Впливові фактори реалізації фінансової стратегії підприємств портової діяльності


  • Nina Yarovа Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-9703-3305
  • Olha Vorkunova Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-2451-5853
  • Kateryna Kotsiubenko Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
Ключові слова: стратегія, фінансова стратегія, фактори, підприємства морського транспорту, стратегічний підхід, інвестиційна стратегія, кредитна стратегія.

Анотація

У статті розглядаються зовнішні та внутрішні фактори, що визначають вибір фінансової стратегії підприємств портової діяльності.

Були виділені основні області, зміни в яких істотним чином впливають на розвиток морського транспорту, і які необхідно враховувати при формуванні і реалізації національної морської політики України і стратегії розвитку окремих підприємств морської галузі.

Більшість існуючих підходів формування та реалізації стратегії підприємства, пояснюють можливість оцінити результати і тактику розвитку діяльності  підприємства, передбачити ризики та запобігти можливому банкрутству.

При зміні факторів зовнішнього й внутрішнього середовища одна фінансова стратегія здатна трансформуватися в іншу. Тому підприємство може реалізовувати одночасно декілька фінансових стратегій. Розробка і впровадження заходів фінансової політики в межах окремих стратегій дозволяє чітко визначити єдину концепцію розвитку підприємства в довгостроковій і короткостроковій перспективі, здійснити доцільний вибір механізмів і методів досягнення поставлених цілей.

Розглянуті особливості свідчать про складність процесів, що протікають на морському транспорті, що обумовлює особливі вимоги до вибору фінансової стратегії підприємств портової діяльності.

Финансовая стратегия портовых предприятий позволит определить долгосрочные стратегические цели, оценить ресурсы, необходимые для их достижения, и определить источники их пополнения.

Біографії авторів

Nina Yarovа, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

К.е.н., доцент, доцент кафедри «Економіка і фінанси»

Olha Vorkunova, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

К.е.н., доцент, доцент кафедри «Економіка і фінанси»

Kateryna Kotsiubenko, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

аспірант кафедри «Економіка і фінанси»

Посилання

1. Бланк І. О., Ситник Г. В., Андрієць В. С. Управління фінансами підприємств : підручник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 792 с. ISBN 978-966-629-846-4.
2. Брижань І. А., Чевганова В. Я. Порівняння методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства. «Технологічний аудит та резерви виробництва». Экономика и управление предприятием. Полтава, 2015. № 4/5(24). С. 10–15.
3. Винников В. В. Экономика и эксплуатация морского транспорта : экономика морских перевозок : учебн. пособ. Одесса : Фенікс, 2003. 262 с.
4. Воркунова О. В. Конкурентные стратегии судоходных компаний. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті : зб. наук. праць. Одеса : ОНМУ, 2005. № 21. С. 134–144.
5. Воркунова О. В. Формирование конкурентной стратегии судоходной компании Украины. Экономические инновации. Проблемы (Современный инструментарий) развития производственной инфраструктуры : сб. науч. труд. Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2007. № 32. С. 166–175.
6. Воркунова О. В., Рощіна Н. В., Мелай А. І. Ранжирування стратегічних цілей як основоположний елемент розробки стратегії судноплавної компанії. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті : зб. наук. праць. Одеса : ОНМУ, 2017. № 1 (58) С. 90–103.
7. Котлубай М. И. Становление морского транспорта в рыночной среде : монографія. Одеса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2005. 224 с.
8. Курлянд А. М., Примачев Н. Т. Экономическая стратегия развития национального торгового судоходства : теория, практика. Одесса : Маяк, 2000. 218 с.
9. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Київ : Знання, 2010. 406 с.
10. Лупак Р. Л., Васильців Т. Г. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. Львів : Видавництво ЛКА, 2016. 484 с.
11. Портер М. Конкурентна стратегія. Техніки аналізу галузей і конкурентів / пер. з англ. Н. Кошманенко. Київ : Наш формат, 2020. 424 с.
12. Портер М. Стратегія конкуренції : Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / пер. з англ. А. Олійника та Р. Скільського. Київ : Основи, 1998. 390 с.
13. Чекаловець В. І., Меркт О. В. Формування стратегії розвитку морських торговельних портів у конкурентному середовищі. Стратегія економічного розвитку України. Київ : КНЕУ. 2001. № 4. С. 134–140.
14. Ярова Н. В., Воркунова О. В., Хотєєва Н. В., Скліфос О. С. Основні напрямки вдосконалення методичних основ фінансового планування на підприємствах. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті : зб. наук. праць. Одеса : ОНМУ, 2019. № 3 (68). С. 68–86.
15. Ярова Н. В., Воркунова О. В. , Ліщенко В. С., Коцюбенко К. О. Забезпечення економічної безпеки на підприємствах морського транспорту. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті : зб. наук. праць. Одеса : ОНМУ, 2020. № 3 (72). С. 43–61.
16. Ярова Н. В., Воркунова О. В. , Коцюбенко К. О., Ліщенко В. С. Формування методичних положень підвищення конкурентоспроможності контейнерного терміналу на прикладі «ТІС-контейнерний». Розвиток методів управління та господарювання на транспорті : зб. наук. праць. Одеса : ОНМУ, 2020. № 1 (70). С. 71–85.
17. Yarоvаya N., Vоrkunova O., Ryabоvоlenko N. Development and calculation of tariffs port works and services: зб. наук. пр. Дніпропетровський нац. універ. залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». Вип. 12. Дніпро: Дніпропетр, 2016 С. 22-29. ISSN 2309-ІХ (Print) ISSN 2310-2438 (Online).
18. Yarovaya N.V., Vorkunova O.V., Khotyeyeva N.V. Economic assessment of the alternative energy sources implementation for port enterprises: Economic Annals-XXI. 2017. Vol. 166, Issue 7-8, P. 46-50. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V166-09.
19. Brooks D.J. What is security: Definition through knowledge categorisation // Security Journal. 2009. № 3. С. 229–239.
20. Selahattin I., Kitao S. Social Security Reforms: Benefit Claiming, Labor Force Participation, and Long-Run Sustainability: American Economic Journal: Macroeconomics. 2012. № 4. P . 96-127. DOI: 10.1257/mac.4.3.96.
21. Courtney C.C., Levine Ph.B. Recessions, Retirement and Social Security // American Economic Review. 2011. № 101. P. 23-28. DOI: 10.1257/aer.101.3.23.
22. Lee H. Endress Chapter 3 – Scarcity, Security, and Sustainable Development: Sustainable Economic Development. Resources, Environment and Institutions. 2015. Р. 49-66. DOI: 10.1016/B978-0-12-800347-3.00003-0.
23. Lang L.H.P., Stulz R.M., Walkling R.A. Managerial performance, Tobin's Q, and the gains from successful tender offers: Journal of Financial Economics. 1989. № 1. Р. 137-154. DOI: 10.1016/0304-405X(89)90075-5.
24. Barnes P. Predicting UK takeover targets: Some methodological issues and an empirical study: Review of Quantitative Finance and Accounting. 1999. № 3. Р. 283-302. DOI: 10.1023/A:1008378900054.
25. Powell R.G., Yawson A. Are corporate restructuring events driven by common factors? Implications for takeover prediction // Journal of Business Finance & Accounting. 2007. № 7-8. Р. 1169-1192. DOI: 10.1111/j.1468-5957.2007.02028.x.

References

1. Blank, I. O., Sytnyk, H. V., & Andriiets, V. S. (2017). Upravlinnia finansamy pidpryiemstv [Financial management of enterprises]. Kyiv : Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t [in Ukraine].
2. Bryzhan I. A., & Chevhanova V. Ya. (2015). Porivniannia metodiv otsiniuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Comparison of methods for assessing the competitiveness of the enterprise]. «Tekhnolohichnyi audyt ta rezervy vyrobnytstva». Эkonomyka y upravlenye predpryiatyem – "Technological audit and production reserves". Economics and enterprise management. Vol. 4/5(24), 10–15 [in Ukraine].
3. Vynnykov, V. V. (2003). Ekonomyka y эkspluatatsyia morskoho transporta [Economics and operation of maritime transport: maritime economics]. Odessa : Feniks [in Russian].
4. Vorkunova, O. V. (2005). Konkurentnыe stratehyy sudokhodnыkh kompanyi [Competitive strategies of shipping companies]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of methods of management and administration of transport, 21, 134–144 [in Russian].
5. Vorkunova O. V. (2007). Formyrovanye konkurentnoi stratehyy sudokhodnoi kompanyy Ukrayni [Formation of a competitive strategy of the shipping company of Ukraine]. Ekonomycheskye ynnovatsyy. Problemy (Sovremennyi ynstrumentaryi) razvytyia proyzvodstvennoi ynfrastrukturi – Economic innovations. Problems (Modern tools) for the development of production infrastructure, 32, 166–175 [in Russian].
6. Vorkunova, O. V., Roshchina, N. V., & Melai A. I. (2017). Ranzhyruvannia stratehichnykh tsilei yak osnovopolozhnyi element rozrobky stratehii sudnoplavnoi kompanii [Features of implementation of competitive strategies in the shipping business]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of methods of management and administration of transport, 1 (58), 90–103 [in Russian].
7. Kotlubai, M. Y. (2005). Stanovlenye morskoho transporta v rыnochnoi srede [Formation of maritime transport in a market environment]. Odessa : YPRЭЭY NAN Ukraynы [in Ukraine].
8. Kurliand, A. M., & Prymachev, N. T. (2000). Эkonomycheskaia stratehyia razvytyia natsyonalnoho torhovoho sudokhodstva: teoryia, praktyka [Economic strategy for the development of national merchant shipping: theory, practice]. Odessa : Maiak [in Russian].
9. Kindratska H. I. (2010). Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. Kyiv: Znannia [in Ukraine].
10. Lupak, R. L., & Vasyltsiv, T. H. (2016). Konkurentospromozhnist pidpryiemstva [Competitiveness of the enterprise]. Lviv: Vydavnytstvo LKA [in Ukraine].
11. Porter, M. Competitive strategy. Techniques of analysis of industries and competitors. N. Koshmanenko (Ed.). Kyiv: Nash format.
12. Porter, M. Competition strategy: Methods of analysis of industries and competitors. A. Oliinyka & R. Skilskoho (Ed.). Kyiv : Osnovy.
13. Chekalovets, V. I., & Merkt, O. V. (2001). Formuvannia stratehii rozvytku morskykh torhovelnykh portiv u konkurentnomu seredovyshchi [Formation of a strategy for the development of sea trade ports in a competitive environment]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy – Strategy of economic development of Ukraine, 4, 134–140 [in Ukraine].
14. Iarova, N. V., Vorkunova, O. V., Khotieieva, N. V., & Sklifos, O. S. (2019). Osnovni napriamky vdoskonalennia metodychnykh osnov finansovoho planuvannia na pidpryiemstvakh [The main directions of improvement of methodical bases of financial planning at the enterprises]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of methods of management and administration of transport, 3 (68), 68–86 [in Ukraine].
15. Iarova, N. V., Vorkunova, O. V., Lishchenko, V. S., & Kotsiubenko, K. O. (2020). Zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky na pidpryiemstvakh morskoho transportu. [Ensuring economic security in maritime transport enterprises]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of methods of management and administration of transport, 3 (72), 43–61 [in Ukraine].
16. Iarova, N. V., Vorkunova, O. V., Kotsiubenko, K. O. & Lishchenko, V. S. (2020). Formuvannia metodychnykh polozhen pidvyshchennia konkurentospromozhnosti konteinernoho terminalu na prykladi «TIS-konteinernyi» [Formation of methodical provisions of increase of competitiveness of the container terminal on an example "TIS-container"]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of methods of management and administration of transport,1 (70), 71–85 [in Ukraine].
17. Yarоvаya, N., Vоrkunova, O. & Ryabоvоlenko, N. (2016). Development and calculation of tariffs port works and services: Problems of transport economic, Issue 12. P. 22-29.
18. Yarovaya, N.V., Vorkunova, O.V. & Khotyeyeva, N.V. (2017). Economic assessment of the alternative energy sources implementation for port enterprises: Economic Annals-XXI. Vol. 166, Issue 7-8. P. 46-50. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V166-09.
19. Brooks, D.J. (2009). What is security: Definition through knowledge categorisation // Security Journal. № 3. P. 229–239.
20. Selahattin I., Kitao S. Social Security Reforms: Benefit Claiming, Labor Force Participation, and Long-Run Sustainability: American Economic Journal: Macroeconomics. 2012. № 4. P . 96-127. DOI: 10.1257/mac.4.3.96.
21. Courtney C.C., Levine Ph.B. Recessions, Retirement and Social Security // American Economic Review. 2011. № 101. P. 23-28. DOI: 10.1257/aer.101.3.23.
22. Lee H. Endress Chapter 3 – Scarcity, Security, and Sustainable Development: Sustainable Economic Development. Resources, Environment and Institutions. 2015. Р. 49-66. DOI: 10.1016/B978-0-12-800347-3.00003-0.
23. Lang L.H.P., Stulz R.M., Walkling R.A. Managerial performance, Tobin's Q, and the gains from successful tender offers: Journal of Financial Economics. 1989. № 1. Р. 137-154. DOI: 10.1016/0304-405X(89)90075-5.
24. Barnes P. Predicting UK takeover targets: Some methodological issues and an empirical study: Review of Quantitative Finance and Accounting. 1999. № 3. Р. 283-302. DOI: 10.1023/A:1008378900054.
25. Powell, R.G. & Yawson, A. (2007). Are corporate restructuring events driven by common factors? Implications for takeover prediction. Journal of Business Finance & Accounting. № 7-8. Р. 1169-1192. DOI: 10.1111/j.1468-5957.2007.02028.x.

Переглядів анотації: 48
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2021-12-19