Сутність та організація діяльності інспекційних підприємств на морському транспорту


  • Antonina Smarkalova Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-8631-2915
Ключові слова: інспекційні організації, сюрвей, сюрвейєрська діяльність, Клуби взаємного страхування, аварійні комісари

Анотація

У статті розглянуто сферу інспекційної діяльності на морському транспорті, як невід’ємну ланку системи ринкових відносин. Розглянуто історію та причини появи сфери інспекційних послуг у процесі здійснення міжнародної торгівлі та вивчено основні передумови, чинники та нормативно-правові засади до здійснення діяльності інспекційними підприємствами. Визначено основні види інспекційних організацій, які надають свої послуги з безпосередньо якісної та/або кількісної експертизи, конкретних об'єктів, предметів або явищ. Досліджено відмінності між інспекційними підприємствами, відповідно до розробленої класифікації, в залежності від форм власності, специфіки послуг, які ними надаються та організації їх діяльності. Визначено необхідність та умови залучення незалежних інспекційних організацій до транспортного процесу. Розглянуто особливості інспекційних послуг, що надають інспектори Клубів взаємного страхування, аварійні комісари та вантажні сюрвейєри. Визначено основних споживачів інспекційних послуг серед учасників логістичного процесу. Проаналізовано взаємозв’язки сюрвейєрських компаній з рештою учасників процесу купівлі-продажу товарів. Виділено місце та роль незалежних сюрвейєрських компаній у схемі укладання зовнішньоторговельної угоди.

Біографія автора

Antonina Smarkalova, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

викладач кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт»

Посилання

1. Навчальні матеріали для курсів підвищення кваліфікації вантажних сюрвейєрів / О. Б. Ляшенко, О. О. Гриценко, О. О. Мошнянський та ін. Одеса: Одеський державний морський університет, 2001. 180 c.
2. Гуральник Б.С., Кубрін С.С. Сюрвейєрська справа: навчальний посібник. Калінінград: Фабрика друку, 2008. 136 с.
3. Bryan J. Lower-Hill. Lloyds Survey Handbook / Bryan J. Lower-Hill. – London: Informa UK Ltd, 1999. 347 с.
4. Durham C. F. Marine Surveys. London: Fairplay publication, 1988.
5. Яковенко Г. П., Яковенко І. Г., Яковенко Д. І. Деякі суттєві подробиці драфт сюрвею. Київ: Простір, 2011. 39 с.
6. Снопков В. І. Посібник із проведення сюрвейєрських робіт на транспорті. Санкт-Петербург, РФ: Мир и семья, 2003. 650 с.
7. Снопков В. І. Кодекс незалежних сюрвейєрів. Санкт-Петербург, РФ: Мир и семья, 2000. 500 с.
8. Петров І. М. Роль та місце сюрвейєра в сервісних ергатичних системах на морському транспорті // Матеріали науково-технічної конференції «Морський та річковий флот: експлуатація і ремонт», 2015. №2403. С. 146–150
9. Корнієць Т. Є., Смаркалова А. К. Практика надання незалежних інспекційних послуг при організації контейнерних перевезень соняшникового шроту // Вісник Одеського національного морського університету. Одеса: ОНМУ, 2019. №59. С. 155–165
10. Журавін С. Сюрвей як новий ступінь у системі ризик-менеджменту об'єктів нерухомості // Вісник Київського національного університету iм. Тараса Шевченка. Серія: Економіка 133. 2012. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/syurvey-kak-novaya-stupen-v-sisteme-risk-menedzhmenta-obektov-nedvizhimosti
11. Лідерство та інновації з 1878 року. Історія Виникнення СЖС. URL: https://www.sgsgroup.com.ua/-/media/global/documents/brochures/sgs-group-history-ru.pdf.
12. Knapp S. Analysis of the Maritime Inspection Regimes-Are ships over-inspected. 2006. URL: https://repub.eur.nl/pub/7895/EI%20Report%202006-30.pdf.
13. Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту. 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-13#Text.
14. Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті. 2013. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KP980814?an=15366.
15. Закон України про торгово-промислові палати в Україні. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%92%D0%A0#Text.
16. Адамов А. С. Взаємне страхування судновласників. Досвід європейських країн. // Актуальні проблеми держави і права. 2010. №310
17. Про затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8-98-%D0%BF#Text.

REFERENCES

1. Liashenko, A. B., Hrytsenko, A. A., Moshnianskyj, A. A. & oth. (2001). Uchebnye materyaly dlia kursov povyshenyia kvalyfykatsyy hruzovykh siurvejerov [Training materials for refresher courses for cargo surveyors]. Odesa: Odesskyj hosudarstvennyj morskoj unyversytet. [in Russian].
2. Hural'nyk, B.S. & Kubrin, S.S. (2008). Siurvejiers'ka sprava: navchal'nyj posibnyk [Surveyor business]. Kalininhrad: Fabryka pechati, 136 p. [in Russian].
3. Bryan, J. Lower-Hill. (1999). Lloyds Survey Handbook. Lower-Hill. London: Informa UK Ltd, 347 p.
4. Durham C. F. (1988). Marine Surveys. Durham. London: Fairplay publication. [in English].
5. Yakovenko, H. P., Yakovenko, I. H. & Yakovenko, D. I. (2011). Deiaki suttievi podrobytsi draft siurveiu [A few essential details of the draft survey]. Kyiv: Prostir, 39 p. [in Russian].
6. Snopkov, V. I. (2003). Posibnyk iz provedennia siurvejiers'kykh robit na transporti [A guide to conducting inspection work on transport]. Saint-Petersburg, RF: Myr y sem'ia, 650 p. [in Russian].
7. Snopkov, V. I. (2000). Kodeks nezalezhnykh siurveieriv [Code of Independent Surveyors]. Saint-Petersburg, RF: Myr y sem'ia, 500 p. [in Russian].
8. Petrov, I. M. (2015). Rol' ta mistse siurvejiera v servisnykh erhatychnykh systemakh na mors'komu transporti [Role and position of the surveyor in service ergatic systems of maritime transport]. Materialy naukovo-tekhnichnoi konferentsii “Mors'kyj ta richkovyj flot: ekspluatatsiia i remont” – Work materials of the scientific and technical conference “Marine and river fleet: operation and repairs”. №2403. P. 146–150. [in Russian].
9. Korniiets', T. Ye. & Smarkalova, A. K. (2019). Praktyka nadannia nezalezhnykh inspektsijnykh posluh pry orhanizatsii kontejnernykh perevezen' soniashnykovoho shrotu [Practice of providing independent inspection services in process oforganisation of sunflowerseed meal transportations in containers]. Visnyk Odes'koho natsional'noho mors'koho universytetu – Bulletin of the Odessa National Maritime University. №59. P. 155–165. [in Russian].
10. Zhuravin, S. (2012) Siurvej iak novyj stupin' u systemi ryzyk-menedzhmentu ob'iektiv nerukhomosti [Survey as a new stage in the real estate risk management system]. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu im. Tarasa Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv]. Seriia: Ekonomika 133. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/syurvey-kak-novaya-stupen-v-sisteme-risk-menedzhmenta-obektov-nedvizhimosti [in Russian].
11. Liderstvo ta innovatsii z 1878 roku. Istoriia Vynyknennia SZhS [Leadership and innovation since 1878. History of SGS]. Retrieved from: https://www.sgsgroup.com.ua/-/media/global/documents/brochures/sgs-group-history-ru.pdf. [in Russian].
12. Knapp, S. & Franses, P. H. (2006). Analysis of the Maritime Inspection Regimes-Are ships over-inspected. Retrieved from: https://repub.eur.nl/pub/7895/EI%20Report%202006-30.pdf.
13. Polozhennia pro kapitana mors'koho portu ta sluzhbu kapitana mors'koho portu [Regulations on the seaport Captain and the Service of the seaport Captain]. (2019). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-13#Text. [in Ukrainian].
14. Pro vdoskonalennia tekhnichnoho, klasyfikatsijnoho i sudnoplavnoho nahliadu na mors'komu i richkovomu transporti [On the technical, classification and shipping supervision of sea and river transport improvement]. (2013). Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/KP980814?an=15366. [in Ukrainian].
15. Zakon Ukrayny (2020). Pro torhovo-promyslovi palaty v Ukraini [Law on Ukrainian Chamber of Commerce and Industry]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%92%D0%A0#Text. [in Ukrainian].
16. Adamov, A. S. (2010). Vzaiemne strakhuvannia sudnovlasnykiv. Dosvid ievropejs'kykh krain [Mutual insurance of shipowners. European countries experience]. Aktual'ni problemy derzhavy i prava – Current issues of the State and law]. №310. [in Ukrainian].
17. Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro orhanizatsiiu diial'nosti avarijnykh komisariv [On authorization of Model provision for loss adjuster activity organization]. (2020). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8-98-%D0%BF#Text. [in Ukrainian]

Переглядів анотації: 53
Завантажень PDF: 56
Опубліковано
2021-12-19