Організаційно-правові пропозиції щодо удосконалення діяльності портових операторів


  • Oleksandr Balobanov Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-2586-015X
  • Alla Palchenko Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0001-9686-4660
Ключові слова: торгове мореплавство, стивідорна кампанія, портовий оператор, морський порт, оператор термінала.

Анотація

Правовий статус портових операторів- стивідорів у морських портах України регулюється за допомогою Кодексу торгівельного мореплавства, Закону України «Про морські порти України» та Правил надання морських послуг у портах України. Портова діяльність є складовою сфери торговельного мореплавства і ії правове регулювання пов’язане із діяльністю, що входить у поняття торговельне мореплавство. Світова транспортна система, до якої входять порти функціонує в умовах загострення конкуренції між національними системами, між різними видами транспорту, саме між морським та наземним. В мультимодальному режимі сьогодні працюють і контейнеризовані, і не контейнеризовані лінії. Стивідорна діяльність включає виробничо-технологічну складову і організаційно-економічну складову. На території кожного морського порту працюють державні стивідори. Портовий оператор, оператор термінала надають послуги з вантажних операцій з вантажами, що перевозяться водним, залізничним, автомобільним та трубопровідним видами транспорту, а також інших пов’язаних з цим робіт, на замовлення клієнта. Це портовий оператор та оператор термінала. В морських портах України перелік портових операторів, операторів терміналів у кожному морському порту, а також перелік послуг, які вони надають визначається в реєстрі морських портів України. Виходячи з цієї норми виконавцем вантажних операцій можуть виступати лише портові оператори, оператори терміналів, номенклатура яких обмежена реєстром.

Біографії авторів

Oleksandr Balobanov, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

К.ю.н., професор кафедри «Морського права» ОНМУ Одеса, Україна

Alla Palchenko, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

старший викладач кафедри «Морського права»

Посилання

1. Кодекс торгового мореплавства України: Закон України від 23. 05. 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1993. №47.
2. Про морські порти України: Закон України від 17.05.2012 р. № 4709-УІ // Офіційний вісник України. —2012. —№ 45.
3. Про затвердження Правил надання морських послуг у портах України: Наказ Міністерства інфраструктури України від 05.06.2013 р. № 348 // Офіційний вісник України. 20І3.№ 65.
4. Гришина Л.О., Карась П.М., Філіпішина Л.М. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку морегосподарського комплексу України в умовах євроінтеграції. Науковий вісник УНУ. 2019. Вип. 24. Ч. 1. С. 131–135.
5. Морська доктрина України на період до 2035 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF#Text
6. Манаєнко І.М., Просяник І.В. Особливості зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 18. Ч. 3. С. 11–14.
7. Рыженкова Н. Грузооборот в портах Украины вырос на 3,7%. Порты Украины. 2020.№ 8 (200). С. 36-41.
8. Статут Державного підприємства «Адміністрація морських портів України». URL:https://mtu.gov.ua/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%20.
9. Проект Закону України «Про корпоратизацію Адміністрації морських портів України» 2019 р. URL: https://mtu.gov.ua/projects/246/.
10. Джемал Инаишвили: «Мы видим Херсонский порт как крупный региональный хаб» // Порты Украины. 2020. № 6 (198). С. 8-9.
11. Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями: Постанова КМУ від 23 лютого 2011.№138. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/138-2011-%D0%BF#Text.
12. Работнев Владимир: «Каким быть морфлоту Украины в 2030 году» // Порты Украины. 2020. № 6 (198). С. 20-24.
13. Проєкти Методики розрахунку розмірів ставок портових зборів, які справляються у морських портах та Порядку справляння, обліку та використання коштів від портових зборів, крім використання коштів від сплати адміністративного збору від 10 квітня 2020 року. URL: https://mtu.gov.ua/news/31784.html
14. Priorities of European ports for 2019-2024: Memorandum of the European Sea Ports Organisation for the new Commission and European Parliament. URL: https://www.espo.be/media/Memorandum%20ESPO%20FINAL%20Digital%20 version.pdf
15. Оновлена Стратегія розвитку морських портів до 2038 року від 23.12.2020 р. URL: http://www.uspa.gov.ua/pres-tsentr/novini/novini- galuzi/18137-skhvaleno-onovlenu-strategiyu-rozvitku- morskikh-portiv-do-2038-roku-mininfrastrukturi
16. Про концесію: Закон України від 03.10.2019 № 155-IX. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 48. Ст. 32.
17. Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession contracts. OJ L 34, 28.3.2014, p. 1–64.
18. Communication from the Commission Guidance to the Member States concerning foreign direct investment and free movement of capital from third countries, and the protection of Europe’s strategic assets, ahead of the application of Regulation (EU) 2019/452 (FDI Screening Regulation) 2020/C 99 I/01. OJ C 33I , 26.3.2020, p. 1–5.

References

1. Code of Merchant Shipping of Ukraine: Law of Ukraine of 23. 05. 1995 // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1993. №47 [in Ukrainian].
2. On seaports of Ukraine (2012): Law of Ukraine of 17.05.2012 № 4709-UI // Official Gazette of Ukraine. № 45 [in Ukrainian].
3. On approval of the Rules for the provision of maritime services in the ports of Ukraine (2013: Order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine dated 05.06.2013 № 348 // Official Gazette of Ukraine.№ 65 [in Ukrainian].
4. Grishina, LO, Karas, PM & Filipishina, LM. (2019). Trends, problems and prospects of development of the maritime complex of Ukraine in the conditions of European integration. Scientific Bulletin of UNU. Vip. 24. Ch. 1. P. 131–135 [in Ukrainian].
5. Maritime Doctrine of Ukraine for the period up to 2035. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF#Text [in Ukrainian]
6. Manaenko, IM. & Prosyanyk, IV. (2018). Features of foreign economic activity of domestic enterprises in the conditions of European integration. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Vip. 18. Ch. 3. P. 11–14 [in Ukrainian].
7. Ryzhenkova, N. (2020). Cargo turnover in the ports of Ukraine increased by 3.7%. Ports of Ukraine. № 8 (200). Pp. 36-41 [in Ukrainian].
8. Charter of the State Enterprise "Administration of Seaports of Ukraine". Retrieved from: https: //mtu.gov.ua/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%20 [in Ukrainian].
9. Draft Law of Ukraine “On Corporatization of the Seaports Administration of Ukraine” 2019 URL: https://mtu.gov.ua/projects/246/ [in Ukrainian].
10. Jemal Inaishvili: "We see the port of Kherson as a major regional hub." Ports of Ukraine. 2020. № 6 (198). Pp. 8-9 [in Ukrainian].
11. The procedure for deducting to the state budget part of the net profit (income) by state unitary enterprises and their associations: Resolution of the Cabinet of Ministers of February 23, 2011. №138. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/138-2011-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
12. Rabotnev Vladimir: "How to be the navy of Ukraine in 2030." Ports of Ukraine. 2020. № 6 (198). Pp. 20-24 [in Ukrainian].
13. Draft Methods for calculating the rates of port fees charged at seaports and the Procedure for collection, accounting and use of funds from port fees, except for the use of funds from the payment of administrative fees from April 10, 2020. URL: https://mtu.gov.ua/news/31784.html [in Ukrainian].
14. Priorities of European ports for 2019-2024: Memorandum of the European Sea Ports Organization for the new Commission and European Parliament. Retrieved from: https://www.espo.be/media/Memorandum%20ESPO%20FINAL%20Digital%20 version.pdf [in Ukrainian].
15. Updated Strategy for the development of seaports until 2038 from 23.12.2020. Retrieved from: http://www.uspa.gov.ua/pres-tsentr/novini/novini-galuzi / 18137-skhvaleno-onovlenu-strategiyu-rozvitku- morskikh-portiv-do-2038-roku-mininfrastrukturi [in Russian].
16. On the concession: Law of Ukraine of October 3, 2019 № 155-IX. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2019. № 48. Art. 32 [in Ukrainian].
17. Directive 2014/23 / EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession contracts. OJ L 34, 28.3.2014, p. 1–64.
18. Communication from the Commission Guidance to the Member States concerning foreign direct investment and free movement of capital from third countries, and the protection of Europe's strategic assets, ahead of the application of Regulation (EU) 2019/452 (FDI Screening Regulation) 2020 / C 99 I / 01. OJ C 33I, 26.3.2020, p. 1–5.

Переглядів анотації: 49
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2021-12-19