a-consensus-across-fields.
9. Azgarov Abdumutalib, Alisher (2020). Tourism education in an emerging digital economy: World experience and perspectives in Uzbekistan International Journal on Integrated Education Volume 3, Issue IX, Sentabr. P. 146-149. Retrieved from: https://media.neliti.com/media/publications/334200-tourism-education-in-an-emerging-digital-52cbdeae.pdf
10. AbuJbara, N., Worley, J.A. (2018). Leading toward new horizons with soft skills. On the Horizon. pp. 247–259
11. Cimatti, B. (2016). Definition, Development, Assessment of Soft Skills and their Role for the Quality of Organizations and Enterprises. International Journal for Quality Research. pp. 97–130
12. Ibrahim, R., Boerhannoeddin, A. & Bakare, K.K. (2017). "The effect of soft skills and training methodology on employee performance", European Journal of Training and Development, Vol. 41 No. 4, pp. 388-406.
13. Rachmawati, E., Sadira, P., Mufidah, L. & Sulistyani, L. (2016). Profile of hard skill and soft skill competency in hospitality industry. International Journal of Educational Research Review. Retrieved from: http://www.ijere.com/frontend/uploads/submissionfolder/eka-rachmawati/profile-of-hard-skill-and-soft-skill-competency-in-hospitality-industry-E38pY.pdf
14. Faculty and Student Perceptions of the Importance of Management Skills in the Hospitality Industry (2019). Interdiscip e-Skills Lifelong Learn. Retrieved from: https://doi.org/10.28945
15. Kennedy, J. (2016). Hard skills, soft skills important to career success. Retrieved from: http://www.chicagotribune.com/classified/sns201512021000--tms--careersntp—h bb20151209-20151209-column.htm.
16. Losekoot, E., Lasten, E, Lasten, A. & Chen, B. (2018).The development of soft skills during internships: The hospitality student’s voice. Research in Hospitality Management. Retrieved from: https://doi.org/10.1080/22243534.2018.1553386.
17. Sharma, S. & Singh, V. (2020). Soft Skills in Tourism - A case study of Tourism Management Graduates. IJRAR. Retrieved from: https://www.ijrar.org/papers/IJRAR2001190.pdf.

Переглядів анотації: 84
Завантажень PDF: 110
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати