Особливості формування програми розвитку телекомунікаційними операторами


  • T.A. Pinchuk Одеська національна академія звʼязку
Ключові слова: оператор, програма розвитку, телекомунікаційна сфера, функції, функціональна модель

Анотація

В статті досліджено особливості формування прог-рами розвитку телекомунікаційними операторами з урахуван-ням функціональних особливостей програми. Проаналізовані принципи підготовки та реалізації заходів з розвитку на вітчизняних підприємствах. Узагальнені найпоширеніші помилки при плануванні й реалізації програм розвитку на підприємствах. Проведено аналіз запланованих у програмі розвитку функцій. Рекомендовано основні етапи побудови функціональної моделі процесу розвитку оператора.  Запропонована  структурна модель функцій забезпечення виробництва нової продукції.

Посилання

1. Арчибальд Р.Д. Системная методология управления проектами и программами [Электронный ресурс ] / Р.Д. Арчибальд, В.И. Воропаев, Г.И. Столетов. – URL: http://www.iteam.ru

2. Бабаев И.А. Управление программами развития организаций на основе генетической модели проекта [Текст] / И.А. Бабаев. – К.: Науковий світ, 2005.– 164 с.

3. Бурименко Ю.И. Построение на проектной основе модели развития соціально-экономических систем [Текст] / Ю.И. Бурименко, Б.П. Бузеновский, Н.Ю. Вороная // Труды 4-й Международной научно–практической конференции [«Исследование и оптимизация экономических процессов», «Оптимум 2003»], (Харьков, 11-12 декабря 2003). – Харьков: НТУ «ХПИ», 2003. – С. 146-147.

4. Бушуев С.Д. Проектное управление программами организационного развития [Текст] / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева // Управление проектами и программами. – 2007. – № 7. – С. 270-283.

5. Комолов С.А. Особенности программы развития промышленных предприятий на современном этапе [Электронный ресурс] / С.А. Комолов. – URL: http://www.jurnal.org/articles/2013/ekon41.html.

6. Миллер М.А. Управление программами развития предприятия [Электронный ресурс]. – Специаль-ность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промыш-ленность). – Защита состоялась 24 июня 2003 г. Экономическая библиотека – URL: http://economy-lib.com/upravlenie-programmami-razvitiya-predpriya-tiya.

7. Тернер Дж.Р. Руководство по проектно-ориентиро-ванному управлению [Текст] / Дж. Р. Тернер; [пер. под ред. В.И. Воропаева]. – М.: Изд. дом Гребенникова, 2007. – 552 с.

Переглядів анотації: 55
Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2016-05-30